Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mwakuri 2:1-47

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabwaroaki te taamnei ae raoiroi ni Bentekota (1-13)

  • Ana maroro Betero (14-36)

  • A bati aika butimwaea ana maroro Betero (37-41)

    • A bwabetitoaki 3,000 (41)

  • Aia iraorao Kristian (42-47)

2  Ngke e a waaki bongin te Toa ae Bentekota,*+ ao a a bane ni botaki n te tabo ae tii teuana.  E a rina naba n roko te karongoa mai karawa n aron ukin te ang ae korakora, ao e kaona te auti are a tekateka iai.+  Ao a a kaoti nakoia neewe aika ai aron te ai ao a maenako n tiku i aoia n tatabemania nako,  ao a a bane ni kaonaki n te taamnei ae raoiroi+ ao a a taetae n taetae* aika kakaokoro, n aron are e angania te taamnei bwa a na taetae+ iai.  Ao a mena i Ierutarem n te tai anne I-Iutaia aika taatangira te Atua man aaba nako aika i aani karawa.+  Mangaia are ngke e riki te karongoa aei, ao a a ikotaki aomata aika bati ao a mimi ibukina bwa a ongo n oin aia taetae ngaiia n tatabemania nako, ake a taetae iai taan rimwin Iesu.  Ni koauana, a miroaroa ao a taku: “Noria, tiaki kaaini Kariraia+ aomata ni kabane aika taetae aikai?  Ao e aera ngkai ti a ongo irouia, ngaira n tatabemanira nako, oin ara taetae are ti taneiai iai mangke ti bungiaki?  Ngaira aika I-Baretia, I-Miria,+ ao I-Eram,+ kaaini Metobotamia, Iutaia ao Kabatokia, Bonto ao te aono n Atia,*+ 10  ao Berukia ao Bamburia, Aikubita ao mwakoron nako Ribua are uakaan ma Kurene, ao iruwa mai Rom, aika I-Iutaia ao ake a rairaki nakon te Aro n I-Iutaia,+ 11  ao I-Kirete ao I-Arabia, ti ongo irouia n oin ara taetae bwa a taekin ana mwakuri te Atua aika moanibaa n tamaroa.” 12  Eng a bane n rangi ni kubanako ao e mino aia iango, ao a taku i marenaia: “Tera te baei?” 13  Ma tabemwaang a kakanikoia ma n taku: “A a koro ni manging n te wain ae karewe.”* 14  Ma e teirake Betero ma naake Tengauni ma Temanna+ ao e kanenea bwanaana n taku nakoia: “Mwaanen Iutaia ao ngkami ni kabane aika kaain Ierutarem, e riai bwa kam na ataa aei, ao kakauongo raoi n au taeka. 15  A bon aki koro ni manging aomata aikai n aron ae kam taku, bwa ai te katenua* n aoa ngkai. 16  A bon aki, ma e taekinaki ae kangai rinanon te burabeti are Ioera: 17  ‘“Ao ni kabaneani boong,” bon ana taeka te Atua, “N na kabwaroa taamneiu i aoia aeka n aomata nako, ao a na taetae ni burabeti natimi mwaane ma aine ao a na nori miitara ami rorobuaka n ataei ao a na mii ni mii+ aika okoro ami unimwaane, 18  ao ni boong akanne N na kabwaroa naba taamneiu i aoia au toro aika mwaane ma aine, ao a na taetae ni burabeti.+ 19  Ao N na kaotii baika kamimi i eta i karawa ao kakai i aon te aba, ma te raraa ao te ai ao te bubu. 20  E na karooaki taai ao e na kaurauraaki namwakaina n aron te raraa imwain rokon ana bong Iehova* ae kakannato ae rianako arona. 21  Ao ane e taboa aran Iehova* e na kamaiuaki.”’+ 22  “Mwaane aika tibun Iteraera, ongora taeka aikai: E kaotiotaki nakoimi Iesu are te I-Natareta iroun te Atua, rinanoni mwakuri ni kakai ma baika kamimi ma kanikina ake e karaoi te Atua i buakomi+ rinanon Iesu, n aron ae kam ataia. 23  E kabureaki nakoimi teuaei i aan ana kantaninga* te Atua+ are e a kaman ataaki irouna mangkoangkoa, ao kam bobitiia i aon te kai ma ni kamatea,+ ni baia te koraki ake a riaon te tua. 24  Ma e a manga kautia te Atua+ ngke e kainaomataa man te mate,* ibukina bwa e aki kona n teimatoa ni kabaeaki iai.+ 25  Bwa e kangai Tawita ibukina: ‘I kaaki Iehova* i matau n taai nako, ao I bon aki kona ni kaingingaki kioina ngkai e mena i angaataiu. 26  Ao e kukurei nanou ibukin aei, ao I taetae ma te kakatonga ae korakora. Ao N* na maeka ma te kakariaria, 27  ibukina bwa ko na aki katukai n te Ruanimate,* ao ko na aki naba kariaia am aomata ae kakaonimaki ni koaua bwa e na mka rabwatana.+ 28  Bwa ko kaota nakoiu te kawai nakon te maiu, ao ko na kaonai n te kimwareirei ae bati i matam.’+ 29  “Mwaane, taari, kariaia bwa N na aki maaku n taekina nakoimi ara bakatibu are tamara are Tawita, are e a tia ni mate ao ni kaiiaki,+ ao e mena ruanimatena i rarikira ni karokoa te bong aei. 30  Ma ibukina bwa bon ana burabeti te Atua, ao e ataia ae e a tia ni berita nakoina te Atua n te taetae n tuea bwa e na katekatekaa temanna kanoana* i aon ana kaintokanuea,+ 31  e a kaman noria ao e taekina mangautin te Kristo, are e aki kaakaki taekana n te Ruanimate* ao e aki naba mka rabwatana.+ 32  Iesu aei are e kautaki iroun te Atua, ao bon taani kakoauaa aei ngaira ni kabane.+ 33  Ma ibukina bwa e a karietataaki nako angaatain te Atua+ ao e a anganaki te taamnei* ae raoiroi are beritanaki mairoun te Tama,+ e a manga kabwaroa ngkanne i aora n aron ae kam noria ma n ongo taekana. 34  Bwa e aki rierake nako karawa Tawita, ma boni ngaia are kangai, ‘E taku Iehova* nakon au Uea: “Tekateka i angaataiu, 35  ni karokoa tiau ni kaakiia akana kairiribai nakoim, bwa nneni katokaani waem.”’+ 36  Mangaia ae ke a bane tibun Iteraera n ataia raoi ae e a tia te Atua ni karaoa Iesu aei are kam kamatea i aon te kai,+ bwa te Uea+ ao te Kristo.” 37  Ao ngke a ongo baikai ao a rangi n nanokawaki, ao a taku nakoni Betero ma abotoro: “Mwaane, taari, tera ae ti riai ni karaoia?” 38  E taku Betero nakoia: “Rairi nanomi,+ ao kam na bwabetitoaki+ n tatabemaningkami nako n aran Iesu Kristo ibukini kabwaraan ami bure,+ ao kam na karekea te bwaintituaraoi ae akea boona ae te taamnei ae raoiroi. 39  Bwa e kaineti nakoimi te berita+ ao nakoia naba natimi, ao aomata ni kabane ake a raroanako, ao nakoia ni kabane naake e taku Iehova* ae Atuara bwa e na weteiia nakoina.”+ 40  Ao a bati riki ana taeka ake e taekin ni kakororaoa iai ana kaotioti ao e teimatoa ni kaungaia ni kangai: “Kamaiuingkami man te roro+ ae buakaka aei.” 41  Mangaia are a bwabetitoaki+ te koraki ake a butimwaei ana taeka ma te kukurei, ao n te bong anne a a ikotaki riki+ i buakoia tao 3,000 aomata.* 42  Ao a botumwaaka ni mutiakina aia angareirei abotoro ao a a kaai n ikoikotaki* n te amwarake+ ao n taian tataro.+ 43  Ni koauana, a a moanna ni maaku aomata* nako, ao a bati baika kamimi ma kakai ake a riki rinanoia abotoro.+ 44  Ma a a ikotaki te koraki ni kabane ake a riki bwa taan onimaki, ao a ibuokanibwai n aia bwai nako, 45  ao a kabooinako abaia ma aia bwai ake irouia,+ ao n tibwatibwai mwaneia nakoia ni kabane n aron are e boni kainnanoia temanna ma temanna.+ 46  Ao a katoabong n nakon te tembora ma te kantaninga ae tii teuana, ao a botaki n amwarake n auti aika kakaokoro ao a kaai n ibuobuoka kanaia ma te kimwareirei ae korakora ma nanoia ni koaua, 47  ni karaoiroa te Atua ao n akoaki irouia aomata ni kabane. E katoabong naba Iehova* n ikotiia riki aomata nakoia, ake aomata ake e kamaiuia te Atua.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “neewe.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te wain ae boou.”
Ae tao te aoa 9 a.m.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Ke, “babaire.”
Ke tao, “man ana bwai ni kabaebae te mate.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “Ao irikou e.”
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “teuare uaani bebeena.”
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “n ibuokanibwai i marenaia.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.