Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mwakuri 13:1-52

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kanakoaki Barenaba ao Tauro bwa mitinare (1-3)

  • Te mwakuri ni minita i Kubero (4-12)

  • Ana maroro Bauro i Antioka i Bitiria (13-41)

  • Taekinani mutiakinaia aika tiaki I-Iutaia (42-52)

13  Iai burabeti ma taan angareirei n te ekaretia+ are i Antioka: aika Barenaba, Timion ae aranaki bwa Nikera, Roukio ae kaaini Kurene, Manaen are reireinaki ngkoa ma Erote* are te tia tautaeka n te aono,* ao ai Tauro.  Ngke a waakina aia beku* ibukin Iehova* ma n aki mamatam, ao e taku te taamnei ae raoiroi: “Kaokoroia Barenaba ma Tauro+ nakoiu ibukin te mwakuri ae I weteiia nako iai.”+  Imwin aia aki mamatam ao aia tataro, ao a kaaki baia i aon Tauro ma Barenaba ao a kanakoia.  Mangaia are ngke a kamwanangaaki naakai rinanon te taamnei ae raoiroi, ao a a nako Tereukia, ao a a borau mai iai nako Kubero.  Ngke a a roko i Tarami ao a a moana tataekinan ana taeka te Atua n aia tinakoka* I-Iutaia. Iai naba aia tia ibuobuoki bwa Ioane.+  Ngke a a tia ni kabutaa te aba anne ni karokoa Babo, ao a kaitiboo ma teuae te tia tabunea ae te burabeti ni kewe, ae te I-Iutaia ae arana Barietu.  E mena teuaei i rarikin te kowana* ae Terekio Baurati ae te mwaane ae wanawana. Ao Terekio Baurati e weteiia Barenaba ma Tauro, bwa e ingainga nanona ni kan ongora n ana taeka te Atua.  Ma Eruma* are te tia tabunea (bwa rairan te ara ae Eruma, te tia tabunea) e a moana kaitaraaia, ao e kataia ni katannakoa te kowana man te onimaki.  Ao e on n te taamnei ae raoiroi Tauro are arana naba Bauro, ao e katokaa matana n taraa Eruma, 10  ao e taku: “Te aomata ngkoe ae ko on n te babakanikawai n aekana nako ma te buakaka n aekana nako. Bon natin te Riaboro+ ngkoe ao te tia kairiribai nakoni baika raraoi ni kabane. E aera ngkai ko a aki katoka am mwaan ae kabureani kawain Iehova* aika eti? 11  Noria! E mena bain Iehova* i aom, ao ane ko na mataki ao ko na aki nora ootan taai i nanon tabeua te tai.” N te tai naba arei ao e a roko i matana te maabubu ae matenten ao te rotongitong, ao e ririaki ni kataia ni kakaaeia aomata bwa a na tautaua baina ni kairia. 12  Ao e riki bwa te tia onimaki te kowana ngke e nori baike a riki, bwa e kubanako ni baike e reiakin ibukin Iehova.* 13  A a borau ngkai mai Babo Bauro ma raona, ao a a roko i Bereke ae mena i Bamburia. Ma e a kitania Ioane+ n okira Ierutarem.+ 14  Ma a kaneneinako naakai mai Bereke nako Antioka are i Bitiria. Ao a rinnako n te tinakoka+ n te bongi n Taabati ma n tekateka. 15  Imwin te wareware nakoia aomata man te Tua+ ao man aia koroboki Burabeti, ao a kanakotaeka mataniwi n te tinakoka nakoia Bauro ma Barenaba, ni kangai: “Mwaane, taari, ngkana iai ami taeka ni kaungaunga nakoia aomata, ao taekinna.” 16  Mangaia are e teirake Bauro, ao e kateitea baina ni bubutii te aki karongoa ao e taku: “Mwaane, tibun Iteraera, ao ngkami aika kam maaka te Atua, ongora. 17  Atuan te botannaomata ae Iteraera aei, e rineiia ara bakatibu, ao e karietataia ngke a maeka bwa ianena n te aba are Aikubita, ao e kairiia ni kaotinakoia mai iai n te mwaaka ae bati.*+ 18  Ao e taotaona nanona n aroaroia n te rereua i nanon tao 40 te ririki.+ 19  Imwini kamaunaaia natannaomata ake itiua n te aba are Kanaan, ao e a tibwatibwaa te aba nakoia bwa tibwangaia.+ 20  A karaoaki baikai ni kabane tao i nanon 450 te ririki. “Imwin anne e a angania aia tia motikitaeka, ni karokoa ana tai Tamuera are te burabeti.+ 21  Ma imwina riki, a tuatua reken aia uea,+ ao ibukin 40 te ririki ao te Atua e a angania Tauro are natini Kiti are kaain te baronga are Beniamin.+ 22  Imwini kabwakaan Tauro, e kateirakea Tawita bwa aia uea,+ are e kaotioti ibukina ni kangai: ‘E a reke irou Tawita ae natin Iete+ ae te mwaane ae kakukureia nanou.+ E na karaoi bwaai ni kabane ake I tangiri.’ 23  N aron are e beritanna te Atua, e a karekea te tia kamaiu ibukia tibun Iteraera mani kanoan* Tawita, ae Iesu.+ 24  Imwain rokon teuaei, ao Ioane e a kaman uarongorongoa nakoia tibun Iteraera ni kabane taekan te bwabetito ae kaotan te rairannano.+ 25  Ma ngke e nang tia ana mwakuri ni minita Ioane, ao e tataekina ae kangai: ‘Kam taku bwa antai ngai? Tiaki teuarei ngai. Ma noria! e na roko imwiu Teuae I aki tau ni kabwaraa kabaean ana kau.’+ 26  “Mwaane, taari, ao ngkami aika kanoaia ana utu Aberaam ao ngkami aika te korakina ake kam mamaaka naba te Atua, e a tia ni kanakomaiakaki nakoira+ taekan aroni karekean te kamaiuaki aei. 27  Bwa a aki ataa teuaei kaain Ierutarem ma aia tia kairiri, ma ngkana a karaoi aia moti, ao a kakororaoi bukini baike a taekinaki irouia Burabeti,+ ake baike a takaruaeaki ni warekaki ni katoaa te bongi n taabati. 28  E ngae ngke e aki reke irouia te bwai ae e riai kamateana+ iai, ma a kairoroa Birato bwa e na kamatea.+ 29  Ao ngke a a koro bukini bwaai ni kabane ake a koreaki ibukina, ao a karuoa man te kai* ao a kawenea n te ruanimate.*+ 30  Ma e kautia te Atua man te mate,+ 31  ao e kaokaoti i nanoni boong aika bati nakoia te koraki ake a airi ma ngaia mai Kariraia nako Ierutarem. A a riki ngkai naakai bwa taani kakoaua ibukina nakoia aomata.+ 32  “Mangaia ae ti a taekina ngkai te rongorongo ae raoiroi nakoimi ae taekan te berita are karaoaki nakoia ara bakatibu. 33  E a tia ni kakoroa bukina te Atua nakoira, ngaira aika natiia, ngke e kauta Iesu,+ n aron are koreaki n te kauoua n areru ni kangai: ‘Bon natiu ngkoe, ao n te bong aei I a riki bwa tamam.’+ 34  Ao E taekina te koaua ae taekan are E kauta Iesu man te mate ao e na aki manga mka rabwatana, ni kangai: ‘N na anganingkami baika kaotiota te tangira ae koaua* are e beritanaki nakon Tawita, aika berita aika kona n onimakinaki.’*+ 35  Ma e kangai naba n te areru riki teuana: ‘Ko na aki kariaia am aomata ae kakaonimaki ni koaua bwa e na mka rabwatana.’+ 36  Ma n te itera are teuana, e beku Tawita ibukin te Atua* n ana roro, ao e matunako n te mate imwina riki ao e kaweneaki i rarikia ana bakatibu ao e mka rabwatana.+ 37  Ma n te itera are teuana, e aki mka rabwatan teuare kautaki iroun te Atua.+ 38  “Mangaia are taari e na ataaki iroumi, bwa e tataekinaki kabwaraani buure nakoimi rinanon teuaei,+ 39  ao a bane n atongaki akana onimaki bwa akea aia bure rinanon Iesu+ ni kaineti ma bwaai ni kabane ake a aki kona n itiaki iai man te bure i aan te Tua Rinanoni Mote.+ 40  Mangaia are kam na taraia bwa e na aki riki nakoimi are e taekinaki irouia Burabeti are kangai: 41  ‘Kam na taraia ngkami taani kakaniko ma ni miroaroa iai, ao ni maunanako, bwa N na karaoa te mwakuri teuana n ami bong, ae te mwakuri ae kam na aki kona ni kakoauaa e ngae ngkana e kabwarabwaraaki raoi taekana nakoimi.’”+ 42  Ngke a a otinako, ao a a bubutii aomata nakoia bwa a na manga taekini baikekei n te bongi n Taabati are imwina. 43  Ngaia are imwini bwaran te botaki n te tinakoka ao a bati I-Iutaia ma naake a rairaki nakon te Aro n Iutaia ake a taromauria te Atua, ake a a manga rimwini Bauro ma Barenaba. A taetae nakoia te koraki aei Bauro ma Barenaba ni kaumakiia bwa a na kateimatoaia i nanon ana akoi ae rianako te Atua.+ 44  N te bongi n Taabati are imwina ao a kuri ni bane kaain te kaawa n ikotaki bwa a na ongora n ana taeka Iehova.* 45  Ngke a noriia aomata aika uanao I-Iutaia, ao e korakora bakantangia, ao a a kabuakakai ma ni kakewei baike e taekini Bauro.+ 46  A taetae ngkanne ma te ninikoria Bauro ma Barenaba ni kangai nakoia: “Boni ngkami moa ae e riai n taekinaki ana taeka te Atua nakoimi.+ Ma kioina ngkai kam a rawa iai ma n taku bwa kam aki tau nakon te maiu are aki toki, ao noria! ti a rairaki nakoia natannaomata aika tiaki I-Iutaia.+ 47  Bwa e a tia Iehova* n anganira te tua, n taeka aika kangai: ‘I kateiko bwa ootaia natannaomata aika tiaki I-Iutaia, bwa ko aonga n uota taekan te kamaiuaki nako tabon aonnaba.’”+ 48  Ngke a ongo aei aomata aika tiaki I-Iutaia, ao a kimwareirei iai ao a kamoamoaa ana taeka Iehova.* Ao a a riki bwa taan onimaki te koraki nako ake a tauraoi nanoia ni butimwaea te koaua ae kairiia nakon te maiu are aki toki. 49  Irarikin anne e teimatoa n tataekinaki ana taeka Iehova* ni kabutaa te aba. 50  Ma I-Iutaia a kaunia aine aika kakannato ake a taromauria te Atua ao mwaanen te kaawa ake a kakannato riki, ao a kauekea bwainikirinaia+ Bauro ma Barenaba ao a kakioianako man aia aono. 51  Mangaia are a ioi tanoni waeia Bauro ma Barenaba nakoia ao a nako Ikonio.+ 52  Ao a teimatoa taan rimwin Iesu ni kaonaki n te kimwareirei+ ao n te taamnei ae raoiroi.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan Erote Antibati, are natin Erote te Kakannato.
Kuriiti, “te teterake,” ae te natinuea ae tei n te aono anne ibukin te Embera n Rom.
Ke, “buokiia aomata; te beku ibukia aomata.” Kuriiti, “lei·tour·gounʹ·ton.”
Nora Buk. A5.
Nora Nanon Taeka.
Te kowana ibukin te aono, ae e tei ibukin te tautaeka n Rom.
Te aomata aei boni Barietu are n te kibu 6.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “n te bai ae kateaki.”
Kuriiti, “ana kariki.”
Ke, “te aroka.”
Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kakoauaaki.”
Ke, “karaoa nanon te Atua.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.