Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mwakuri 4:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A titirakinaki Betero ao Ioane (1-4)

    • Ai 5,000 mwaane aika onimaki (4)

  • A tei i mataia kaain te Tanirim (5-22)

    • ‘Ti aki kona ni katoka tataekinan’ (20)

  • Tataroan te ninikoria (23-31)

  • A ibuokanibwai Kristian (32-37)

4  Ngke a tabe n taetae Betero ma Ioane nakoia aomata, ao a a karina naba n roko irouia naakai ibonga* ma te mataniwi i aoia taan tararuaa te tembora, ao Tarukaio.*+  A un naakai ibukina bwa abotoro aikai a reireinia aomata ao a kaotiota mangautin Iesu mai buakoia maate.+  Ngaia are a tauia ao a kamatawarikiia+ ni karokoa te bong are imwina, bwa e a bong.  Ma a bati ake a ongora n te kabwarabwara aika a kakoauaa, ao e a rakarake mwaitiia mwaane nakon tao 5,000.+  N te bong are imwina ao a a ikotaki i Ierutarem taani kairiri irouia I-Iutaia ma unimwaane ao taani koroboki,*  n ikotaki naba ma Annati+ are te mataniwi n ibonga,* Kaiaba,+ Ioane, Arekantero, ao ana koraki ni kabane te mataniwi n ibonga.  A kateiia Betero ma Ioane i buakoia ao a a titirakinia ni kangai: “Kam karaoa aei ni mwaakan antai ke n aran antai?”  E kaonaki ngkanne Betero n te taamnei ae raoiroi+ ao e taku nakoia: “Ngkami aika aia tia kairiri aomata ao unimwaane,  ngkana ti titirakinaki n te bong aei, ni kaineti ma te mwakuri ae raoiroi nakon te mwaane ae mwauku,+ ao antai ae kamarurungnga, 10  ao ke e ataaki iroumi ni kabane ao irouia tibun Iteraera ni kabane, bwa e marurung teuae tei i matami aei n aran Iesu Kristo are te I-Natareta+ are kam kamatea i aon te kai,+ ma e kautia te Atua mai buakoia maate.+ 11  Aio ‘te atibu are kam kakeaa bongana ngkami taani kateitei, are e a riki bwa atibun te maninganinga* ae kakannato riki.’+ 12  Irarikin anne, akea te kamaiu iroun te aomata riki temanna, bwa bon akea te ara riki teuana i aon te aba ae a anganaki aomata,+ ae ti kona ni kamaiuaki iai.”+ 13  Ao ngke a noria te koraki bwa a aki wimakiki* Betero ma Ioane, ma n ataia ae e uarereke aia reirei*+ ao a aki kakannato, ao a mimi iai. Ao a ataia bwa a memena ngkoa i rarikin Iesu.+ 14  A aikoa kona te koraki ni kaekaia+ Betero ma Ioane, ngke a taraa te aomata are kamarurungaki bwa e tei i rarikia.+ 15  Mangaia are a tua bwa a na otinako Betero ma Ioane man aia ruu ni boowi kaain te Tanirim,* ao a a kaai ni maroro i marenaia, 16  ni kangai: “Tera ae ti riai ni karaoia nakoia mwaane+ aikai? Bwa a boni karaoa te mwakuri ae kamimi, ae taabangaki ataakina irouia kaain Ierutarem+ ni kabane, ao ti aki kona ni kakewea. 17  Mangaia are ti na kakamaakuia n tuangia bwa a na aki manga taetae nakon temanna n aran+ te aomata arei, bwa e aonga n aki butanako riki te baei i buakoia aomata.” 18  Ao a weteiia ao a tua nakoia bwa akea te tabo ae a na manga taetae ke n angareirei iai n aran Iesu. 19  Ma a kaeka Betero ma Ioane ni kangai nakoia: “Ngkana e eti i matan te Atua bwa ti na ongo riki iroumi nakon te Atua, ao motikia i bon iroumi. 20  Ma ti aki kona ngaira ni katoka tataekinani baike ti nori ma n ongo.”+ 21  Mangaia are a a kainaomataia ngke a a tia ni manga kakamaakuia riki, kioina ngkai akea aia bure ae a kunea ae a na katuuaaeia iai ao a maakuia naba aomata,+ ibukina bwa a bane n neboa te Atua ibukin te bwai are riki. 22  Bwa ai 40 tabun ana ririki teuare katokaki aorakina n te kakai.* 23  Imwini kainaomataaia ao a a nakoia raoia n te onimaki, ao a kaongoia baike a tuangaki irouia mataniwi n ibonga ma unimwaane. 24  Ngke a ongo aei, ao a katiteuanaaki ni kanenei bwanaaia n tataro nakon te Atua ni kangai: “Te Uea ae Moan te Rietata, boni Ngkoe ae ko karaoa karawa ma aonnaba ma marawa ao bwaai ni kabane ake i nanoia,+ 25  are ko kangai rinanon te taamnei ae raoiroi ni win ara bakatibu are Tawita+ are am toro: ‘E aera ngkai a a kiriwe natannaomata, ao e aera ngkai a a kananoi aia iango botannaomata i aoni bwaai aika akea uaaia? 26  A teirake uean aonnaba ao a ikotaki taani kairiri n nanoteuana n ekaanako Iehova* ma ana aomata ae kabiraki.’*+ 27  Bwa ni koauana a uaia Erote ma Bontio Birato+ ao aomata ake tiaki I-Iutaia ao tibun Iteraera n ikotaki n te kaawa aei n ekaanako am toro ae tabu ae Iesu, are ko kabiria,+ 28  bwa a aonga ni karaoi baike a a kamani baireaki rikia ni mwaakam ao n nanom.*+ 29  Ao ngkai Iehova,* tarai aia taeka ni kakamaaku, ao angania am toro te teimatoa n taekina am taeka ma te ninikoria ae bati, 30  ao teimatoa naba n arora baim ibukin te katoki aoraki ao a na riki kakai ma baika kamimi+ rinanon aran am toro ae tabu ae Iesu.”+ 31  Ao ngke a a tia ni kakorakoraia n tataro ni bubutii,* ao e ruru te tabo are a ikotaki iai, ao a kaonaki n te taamnei ae raoiroi+ n tatabemania nako, ao a taekina ana taeka te Atua ma te ninikoria.+ 32  Irarikina, te koraki ae bati ake a onimaki, tii teuana nanoia ma aia iango, ao akea temanna irouia ae atongi ana bwai nako bwa oin ana bwai, ma a ibuokanibwai ni bwaai ni kabane.+ 33  Ao a teimatoa abotoro n rangi ni mwaatai ni kaotiota mangautin te Uea ae Iesu,+ ao e rangi ni bati i aoia ni kabane ana akoi ae rianako te Atua . 34  Ni koauana, akea temanna ae kainnano i buakoia,+ bwa a bane te koraki ake a bwaibwai n aaba ma taian auti, ni kaboonakoi aia bwai ao n uotii mwaneia, 35  ao a nikiria irouia abotoro.+ Imwina ao a tibwatibwaaki baikai nakoia n tatabemania nako, ni kaineti ma kainnanon temanna ma temanna.+ 36  Mangaia are Ioteba ae aranaki naba irouia abotoro bwa Barenaba+ (ae nanona ngkana e rairaki, “Natin te Kabebetenano”), ae tibun Rewi ae kaaini Kubero, 37  iai tekaina abana ao e kaboonakoa ao e uota mwanena nakoia abotoro.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “a ninikoria.”
Ke, “a aki reireiaki,” ae taekan ae a aki reirei n aia kuura rabi; tiaki nanona bwa a babanga ni wareware ao ni koroboki.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te mwakuri ae kamimi.”
Nora Buk. A5.
Ke, “ana Kristo.”
Kuriiti, “ni baim ao n te reirei ni kairiri.”
Nora Buk. A5.
Ke, “kakorakoraia n tataro.”