“E otinako ikeikena, ao e okira ngaia te tano, ao a maunanako ana iango n te bong naba arei.”

Taian Areru 146:4

“A ataia akana maiu ae a na boni mate, ma a bon aki ataa te bwai teuana akana mate . . . Bwaai nako ake e na karaoi baim, ao karaoia ma korakoram ni kabane, bwa bon akea te mwakuri ke te babaire ke te atatai ke te wanawana i nanon te Ruanimate, ike ko a nako iai.”

Te Minita 9:5, 10

“E reitia ni kangai [Jesus]: ‘E a matu raoraora are Rataro, ma N na nako ikekei bwa N na kautia.’ Ma e taekina Iesu maten Ratarao. Ma a taku ngaiia bwa e taekina motirawana ni matu. E taku ngkanne Iesu nakoia n te aro ae mataata: ‘E a boni mate Rataro.’”

Ioane 11:11, 13, 14