Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mwakuri 22:1-30

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaekaa bukinana Bauro i mataia aomata (1-21)

  • E kabongana Bauro inaomatana n I-Rom (22-29)

  • A ikotaki kaain te Tanirim (30)

22  “Mwaane, taari ma kaaro nako, ongora n au taeka nakoimi ngkai+ bwa N na kaekaa bukinau.”  Ao ngke a ongo bwa e taetae n Ebera nakoia, ao a a bane riki ni kainabwabu, ao e taku:  “Bon te I-Iutaia+ ngai ae I bungiaki i Tareto i Kirikia,+ ma I reirei n te kaawa aei irouni Kamariera,+ n reireinaki bwa N na toui raoi mwin aia Tua+ ara bakatibu, ao e ingainga nanou ibukin te Atua, n aromi ni kabane n te bong aei.+  I bwainikirinia te koraki ake a kaaina kawain* te Uea ni karokoa mateia, ni kabaeia ma ni kamatawarikiia mwaane ma aine.+  A kona ni kakoaua ibukiu iai, te ibonga ae rietata* ma kaain te botaki n unimwaane, bwa I karekei reeta mairouia, nakoia tarira aika I-Iutaia ake i Tamateko, ao I nako naba bwa N na tauia ni kabaeia nako Ierutarem, te koraki ake a kaaina kawain te Uea ikekei bwa a na katuuaaeaki.  “Ma i aoni kawaiu ngke I a kan roko i Tamateko tao n te tawanou, ao akea bwa e a rina naba n otabwaniniai te oota ae korakora mai karawa,+  ao I bwaka i aontano ao I ongo te bwanaa ae kangai nakoiu: ‘Tauro, Tauro, e aera ngkai ko bwainikirinai?’  I kaeka ni kangai: ‘Te Uea, antai ngkoe?’ Ao e taku nakoiu: ‘Bon Iesu ae te I-Natareta ngai ae ko bwainikirinai.’  Ao a nora naba te oota mwaane ake raou ma a aki mataata ni bwanaan te aomata are taetae nakoiu. 10  Ao I taku: ‘Te Uea, tera ae I riai ni karaoia?’ E taku te Uea nakoiu: ‘Teirake ao naako Tamateko, ao ko na tuangaki iai bwaai ni kabane ake ko mwiokoaki bwa ko na karaoi.’+ 11  Ma kioina ngke I a aki kona n nora te bwai teuana ibukin raneanean te oota arei, ao a a taua baiu ni kairai naake raou ni karokoai i Tamateko. 12  “Ao Anania ae te mwaane ae taatangira te Atua ma n ongeaba n te Tua, ae tataekinaki bwa e raoiroi irouia I-Iutaia ni kabane ake a maeka ikekei, 13  e kawarai ao e tei i rarikiu ao e taku nakoiu: ‘Tauro ae tariu, ko na manga noraaba!’ Ao I tararake ao I noria+ n te tai naba arei. 14  E taku: ‘E rineiko Atuaia ara bakatibu bwa ko na ataa nanona ma n nora teuare raoiroi,+ ao n ongo bwanaana, 15  ibukina bwa ko na riki bwa te tia kakoaua ibukina nakoia aomata ni kabane ni baike ko nori ma n ongo.+ 16  Ao e aera ngkai ko a tabwara? Teirake ao bwabetitoaki, ao kaitiakiko man am bure,+ n arom n taboa arana.’+ 17  “Ma ngke I a okira Ierutarem+ ao I a nora te miitara ngke I tabe n tataro n te tembora 18  ao I nora te Uea bwa e kangai nakoiu: ‘Kawaetatako otinako mai Ierutarem, ibukina bwa a na aki butimwaea am kaotioti ibukiu.’+ 19  Ao I taku: ‘Te Uea, a bon ataia bwa I kakamatawarikiia ma n oreiia naake a onimakiniko, i nanon te tinakoka* teuana ma teuana,+ 20  ao ngke e katutuaki raraan Tetebano are am tia kakoaua, ao boni ngai naba are I tei i rarikia ma ni kariaia, ao ni kawakin aia kauaatao taani kamatea.’+ 21  Ma e taku nakoiu: ‘Mwananga, bwa N na kanakoko nakoia natannaomata ake a raroanako.’”+ 22  Ao a teimatoa n ongora irouna ni karokoa ae e a taekina anne. Ao a kanenei bwanaaia ni kangai: “Katiaa aron te aomata aei bwa e aki tau ni maiu!” 23  Ma ibukina bwa a a tatakarua te koraki ma n tetewenakoi aia kauaatao ma ni kaaurakei taano,+ 24  ao e a tua te mataniwi n te taanga ni buaka bwa e na kairaki Bauro nakon aia tabo tautia, ma n tua bwa e na kataereaki n neneraki mairouna bwa e aonga n ataia bwa tera bukina ngkai a takarua te koraki ni kaitaraa Bauro n te aro aei. 25  Ma ngke a a tia ni kabaea bwa e na kataereaki, ao e taku Bauro nakon te mataniwi n tautia are tei ikekei: “E kariaiakaki n te tua bwa kam na kataerea te I-Rom* ae e tuai moa ni kaboowiaki taekana?”+ 26  Ao ngke e ongo aei te mataniwi n tautia, ao e kawara te mataniwi n te taanga ni buaka, ao e tuangnga ni kangai: “Tera ae ko nang karaoia? Bwa bon te I-Rom teuaei.” 27  Ai ngaia are e a kawaria te mataniwi n te taanga ni buaka ao e taku nakoina: “Ko na tuangai, te I-Rom ngkoe?” E taku Bauro: “Eng.” 28  E kaeka te mataniwi n te taanga ni buaka ni kangai: “I kabooa ngai inaomatau n riki bwa te I-Rom n te mwane ae bati.” E taku Bauro: “Ma ngai boni kaaina mangke I bungiaki.”+ 29  Ai ngaia are a a rina ni kerikaaki mairouna mwaane ake a na kammarakia n neneria, ao e a maaku te mataniwi n te taanga ni buaka ngke e a ataia bwa te I-Rom Bauro ao e a tia ni kabaea n taian taurekereke.+ 30  Ma ibukina bwa e kan ataa raoi bukinani Bauro irouia I-Iutaia, ngaia are e a kabwaraa n te bong are imwina, ao e a tua nakoia mataniwi n ibonga* ma kaain te Tanirim* ni kabane bwa a na ikotaki. Ao e kaira Bauro ma ni kateia i buakoia.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

E kaineti aei ma te reirei ao te aroaro ni maiu ni Kristian.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaain Rom.”
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.