Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mwakuri 3:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kamarurunga te tia bubutii ae mwauku Betero (1-10)

  • Ana maroro Betero n Ana Kaman Toromon (11-26)

    • “Manga kaokani bwaai ni kabane” (21)

    • Te burabeti ae ai aroni Mote (22)

3  Ao a waerake Betero ao Ioane nakon te tembora n te karuaiwa n aoa* bwa tain te tataro,  ao iai te mwaane ae mwauku mangke e bungiaki, ae e uouotaki. A katoabong ni katikua i rarikini mataroan te tembora ae aranaki bwa te Mataroa ae Tamaroa, bwa e aonga ni bububutii bwaai n tituaraoi mairouia ake a rin n te tembora.  Ngke e nora Betero ao Ioane teuaei bwa a nang rin n te tembora, ao e a bubutii naba bwaai n tituaraoi.  Ma a karekea taraana Betero ao Ioane ao e taku ngkanne Betero: “Taraira.”  Mangaia are e katokai matana teuarei i aoia, ma kantaningaan ae e na reke te bwai teuana mairouia.  Ma e taku Betero: “Akea au tirewa ma au koora, ma N na anganiko ae iai irou. Ko na nakonako+ n aran Iesu are te I-Natareta!”  Ao e taua baina are ataina ao e kateirakea.+ Ao a rina ni matoa waena ma nimoimoini waena,+  ao e kibarake n tei i aoni waena+ ao e nakonako, ao e rin ma ngaiia n te tembora, n nakonako ma ni kibakibarake ao ni karaoiroa te Atua.  Ao a bane n noria aomata n nakonako ma ni karaoiroa te Atua. 10  Ao a a kinaa bwa boni ngaia teuare tetekateka n te Mataroa ae Tamaroa n te tembora+ ni kariai bwaai n tituaraoi, ao a a rangi ni miroaroa ma ni kubanrou n te bwai are riki nakoina. 11  Ngke e a nimtiia Betero ma Ioane teuaei, ao a a bane ni biri aomata nakoia n te tabo are aranaki bwa Ana Kaman Toromon,*+ ao a rangi ni mimi. 12  Ngke e nora aei Betero ao e taku nakoia te koraki: “Mwaane aika tibun Iteraera, e aera ngkai kam a rangi ni kubanako n te baei, ao e aera ngkai kam a tataraira bwa aongkoa ti kanakonakoa teuaei n oini mwaakara ke ibukini korakoran tangiran te Atua iroura? 13  Atuan Aberaam ao Itaaka ao Iakoba+ are Atuaia ara bakatibu, e karietataa ana Toro+ ae Iesu,+ are kam kaburea+ ngkoa ma ni kakeaa i matani Birato, e ngae ngke e a tia ni motika nanona Birato bwa e na kainaomataa. 14  Eng, kam kakeaa teuare tabu ma n raoiroi, ao kam bubutii bwa e na kainaomataaki nakoimi+ te mwaane temanna ae te tia tiritiri, 15  ma kam kamatea teuare te Mataniwi ae Rietata i aon te maiu.+ Ma e kautia te Atua mai buakoia maate, ae bon taani kakoaua+ iai ngaira. 16  Ao e kakorakoraaki teuae kam noria ma ni kinaa aei n aran Iesu ao n onimakinan arana iroura. E a tia te onimaki are e reke rinanon Iesu ni kamarurunga raoi teuaei i matami ni kabane. 17  Ao I ataia taari bwa kam karaoa te mwakuri arei ma te aki ota+ n aroia naba ami tia kairiri.+ 18  Ma n te aro aei ao e kakororaoi baike e katanoatai te Atua rimoa rinanoni wia burabeti ni kabane, are e na kammarakaki+ ana Kristo. 19  “Mangaia ae rairi nanomi+ ao bitii aromi*+ bwa a na kamaunaaki ami bure,+ bwa a aonga n roko taai ni kakamaiu mairoun Iehova,* 20  ao e na kanakomaia te Kristo are e rineia ibukimi ae Iesu. 21  E boni kawakinaki teuaei i karawa ni karokoa taini manga kaokani bwaai ni kabane nakon aroia rimoa, n aron are e taekinna te Atua rinanoni wia burabeti aika itiaki* ake rimoa. 22  Ni koauana e taku Mote: ‘E na kateirakea ibukimi te burabeti temanna Iehova* ae Atuami ae ai arou+ mai buakoia tarimi. Kam riai n ongo irouna ni kaineti ma bwaai ni kabane akana e tuangingkami.+ 23  Ni koauana, ane e* aki ongo iroun te Burabeti anne, ao e na boni kamaunaaki mai buakoia aomata.’+ 24  Ao a boni kaotiotii raoi boong akanne burabeti ni kabane, ni moa mairoun Tamuera ao burabeti ake a kaotioti imwina.+ 25  Natiia burabeti ngkami ao natin te berita are e karaoia te Atua ma ami bakatibu,+ ngke e kangai nakon Aberaam: ‘A na boni bane ni kakabwaiaaki utu n te aonnaba rinanoni kanoam.’*+ 26  Ngke e tia te Atua ni kateirakea ana Toro, ao e kanakoa moa+ nakoimi bwa e na kakabwaiaingkami n arona n rairingkami n tatabemaningkami nako man ami mwakuri aika bubuaka.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae tao te aoa 3 p.m.
Ae boutokaaki ni boua aika bati.
Kuriiti, “tanrikaaki.”
Kuriiti, “mai matan Iehova.” Nora Buk. A5.
Ke, “tabu.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “am kariki.”