Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mwakuri 28:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te waerake i Merita (1-6)

  • E kamarurungaki tamani Boberio (7-10)

  • Kaean Rom (11-16)

  • E taetae Bauro nakoia I-Iutaia i Rom (17-29)

  • E ninikoria n uarongorongo Bauro uoua te ririki (30, 31)

28  Ao ngke ti a roko i eta, ti a ataia bwa te abamwakoro arei e aranaki bwa Merita.+  Ao a kaotiota te atataiaomata ae rianako nakoira kaain te aba.* A kauraa te ai ao a mwaneira ni buokira ni kabane, ibukin te karau ae bwaka ao te kamariri.  Ma ngke e ikota te bwabwati ni kai Bauro ma ni karea te ai, ao e otinako mai iai te naeta ae te baiba ibukin te kabuebue ao e tenaa baina n tineia.  Ngke a nora te man ae boitin kaain te aba bwa e tinetine i baina, ao a taku i marenaia: “Bon te tia tiritiri teuaei, bwa e ngae ngke e reke maiuna mai taari, ma e aki kariaiakaki iroun te Kaetitaeka ae Riai* bwa e na teimatoa ni maiu.”  Ma e taeaanako te man arei Bauro nakon te ai ao e aki ikoaki iai.  Ma a kariaa ae e na tibutau baina ke e na rina ni bwaka ni mate. Ma imwin aia kakantaninga n te tai ae maan ao a noria bwa akea te bae buakaka ae riki nakoina, ao a a bita aia iango ao a a taku bwa temanna naba te atua.  Ma e kaan te tabo arei ma aban nako te aomata ae kakannato riki n te aba anne, ae arana Boberio, ao e mwaneira ao e kairuwaeira n akoira i nanon tenibong.  E wene n aoraki tamani Boberio n te nne ni wene bwa e kabuebue ao e kaabekabeka, ao e rin Bauro ni kawaria ao e tataro, ao e kaaki baina i aona ao e katoka aorakina.+  Imwin rikin aei, ao a a manga roko ni kawaria kaain te aba ake tabemwaang ake a aoraki, ao a kamarurungaki.+ 10  A karineira naba n anganira bwaai n tituaraoi aika bati, ao ngke ti nangi boraunako, ao a karekei bwaai nako aika ti kainnanoi. 11  Tenua namwakaina imwina ao ti a ienako n te kaibuke ae kanikinaeaki n “Natin Tieuti.”* Te kaibuke aei boni mai Arekanria ao e tiku n te abamwakoro ni kakatoka te kamwaitoro. 12  Ti rororake n te matabaiawa i Turakuta, ao ti tiku iai i nanon tenibong. 13  Mai ikanne ao ti a kaneneinako ni karokoa rokora i Rekio. Tebongina imwina ao e a kare te angimaiaki ao ti roko i Buteori n te kauoua ni bong. 14  Ti boo ma taari ikai ao a kaungaira bwa ti na tiku irouia i nanon itibong, ao ai ngaia anne arora ni kaea Rom. 15  Ngke a ongo taekara taari ake iai, ao a mwananga ni karokoa rokoia n te tabo ni Mwakete i Abia ni butimwaeira iai, ao tabeman a kauiaira n Auti n Iruwa Aika Tenua. Ngke e noriia Bauro, ao e kaitaua te Atua ao e kaungaaki nanona.+ 16  Ngke ti a roko i Rom, ao e kariaiakaki Bauro bwa e na maeka i bon irouna ma te tautia ae te tia tararuaia. 17  Ma tenibong imwina ao e ikotiia mwaane ake a kakannato riki Bauro mai buakoia I-Iutaia, ao ngke a a ikotaki ao e taku nakoia: “Mwaane, taari, e ngae ngke I aki kaaitaraia te koraki ke aia katei ara bakatibu,+ ma e anga te aba ngai bwa te bure mai Ierutarem nako nanoni baia I-Rom.+ 18  Ao ngke a a tia I-Rom ni kakaae nako taekau,+ ao a kani kainaomataai, bwa akea te bwai ae riai mateu iai.+ 19  Ma ngke a rawa iai I-Iutaia, I a riai ni bubutii bwa N na tei i matani Kaitara.*+ Ma bon akea nanou ni kani bukinia iai au natannaomata. 20  Ai ngaia are I a bubutii bwa N na kaitiboo ma n taetae ma ngkami, bwa I kabaeaki n te taurekereke aei ibukin aia kantaninga tibun Iteraera.”+ 21  A taku nakoina: “Akea taekam ae reke iroura n te reta mai Iutaia, ao akea naba te tari ae roko ae e kaongoira ke n taekina te bwai teuana ae buakaka ibukim. 22  Ma ti taku bwa e riai bwa ti na ongora iroum bwa tera am iango, bwa ni koauana ti ataia bwa e kakabuakakaaki te koraki n Aro aei+ n taabo nako.”+ 23  Ao a namata aia bong are a na kaitiboo iai ma ngaia, ao e a bati riki iai te koraki ake a kawaria n ana tabo ni maeka. Ao e kabwarabwaraa te baerei nakoia man te ingabong ni karokoa ae e a moantairiki, ngke e kakororaoa kaotiotan taekan ana Tautaeka n Uea te Atua, ao e kabongana te Tua Rinanoni Mote+ ma aia koroboki Burabeti+ n anai nanoia nakon Iesu.+ 24  Ao tabeman a a kakoauai baike e taekin, ma a aki kakoauai ake tabemwaang. 25  A aikoa boraoi n iango, ai ngaia are a a nako, ma iai teuana ana taeka Bauro ae kangai: “E bon eti te taamnei ae raoiroi ngke e taetae rinanon Itaia are te burabeti nakoia ami bakatibu 26  ni kangai, ‘Naako nakoia aomata aikai ao kangai: “Kam na bon ongora ma kam na aki ota, ao kam na bon taratara ma kam na aki noraaba.+ 27  Bwa a rikirake n aki muti nanoia aomata aikai, ao a ongo taningaia ma a aki rotaki iai. A kaini mataia bwa a aonga n aki noraaba ni mataia ao n aki ongo n taningaia, ao a aki ota nanoia, ao a aki rairaki n oki bwa N na kamarurungia.”’+ 28  Mangaia ae kam na ataia bwa e a tia n tataekinaki taekan ana kakamaiu te Atua aei nakoia natannaomata aika tiaki I-Iutaia,+ ao a na bon ongo iai.”+ 29  *—— 30  Ao e mamaeka Bauro n ana auti+ ae kabooa tangoana i nanon uoua te ririki, ao e bubutimwaeiia raoi te koraki ni kabane ake a kawaria, 31  n uarongorongoa ana Tautaeka n Uea te Atua nakoia, ma n reireinia taekan te Uea ae Iesu Kristo n aki maaku*+ ao n aki tutukaki.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te koraki aika kabongana te taetae ae ianena.”
Kuriiti, Diʹke, ae tao e kaineti nakon te atua n aine ibukin te kaetitaeka ae riai, ke te kaetitaeka ae riai ae aongkoa te aomata.
Aikai natin Tieuti aika mwaane aika bwebwee, ake araia Katito ao Borukiti.
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A3.
Ke, “ma te ninikoria ae bati.”