Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mwakuri 20:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bauro i Maketonia ao i Kuriiti (1-6)

  • E kautaki Eutuko i Teroa (7-12)

  • Mai Teroa nako Mireto (13-16)

  • E kaitiboo Bauro ma unimwaanen Ebeto (17-38)

    • Te angareirei n te auti teuana ma teuana (20)

    • “E kakukurei riki te anga nakon te anganaki” (35)

20  Ngke e a toki te kiriwe, ao e kanaanako Bauro bwa a na weteaki taan rimwin Iesu, ao e kaungai nanoia ao imwina e kaboo ma ngaiia, ao e a kaneneinako ni kaea Maketonia.  E rinanon taabo akanne ma ni kaungaia taari iai n ana taeka aika bati, ao imwina e a roko i Kuriiti.  E kabanea tenua namwakaina ikekei, ma ibukina bwa iai I-Iutaia+ ake a bairea kamwaneana ngke e nangi borau nako Turia, ao e a reke nanona bwa e na oki n rinanoni Maketonia.  E iraki Bauro iroun Tobatero are natini Buro are kaaini Beroia, Arititareko+ ma Tekunro ake kaain Tetaronike, Kaio are kaain Terebe, Timoteo,+ ao ai Tukiko+ ma Terobimo+ man te aono n Atia.*  A rimoara mwaane aikai ao a tataningaira i Teroa  ma ti borau ngaira mai Biribi imwini bongin te toa are te Bwerena ae Aki Karikaki,+ ao ti roko irouia i Teroa i nanon nimabong, ao ti tiku ikekei itibong.  Ni moanibongin* te wiki, ngke ti a ikotaki bwa ti nang amwarake, ao e a taetae Bauro nakoia te koraki ake a ikotaki, bwa e nangi nako n te bong are imwina. Ao e kaabwabwaka ana kabwarabwara ni karokoa te nukanibong.  Ao a mwaiti taura n te ruu are i eta are ti ikotaki iai.  E tekateka n te kamaama te rorobuaka n ataei ae arana Eutuko, ao e matunako ngke e tabe ni maroro Bauro, ao kioina ngke e a matunako e a bwaka naba man te boratentao, ao e a tabekaki, ma e a tia ni mate. 10  Ma e ruo rikaaki Bauro ao e baraaki i aona ao e rabwatia+ ao e taku: “Katoka te karongoa, bwa ae e a maiu.”*+ 11  Ao e a manga waerake Bauro, ao e anaa kanana* ao e amwarake. E reitaanako ana maroro ni kamaanna ni karokoa ae e a aioota, ao e a nako naba. 12  Mangaia are a kaoka te teinimwaane, ao a a rangi ni kabebeteaki ngkai e maiu. 13  Ao ti rimoa nakon te kaibuke ao ti borau nako Ato ike ti kani katokaa Bauro iai bwa e tuangira bwa ti na kaitiboo ikekei, ma e kan rianna ngaia nako ikekei. 14  Ngaia are ngke e a kauiaira i Ato, ao ti a katokaa ao ti a nako Miturene. 15  Ao ti borau mai ikekei n te bong are imwina ao ti roko n te tabo are kaitaraa Kio, ma n te bong are imwina riki ti rooroo teutana te tai n te matabaiawa i Tamo, ao n te bong are imwina ngkanne ti a roko i Mireto. 16  E baireia Bauro bwa e na aki moaa Ebeto,+ bwa e aonga n aki baenikai n te aono n Atia, bwa e bareka rokona i Ierutarem+ ni bongin te Toa ae Bentekota ngkana e kona. 17  Ma e kanakotaeka mai Mireto nako Ebeto ao e weteiia unimwaanen te ekaretia. 18  Ngke a a roko irouna ao e taku nakoia: “Kam bon ataa aroni maiuu i buakomi man te moani bong are I roko iai n te aono n Atia,+ 19  n toro iroun te Uea ma te nanorinano+ ni kabane, ma rannimatau ao kataakiu ake a bwakarai man aia kunemwaan I-Iutaia, 20  ao I aki kerikaaki man tuangakimi bwaai nako aika manena* ke man reireinakimi i mataia aomata+ ao man te auti teuana ma teuana.+ 21  Ma I kakororaoa kaotiotan taekan te rairannano+ nakon te Atua ma onimakinan ara Uea ae Iesu,+ nakoia I-Iutaia ao I-Kuriiti. 22  Ao noria! I kairoroaki* n taamnein te Atua bwa N na mwananga nako Ierutarem, e ngae ngke I aki ataa te bwai ae e na riki nakoiu ikekei, 23  ma e tii kaokioka ana kaotioti nakoiu te taamnei ae raoiroi n te kaawa teuana ma teuana, n taku bwa a boni mena imwaiu kabaeau ma karawawataau.+ 24  Ma e ngae n anne, I kakeaa bongani* maiuu* bwa I aonga ni katiaa mwiokoau+ ma te mwakuri ni minita are I karekea mairoun te Uea ae Iesu, bwa N na kakororaoa kaotiotan te rongorongo ae raoiroi ae taekan ana akoi ae rianako te Atua. 25  “Ao noria! I ataia bwa kam nang aki manga nora matau ngkami ni kabane ake I a tia n uarongorongoa taekan te Tautaeka n Uea nakoimi. 26  Mangaia ae I weteingkami bwa kam na kakoauaa n te bong aei, bwa I a itiaki man raraaia aomata ni kabane,+ 27  bwa I aki kerikaaki man tuangakimi ana reirei ni kairiri* te Atua ni kabane.+ 28  Kam na tarataraingkami+ ma te nanai ni kabane, are e mwiokoingkami iai te taamnei ae raoiroi bwa mataniwi,*+ bwa kam na kawakina ana ekaretia te Atua,+ are e kabooa n raraan oin Natina.+ 29  I ataia bwa imwin nakou, ao a na rin kameaanti aika tiritiri i buakomi,+ ao a na aki akoa te nanai, 30  ao a na teirake mai buakomi mwaane aika a na taekin reirei aika kewe bwa a aonga ni katikiianako taan rimwin Iesu bwa a na rimwia.+ 31  “Mangaia are tarataraingkami, ao ururinga are I aki roko n te kerikaaki mani kaungaakimi n tatabemaningkami nako ma rannimatau i nanon tenua te ririki,+ ni ngaina ao ni bong. 32  Ao ngkai I mwiokoingkami nakon te Atua ao nakon ana taeka n akoi ae rianako, ae te rongorongo ae kona ni kateimatoaingkami ma ni karekea tibwangami i buakoia aomata ni kabane aika katabuaki.*+ 33  I aki mataaiakina ana tirewa temanna ke ana koora ke ana kunnikai.+ 34  Kam bon ataia bwa a a tia ni mwakuri baiu aikai ibukini karekeani kainnanou+ ao kainnanoia naake a raonai. 35  I a tia ni kaotia nakoimi ni bwaai ni kabane, bwa kam riai ni bekutata n aron aei+ ni buokiia ake a mamaara, ao kam riai n ururingi ana taeka te Uea ae Iesu ngke e kangai: ‘E kakukurei riki te anga+ nakon te anganaki.’” 36  Ao ngke e tia n taekini baikai, ao e katorobubua ma ngaiia ni kabane ao e tataro. 37  Ao a bane ni katumaua te tang, ao a rabwata Bauro* ao a kaboria ma ngaia, 38  bwa a rangi n nanokawaki ngke e taekina are a nang aki manga nora matana.+ Ao a bakaboraua nakon te kaibuke.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Aio te bong ae aranaki ngkai bwa te Taabati. Bon te moanibong n aia wiki I-Iutaia.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “otea te kariki.”
Ke, “ibukini kabwaiami.”
Kuriiti, “kabaeaki.”
Ke, “e aki kakawaki irou.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “ana kantaninga.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Kuriiti, “bwaka i aon roroani Bauro.”