NORI
Text
Image

NITIAN (ABIBI) Maati—Eberi

14 Te Toa ae te Riao

15-21 Te Bwerena ae Aki Karikaki

16 Kareanakini Moan Uaa

E iabuti Ioretan man te karau, ao te tino ae e a ran

Baare

IIA (TIBI) Eberi—Mei

14 Te Toa ae te Riao ae rimwi taina

Tain te mwau e a moanaki, e aki uananginang karawa

Uita

TIWAN Mei—Tun

6 Te Toa ae Taiani Wiki (Bentekota)

Tain te kabuebue, e boou te ang

Uita, moan uaan te biiku

TAMMUTI Tun—Turai

 

E a keerake riki te kabuebue, e korakora te aoi n taabo tabeua

Moan uaani kureebe

ABI Turai—Aokati

 

E a roko ni korakorana te kabuebue

Uaa aika reke n tain te kabuebue

ERURA Aokati—Tebetembwa

 

E reitinako te kabuebue

Tate, kureebe, ao biiku

TTIRI (ETANIM) Tebetembwa—Okitobwa

1 Katangan te buu

10 Te Bong ni Kabwarabure

15-21 Te Toa ae Umwanrianna

22 Te botaki ae okoro

E a toki tain te kabuebue, e a bwaka te moani karau

Te Kamarautano

ETIWAN (BURE) Okitobwa—Nobembwa

 

Te maatim ni karau

Oriwa

KITIREWI Nobembwa—Ritembwa

25 Te Toa ae te Katabu

E a korakora riki te karau, mwaitorotoro, e a tino n te maunga

A kawakinaki nanai n tain te kamwaitoro

TEBETA Ritembwa—Tianuare

 

E a roko ni korakorana te mwaitoro, e kakarau, e a tino n te maunga

A a rikirake aroka

TEBATA Tianuare—Beberuare

 

E a kerikaaki te mwaitoro, e reitinako te kakarau

E a uee te amon

ATA Beberuare—Maati

14, 15 Buurim

E rebwerebwe te baa ao e bwaka te karau ae te aiti

Buraekiti

WEATA Maati

Te namwakaina ae raka ae kakarinaki itiua te tai i nanon 19 te ririki