Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mwakuri 23:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E taetae Bauro i mataia kaain te Tanirim (1-10)

  • Te Uea e kakorakoraa Bauro (11)

  • A bairea kamateani Bauro (12-22)

  • E mwaing Bauro nako Kaitareia (23-35)

23  E karekea taraaia kaain te Tanirim* Bauro, ao e taku: “Mwaane, taari, I a tia ni maiu i matan te Atua ma mataniwin nanou ae itiaki+ ni karokoa te bong aei.”  Ibukin aei ao e tua Anania ae te ibonga ae rietata* nakoia te koraki ake a tei i rarikina bwa a na ororiaa Bauro.  Ao e taku Bauro nakoina: “E nang oreiko te Atua, ngkoe ae te tia baka n raoiroi.* Ko tekateka bwa ko na motika taekau n te Tua, ma tiaki ko riaon te Tua ngkai ko tua oreau?”  A taku naake a tei i rarikina: “Ko kabuakakaa ana ibonga ae rietata te Atua?”  Ao e taku Bauro: “Taari, I aki ataia ae te ibonga ae rietata. Bwa e koreaki ae kangai, ‘Ko na tai taetae ni kamatauningaa te tia tautaekania am aomata.’”+  Ao ngke e noriia kaain te Tanirim Bauro, bwa iai Tarukaio* ao Baritaio i buakoia,* ao e a takarua naba ni kangai nakoia: “Mwaane, taari, boni ngai te Baritaio+ ae natiia Baritaio. E motikaki taekau ngkai ibukin te kantaninga ae mangautiia maate.”  Ao ibukina bwa e taekina aei, e a riki te bobuaka i marenaia Baritaio ma Tarukaio, ao e a bwenaua te botaki n aomata.  Bwa a taku Tarukaio bwa akea te mangauti ke anera ke taian taamnei, ma a kakoauai* baikai ni kabane Baritaio.+  Mangaia are e a riki te karongoa ae bati, ao a teirake tabeman taani koroboki* ake raoia Baritaio ni kakorakoraia ni kauntaeka ni kangai: “Akea kairuan teuaei ae ti kunea, ma ngkana e taetae te taamnei ke te anera nakoina+—.” 10  Ao ngke e a rangi ni korakora te bobuaka, ao e a maaku te mataniwi n te taanga ni buaka bwa a kaawa n raebaia Bauro ma n raerangaia, ao e a tua nakoia tautia bwa a na ruo n rawea Bauro mai buakoia, ao a na kairia nakon aia tabo tautia. 11  Ma n te tairiki anne ao e tei te Uea i rarikina ao e taku: “Ko na ninikoria!+ Bwa ngkai ko a tia ni kakororaoa kaotiotan taekau i Ierutarem, ao ko riai naba ni kaotioti ibukiu i Rom.”+ 12  Ngke e a ngaina, a a kaai ni babaire I-Iutaia ao a kabaeia n te taetae n tuea* n taekinna bwa a na aki amwarake ke ni moi ni karokoa tiaia n tiringa Bauro. 13  A raka i aon 40 mwaane ake a taetae n tuea ni kaineti ma te babaire aei. 14  A kawariia mataniwi n ibonga* ma unimwaane, mwaane aikai ao a taku: “Ti a tia ni kabaeira n te taetae n tuea bwa ti na aki amwarake naba teutana ni karokoa tiara n tiringa Bauro. 15  Mangaia ae kam riai ni kaai n tuanga te mataniwi n te taanga ni buaka ngkami ma kaain te Tanirim, bwa e riai ni kaira Bauro nakoimi, bwa aongkoa kam kan nenera raoi riki taekana. Ma ti na tauraoi ngaira ni katiaa arona ni kamatea imwain ae e kaaningkami.” 16  Ma e ongo taekan aia kamwane, natini mwaaneni Bauro ae te mwaane, ao e rin n aia tabo tautia ao e kaongoa Bauro. 17  Ao Bauro e wetea temanna te mataniwi n tautia ao e taku: “Kaira te rorobuaka n ataei aei nakon te mataniwi n te taanga ni buaka, bwa iai te bwai ae e na kaongoa.” 18  Ngaia are e kairia teuaei nakon te mataniwi n te taanga ni buaka ao e taku: “E weteai te bure are Bauro ao e butiiai bwa N na kaira te rorobuaka n ataei aei nakoim, ibukina bwa iai te bwai ae e na tuangko.” 19  Ao e taua baina te mataniwi n te taanga ni buaka ni kairianako ni kaokoroia, ao e titirakinna ni kangai: “Tera ae ko na kaongoai?” 20  E taku: “A a tia ni boonnanoia I-Iutaia bwa a na butiiko bwa ko na kaira Bauro nakoia kaain te Tanirim ningabong, bwa aongkoa a kan ongora riki taekana.+ 21  Ma tai kariaia bwa a na anaa nanom, bwa a raka i aon 40 mwaane ake a na karana Bauro, ao a a tia ni kabaeia n te taetae n tuea bwa a na aki amwarake ke ni moi ni karokoa tiaia n tiringnga.+ A a tauraoi ngkai, ao a taningaa kariaiakan aia bubutii mairoum.” 22  Mangaia are e a kaokaanako te rorobuaka n ataei aei, te mataniwi n te taanga ni buaka ngke e tia n tua ae kangai nakoina: “Tai tuanga temanna ae ko kaongoai te baei.” 23  Ao e weteiia uoman mataniwi n tautia ao e taku: “Katauraoiia 200 tautia bwa a na mwaati nako Kaitareia, ao 70 naba taan toka i aoia aoti ao 200 taan uakainiwai, n te katenua n aoa n te tairiki.* 24  Ao katauraoiia naba aoti bwa baoni Bauro, bwa e na kairaki n tararuaaki raoi ni karokoa rokona irouni Berika are te kowana.” 25  Ao e korea te reta ae kangai kanoana: 26  “Ngai ae Keraurio Rutia, I korea te reta aei nakoim ngkoe ae te Kowana ae Berika ae Karineaki: Ko na mauri! 27  E tauaki teuaei irouia I-Iutaia, ao a nang tiringnga, ma I waekoa n roko ma au tautia ni kamaiua,+ ibukina bwa I ongo ae te I-Rom ngaia.+ 28  Ao I kan ataa bukinan teuaei irouia, ngaia are I a kairia nakon aia kaboowi ae te Tanirim.+ 29  I kunea bwa e bukinaki ni kaineti ma baika kauntaekaaki n aia Tua,+ ma akea kabuakakaana ae e riai matena iai ke kamatawarikana. 30  Ma ibukina bwa I kaongoaki bwa e bouruakinaki kamatean teuaei,+ ao I a waekoa ni kanakoatia nakoim, ma n tua nakoia taani bukibuki bwa a na taekina bukinana i matam.” 31  Mangaia are a anaa Bauro+ tautia aikai n aron are a tuangaki, ao a kairia nako Antibateri n te bong. 32  Ngke e a ngaina ao a a kariaia tautia bwa a na reitaanako mwanangaia taan toka i aoia aoti ma Bauro, ma a oki ngaiia nakon aia tabo tautia. 33  A rinnako taan toka i aoia aoti i Kaitareia ao a anga te reta nakon te kowana, ao a kaota naba Bauro nakoina. 34  Mangaia are e warekia ao e titiraki bwa kaain te aono raa ngaia, ao e a kunea bwa mai Kirikia.+ 35  E taku: “I a manga ongora raoi iroum ngkana a a roko taani bukiniko.”+ Ao e tua bwa e na kawakinaki n ana baareti Erote.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “te oo ae kamainainaaki.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “a tataekini.”
Nora Nanon Taeka.
E nanonaki bwa a kakoauaa bwa iai te rekenikai ngkana e aki koro bukin te taetae n tuea aei.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Ae tao te aoa 9 p.m.