Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ E Ðè lɛ É

Xà alǒ yǐ La Tour de Garde kpo Réveillez-vous! mǐtɔn yaɖeyaɖe lɛ kpo, kpodo nǔ ɖevo e ɖò dò lɛ é kpo ɖò ɛntɛnɛti jí. Ðǒtó xóyidókanji wema mǐtɔn lɛ tɔn vɔ̌nu dó gbè gègě mɛ. Kpɔ́n alǒ yǐ video lɛ dó gbè gègě mɛ; tokunɔgbe tɔn lɛ lɔ ɖ’emɛ.

Sɔ́ gbè ɖokpo ɖò gbàví e mɛ gbè lɛ ɖè é, bo zín Ba bo na mɔ wema lɛ kpo alɔ e jí ye ɖè ɖò gbè enɛ mɛ lɛ é kpo.

XLƐ́
Kpaɖaɖa
Slɛ́

XÓJLAWEMA LƐ

ATƆXWƐ: NÙKPLƆNKPLƆN TƆN

Janvier 2018

ATƆXWƐ

WEMA ƉEVO LƐ

Nɛ̌ Biblu Kpinkplɔn ɖé ka Nɔ Nyí Gbɔn?

Nya Nǔ E Nɔ Sɔ́ Mawu Sù lɛ É Gbé

Nugbodòdó Biblu tɔn lɛ zinzan sín video lɛ

Jihan nú Jehovah kpo Awǎjijɛ Kpo: Kplé Lɛ

Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Etɛ Un ka Na Sɔ́ Gbɛzán Ce Dó Wà?

Nǔ E È Ðetɔ́n Ðò Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Jí lɛ É

Kpɔ́n alǒ yǐ nǔ yɔyɔ̌ e è ɖetɔ́n lɛ é ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ sín azǎn ɖokpo ɖokpo gudo.

Kpɔ́n Nǔ E Tɔ́n lɛ É

Nǔ e è vɔ bló ɖó ɖò wema ɖěɖee ɖò ɛntɛnɛti jí é mɛ lɛ é ɖé lɛ sixu nɔ ma ko tɔ́n ɖò wema ɖěɖee è ko zín lɛ é mɛ.