Skip to content

Skip to secondary menu

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Fɔngbe

Nǔ Yɔyɔ̌ Tɛ ka Ðò JW.ORG Jí?

 

2017-12-08

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA

Mars 2018

2017-12-06

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Ajée Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ tɛɖɛ̌ lee é ɖò taji sɔ ɖɔ è ni sɔ́ Mawu sinsɛn ɖó nukɔn nú lè mɛɖesunɔ tɔn lɛ gbɔn é jí.

2017-12-06

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Zakalíi Tɔn

Nǔmimɔ e gosin Mawu gɔ́n lɛ é kpo nǔɖɔɖ’ayǐ kpo maxamaxa lɛ na hlɔnhlɔn togun Mawu tɔn ɖò hwexónu. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖokpo enɛ lɛ kpó ɖò jiɖe na mǐ wɛ ɖɔ Jehovah ɖò gudo mǐtɔn égbé.

2017-12-06

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Sofoníi Tɔn

Etɛwu mǐ ma ka ɖó na nɔ lin ɖɔ azǎn hwɛɖónúmɛ tɔn Jehovah tɔn kún na wá ó ǎ?

2017-11-30

ATƆXWƐ: NÙKPLƆNKPLƆN TƆN

Mars 2018

Xota ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 30 Avril jɛ 3 Juin 2018 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Jɛn È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Biblu ɖɔ mɛ ɖěɖee hwlɛngán sín ali na hun na lɛ é.

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu È ka Nɔ Zán Nyikɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ɔ?

Gbějé fí e nyikɔ ɔ gosin é kpɔ́n.

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Ba dò nú azɔ̌ e Jezu zɔ́n ahwanvu tɔn nukɔntɔn lɛ ɖɔ ye ni wà é.

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Mi ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ Ðěɖee Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Etɛ ka nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ yì mɛ ɖěɖee ko ɖò sinsɛn ɖé mɛ lɛ é gɔ́n?

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Jezu À?

Gbějé nǔ e wu nùɖiɖi ɖiɖó nú Jezu ɖò taji nú Klisanwun nugbǒ lɛ é kpɔ́n.

2017-11-27

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Ðɔ Sinsɛn Emitɔn Ðokpo Géé Wɛ Nyí Sinsɛn Nugbǒ ɔ Wɛ À?

Jezu ka ɖɔ ɖɔ ali gègě wɛ è na gbɔn bo mɔ hwlɛngán wɛ à?

2017-11-21

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Xabakuku Tɔn

Mǐ sixu ɖeji ɖɔ Jehovah tuùn hwenu e nyɔ́ hugǎn é kpo ali ɖagbe hugǎn e nu é na hwlɛn togun tɔn ɖè é kpo hwebǐnu.

2017-11-21

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Naxumu Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ Jehovah nɔ ɖè akpá tɔn lɛ hwebǐnu, bo nɔ lɛ́ dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee nɔ ba fífá kpo hwlɛngán kpo ɖò Axɔsuɖuto tɔn glɔ lɛ é bǐ.

2017-11-14

WƐNÐAGBE ÐÉ SÍN MAWU GƆ́N!

Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ é na wá sù hweɖenu bɔ mɛ gègě na fɔ́n sín kú, lee Lazáa fɔ́n gbɔn é ɖɔhun.

2017-11-14

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Micée Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ e gosin Jehovah gɔ́n é sixu na hlɔnhlɔn jiɖe e mǐ ɖó ɖɔ nǔ e ɖò jlɛ̌ jí bo ɖó lè lɛ é kɛɖɛ wɛ Jehovah nɔ byɔ ɖò mǐ sí é.