Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 

2019-06-14

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Gbɛ̀ Ce Ðò Gblegblé Wɛ, Bɔ Un ka Tuùn Lee Na Wà Nǔ Gbɔn É Ǎ

Solomone sɛ̀ tɛn yì États-Unis, bo ɖò nukún ɖó wɛ ɖɔ emi na ɖó gbɛzán ɖagbe. É ɖò mɔ̌ có, é jɛ gěe zán nyi dò jí, bɔ wǎgbɔ tɔn ɔ, è wlí i dó gankpá mɛ. Etɛ ka d’alɔ ɛ b’ɛ jla gbɛzán tɔn ɖó?

2019-06-14

NǓ E MƐ LƐ NƆ YAWU KANBYƆ LƐ É

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Ð’alɔ Ðò Nǔwaɖókpɔ́ Sinsɛn lɛ Tɔn Mɛ Wɛ À?

Nùkplɔnmɛ Biblu tɔn tɛ lɛ ka nɔ d’alɔ ye bɔ ye nɔ na xósin nú nùkanbyɔ enɛ?

2019-06-13

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte Filipunu lɛ Tɔn

Enyi mǐ gbí dɔn ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ ɔ, mǐ sixu dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ ɖevo lɛ bɔ ye lɔ na gbí dɔn.

2019-06-11

ÐǑKAN DÓ NǓXIXA KPO MƐKPLƆNKPLƆN KPO WU: VIDEO LƐ

Nǔ lɛ Sɔgbe Bo Lɛ́ Ðó Ganjɛwu

Nɛ̌ a ka sixu bló gbɔn bo ma na kpé ta dò nú nǔgbo ɔ ǎ?

2019-06-10

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA

Septembre 2019

2019-05-30

Experiences of Jehovah’s Witnesses

Ðɔ nú Ye Ðɔ Emi Yí Wǎn nú Ye

Kplɔ́n lee Biblu d’alɔ xwédo ɖé bɔ wanyiyi kpo awǎjijɛ kpo tíìn ɖò alɔwliwli yetɔn mɛ gbɔn é.

2019-05-30

Experiences of Jehovah’s Witnesses

“Un Nɔ Wà Nǔ E Wu Un Kpé É”

Irma ko ɖibla ɖó xwè 90 có, wema jinjɔn Biblu jí ɖěɖee é nɔ wlan lɛ é nɔ byɔ ayi mɛ e é nɔ sɛ́dó lɛ é gegě tɔn mɛ tawun.

2019-05-30

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

Septembre 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 28 octobre jɛ 1er décembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

2019-05-28

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Han E Xlɛ́ “Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn” Sín Akpáxwé lɛ É

A ka flín nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn ɖěɖee Kalɛbu kpo Sofia kpo ko kplɔ́n lɛ é à?

2019-05-28

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

“Un Jló”

Jezu yí wǎn nú alɔ didó mɛ ɖevo lɛ. Nɛ̌ hwi lɔ ka sixu wà mɔ̌ gbɔn?

2019-05-28

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Jehovah, Xɔ́ntɔn Ce Ðagbe Hugǎn Ɔ

Mawu dá atín lɛ kpo kanlin lɛ kpo nú mǐ bonu mǐ na ɖu vivǐ yetɔn, ɖó é nyí Xɔ́ntɔn mǐtɔn wutu.

2019-05-28

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Nǔ Sinsɛnzɔ́ ɔ Ni Kpa We

Nɛ̌ a ka sixu sɔ́ kpɔ́ndéwú ɖagbe ɖé ɖ’ayǐ ɖò sinsɛnzɔ́ ɔ mɛ gbɔn?

2019-05-28

HUZU XƆ́NTƆN JEHOVAH TƆN SÍN AZƆ̌ZƆ́NMƐ LƐ

Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ

Etɛ lɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖevo lɛ?

2019-05-27

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyi Alɔ nú Linlin Masɔgbe lɛ Ðiɖó Gbɔn?

Wěɖexámɛ enɛ lɛ xwixwedó sixu d’alɔ we bɔ a na sɔnǔ nú linlin ɖagbe ɖiɖó.

2019-05-22

KPLÉÐÓKPƆ́ ÐAXÓ LƐ

Fímu Jlajla: Tan Joziyasi Tɔn: Yǐ Wǎn nú Jehovah Bo Gbɛ́ Wǎn nú Nǔ Nyanya

Fímu Joziyasi tɔn e è na kpɔ́n ɖò kpléɖókpɔ́ ɖaxó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn xwè elɔ mɛ tɔn jí é sín sin sɛ̀ xwè na. Axɔ́su winnyawinnya Joziyasi ɖó na wá gbeta e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán tɔn mɛ é ɖé kɔn. Etɛ é ka na wà?