مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا هنگام پرستش استفاده از بت یا اشیا مورد قبول خداست؟‏

آیا هنگام پرستش استفاده از بت یا اشیا مورد قبول خداست؟‏

ما نمی‌توانیم خدا را ببینیم،‏ پس چطور می‌توانیم به او نزدیک شویم؟‏ آیا با کمک بت یا اشیا می‌توانیم به خدا نزدیک‌تر شویم؟‏