مراجعه به متن

آیا خدا دعاهای مرا مستجاب می‌کند؟‏

آیا خدا دعاهای مرا مستجاب می‌کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ هم کتاب مقدّس و هم سرگذشت زندگی برخی از انسان‌ها نشان می‌دهد که خدا دعاهای ما را مستجاب می‌کند.‏ در کلام خدا آمده است:‏ «او آرزوی ترسندگان خود را برمی‌آورد؛‏ و فریاد کمکشان را شنیده،‏ نجاتشان می‌بخشد.‏» (‏مزمور ۱۴۵:‏۱۹‏)‏ حال اگر بخواهیم یَهُوَه دعاهای ما را بشنود،‏ باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:‏

شرایط مستجاب شدن دعا

  •   دعا باید خطاب به خدا باشد نه به عیسی،‏ مریم،‏ قِدّیسان،‏ فرشتگان یا بت‌ها.‏ فقط یَهُوَه خدا شنوندهٔ دعاست.‏—‏مزمور ۶۵:‏۲‏.‏

  •   دعا باید هماهنگ با خواست خدا که در کتاب مقدّس آمده است،‏ باشد.‏—‏۱یوحنا ۵:‏۱۴‏.‏

  •   باید به نام عیسی دعا کرد؛‏ یعنی از خدا خواست که دعاهای ما را از طریق عیسی بپذیرد.‏ بدین شکل به عیسی حرمت می‌نهیم؛‏ زیرا او گفت:‏ «هیچ کس جز از طریق من نزد پدر نمی‌آید.‏»—‏یوحنا ۱۴:‏۶‏.‏

  •   باید بدون هیچ شک و تردیدی دعا کنیم و در صورت لزوم از خدا بخواهیم بر ایمانمان بیفزاید.‏—‏مَتّی ۲۱:‏۲۲؛‏ لوقا ۱۷:‏۵‏.‏

  •   باید با تواضع و صداقت دعا کنیم.‏ کتاب مقدّس در این مورد می‌گوید:‏ «اگرچه خداوند متعال است،‏ بر افتادگان نظر می‌کند.‏»—‏مزمور ۱۳۸:‏۶‏.‏

  •   نباید از دعا کردن دست بکشیم.‏ عیسی گفت:‏ «پیوسته بطلبید که به شما داده خواهد شد.‏»—‏لوقا ۱۱:‏۹‏.‏

برای مستجاب شدن دعا چه اموری اهمیت ندارد؟‏

  •   مهم نیست که از چه نژاد و ملیتی باشیم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خدا تبعیض قائل نمی‌شود،‏ بلکه از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏»—‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏

  •   مهم نیست که حالتی خاص به بدنمان بدهیم.‏ هنگام دعا می‌توان نشست،‏ تعظیم کرد،‏ زانو زد یا ایستاد.‏—‏۱تواریخ ۱۷:‏۱۶؛‏ نِحِمیا ۸:‏۶؛‏ دانیال ۶:‏۱۰؛‏ مَرقُس ۱۱:‏۲۵‏.‏

  •   مهم نیست که با صدای بلند دعا کنیم یا در دل.‏ حتی اگر در دل دعا کنیم و دیگران متوجهٔ آن نشوند،‏ خدا آن را پاسخ می‌دهد.‏—‏نِحِمیا ۲:‏۱-‏۶‏.‏

  •   مهم نیست که برای موضوعی پراهمیت دعا کنیم یا موضوعی کم‌اهمیت.‏ خدا از ما می‌خواهد که «تمام نگرانی‌های خود» را به او بسپاریم؛‏ زیرا او به فکر ماست.‏—‏۱پِطرُس ۵:‏۷‏.‏