مراجعه به متن

آیا عیسی بر روی صلیب جان سپرد؟‏

آیا عیسی بر روی صلیب جان سپرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بسیاری صلیب را نماد اصلی دین مسیحیت می‌دانند.‏ اما کتاب مقدّس وسیله‌ای را که عیسی بر روی آن اعدام شد،‏ با جزئیات توصیف نمی‌کند.‏ از این رو نمی‌توان کاملاً از شکل این وسیله مطمئن بود.‏ با این حال کتاب مقدّس شواهدی را ارائه می‌دهد که عیسی روی تیر یا چوبی عمودی اعدام شد،‏ نه روی صلیب.‏

 کتاب مقدّس در اشاره به وسیلهٔ اعدام عیسی،‏ معمولاً از واژهٔ یونانی اِستاروس استفاده می‌کند.‏ (‏مَتّی ۲۷:‏۴۰؛‏ یوحنا ۱۹:‏۱۷‏)‏ این واژه در بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس «صلیب» برگردانده شده است،‏ اما اغلبِ محققان بر این عقیده‌اند که این واژه در اصل به معنی «تیر چوبی عمودی» است.‏ a در کتاب انگلیسی «راهنمای کتاب مقدّس» آمده است:‏ «در زبان یونانی قدیم،‏ واژهٔ اِستاروس به مفهوم یک تیر چوبی بود و به هیچ وجه تصویر دو چوب متقاطع در ذهن شنونده ایجاد نمی‌کرد.‏»‏

 افزون بر این،‏ کتاب مقدّس گاهی در اشاره به وسیلهٔ اعدام عیسی،‏ واژهٔ یونانی اِکزیلون را به کار می‌برد که مترادف کلمهٔ اِستاروس می‌باشد.‏ (‏اعمال ۵:‏۳۰؛‏ ۱پِطرُس ۲:‏۲۴‏)‏ اِکزیلون در برخی از ترجمه‌های کتاب مقدّس «صلیب» ترجمه شده است،‏ ولی در واقع به معنی الوار،‏ تیر چوبی و درخت است.‏ b در کتاب انگلیسی «راهنمای کتاب مقدّس» چنین آمده است:‏ «‏اِکزیلون در زبان اصلی کتاب مقدّس هرگز به معنی دو تیر چوبی نیست.‏»‏

آیا خدا استفاده از صلیب را در پرستش جایز می‌داند؟‏

محکومان بر تیر چوبی عمودی اعدام می‌شدند

 قطع‌نظر از شکل وسیله‌ای که عیسی بر آن جان سپرد،‏ حقایق و آیات زیر نشان می‌دهد که ما نباید از صلیب در پرستش خدا استفاده کنیم‏.‏

  1.  ۱)‏ خدا پرستشی را که در آن از تمثال یا نماد منجمله صلیب استفاده شود،‏ رد می‌کند.‏ خدا به اسرائیلیان فرمان داد که برای پرستش او از هیچ نمادی «به هر صورت و شکل» استفاده نکنند.‏ همچنین به مسیحیان گفته می‌شود که ‹از بت‌پرستی بگریزند.‏›—‏تَثنیه ۴:‏۱۵-‏۱۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴‏.‏

  2.  ۲)‏ مسیحیان قرن اول از صلیب در پرستش استفاده نمی‌کردند.‏ c تمام مسیحیان باید به اصولی که رسولان تعلیم می‌دادند پای‌بند باشند و از نمونه‌ای که به جا گذاشتند،‏ سرمشق گیرند.‏—‏ ۲تِسالونیکیان ۲:‏۱۵‏.‏

  3.  ۳.‏ استفاده از صلیب در پرستش،‏ ریشهٔ مشرکانه دارد.‏ d طبق کتاب مرجع «فرهنگ گستردهٔ تشریحی واژگان عهد جدید واین،‏» صدها سال پس از مرگ عیسی،‏ زمانی که کلیساها از تعالیم او منحرف شده بودند،‏ نوایمانان ‹اجازه یافتند تا سمبل‌ها و نمادهای مشرکانهٔ خود منجمله صلیب را حفظ کنند.‏› ظاهراً هدف کلیسا این بود که بت‌پرستان را به مسیحیت جذب کند.‏ اما کتاب مقدّس استفاده از سمبول‌های مشرکانه را در خداپرستی اکیداً منع کرده است.‏—‏۲قُرِنتیان ۶:‏۱۷‏.‏

a کتاب‌های مرجع انگلیسی که این موضوع را تأیید می‌کنند عبارتند از:‏ «فرهنگ نوین کتاب مقدّس،‏» چاپ سوم تألیف وود،‏ صفحهٔ ۲۴۵؛‏ «فرهنگ الٰهیات عهد جدید،‏» جلد ۷،‏ صفحهٔ ۵۷۲؛‏ «دایرة‌المعارف بین‌المللی و مستند کتاب مقدّس،‏» چاپ جدید،‏ جلد ۱،‏ صفحهٔ ۸۲۵؛‏ و «فرهنگ اِمپِریال کتاب مقدّس،‏» جلد ۲،‏ صفحهٔ ۸۴.‏

b کتاب‌های مرجع انگلیسی که این موضوع را تأیید می‌کنند عبارتند از:‏ «فرهنگ گستردهٔ تشریحی واژگان عهد جدید واین،‏» صفحهٔ ۱۱۶۵؛‏ «فرهنگ یونانی و انگلیسی لیدِل و اسکات،‏» چاپ نهم،‏ صفحات ۱۱۹۱-‏۱۱۹۲؛‏ و «فرهنگ الٰهیات عهد جدید،‏» جلد ۵،‏ صفحهٔ ۳۷.‏

c کتاب‌های مرجع انگلیسی که این موضوع را تأیید می‌کنند عبارتند از:‏ «دایرة‌المعارف بریتانیکا،‏» چاپ ۲۰۰۳،‏ مبحث «صلیب»؛‏ کتاب «صلیب—‏تاریخ و نماد آن،‏» صفحهٔ ۴۰؛‏ «راهنمای کتاب مقدّس» انتشارات دانشگاه آکسفورد،‏ ضمیمهٔ ۱۶۲،‏ صفحهٔ ۱۸.‏

d کتاب‌های مرجع انگلیسی که این موضوع را تأیید می‌کنند عبارتند از:‏ «دایرة‌المعارف دین و مذهب،‏» جلد ۴،‏ صفحهٔ ۱۶۵؛‏ «دایرة‌المعارف آمریکانا،‏» جلد ۸،‏ صفحهٔ ۲۴۶؛‏ کتاب «نمادهای رایج،‏» صفحهٔ ۲۰۵-‏۲۰۷.‏