مراجعه به متن

چگونه می‌توانید شخصاً به خدا نزدیک شوید؟‏

چگونه می‌توانید شخصاً به خدا نزدیک شوید؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 اگر شخصاً با خدا آشنا شوید و برای خشنود ساختن او قدم‌هایی بردارید،‏ می‌توانید به او نزدیک شوید.‏ این چنین خدا هم «به شما نزدیک خواهد شد.‏» (‏یعقوب ۴:‏۸‏)‏ کتاب مقدّس به ما اطمینان می‌دهد که خدا «از هیچ یک از ما دور نیست.‏»—‏اعمال ۱۷:‏۲۷‏.‏

 قدم‌هایی برای آشنایی با خدا

 کتاب مقدّس را بخوانید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «‏کلِ نوشته‌های مقدّس از خدا الهام شده است.‏»—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶‏.‏

 •  مفهوم این آیه:‏ خدا مؤلف کتاب مقدّس است.‏ او افکارش را به نویسندگان کتاب مقدّس منتقل کرد.‏ خدا از طریق این کتاب بی‌نظیر خواستش را برای ما آشکار کرده است.‏ او همچنین جنبه‌هایی از شخصیت خود مانند محبت،‏ عدالت و رحمت را نشان داده است.‏—‏خروج ۳۴:‏۶؛‏ تَثنیه ۳۲:‏۴‏.‏

 •  آنچه می‌توانید انجام دهید:‏ کتاب مقدّس را هر روز بخوانید.‏ (‏یوشَع ۱:‏۸‏)‏ بر آنچه می‌خوانید تعمّق کرده و از خود بپرسید:‏ «این موضوع چه چیزی را در مورد خدا به من می‌آموزد؟‏»—‏مزمور ۷۷:‏۱۲‏.‏

   برای مثال،‏ اِرْمیا ۲۹:‏۱۱ را بخوانید و سپس از خود بپرسید:‏ «خدا برای من رفاه و آرامش می‌خواهد یا مصیبت و بدبختی؟‏ آیا خدا انتقام‌جوست یا آینده‌ای زیبا برای من در نظر دارد؟‏»‏

 به آفرینش بنگرید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ ‹‏صفات نادیدنی خدا،‏ از زمان آفرینش دنیا به‌روشنی قابل مشاهده بوده است و همگان می‌توانند از طریق آنچه آفریده شده است،‏ آن‌ها را دریابند.‏›—‏رومیان ۱:‏۲۰‏.‏

 •  مفهوم این آیه:‏ همان طور که یک اثر هنری،‏ شخصیت هنرمند آن را نشان می‌دهد یا یک دستگاه پیچیده،‏ چیزهای زیادی در مورد مخترع آن می‌گوید،‏ خلقت خدا نیز خصوصیات او را آشکار می‌سازد.‏ برای مثال،‏ ظرفیت و پیچیدگی مغز انسان حکمت خدا را نشان می‌دهد و انرژی کنترل‌شدهٔ خورشید و ستارگان خبر از قدرت خدا می‌دهد.‏—‏مزمور ۱۰۴:‏۲۴؛‏ اِشَعْیا ۴۰:‏۲۶‏.‏

 •  آنچه می‌توانید انجام دهید:‏ وقت بیشتری برای مشاهدهٔ طبیعت و آموختن در مورد آن صرف کنید.‏ از خود بپرسید:‏ «طراحی‌های حیرت‌انگیز طبیعت چه چیزی را در مورد خدا آشکار می‌سازد؟‏»‏ a البته طبیعت همه چیز را در مورد خالق ما آشکار نمی‌کند.‏ به این دلیل خدا کتاب مقدّس را به ما بخشیده است.‏

 نام خدا را به کار ببرید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «چون نام مرا می‌شناسد،‏ از او محافظت خواهم کرد.‏ او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد.‏»—‏مزمور ۹۱:‏۱۴،‏ ۱۵‏.‏

 •  مفهوم این آیه:‏ خدا که نامش یَهُوَه است نسبت به آنانی که نامش را می‌شناسند و آن را با احترام به کار می‌برند،‏ توجه خاصّی نشان می‌دهد.‏ b (‏مزمور ۸۳:‏۱۸؛‏ مَلاکی ۳:‏۱۶‏)‏ خدا با بیان نام شخصی‌اش،‏ خود را به ما چنین معرفی می‌کند:‏ «من یهوه هستم!‏ نام من این است!‏»—‏اِشَعْیا ۴۲:‏۸‏.‏

 •  آنچه می‌توانید انجام دهید:‏ هنگامی که در مورد خدا صحبت می‌کنید،‏ نامش را به کار برید.‏

 در دعا با یَهُوَه صحبت کنید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «خداوند نزدیک است به همهٔ آنان که او را می‌خوانند.‏»—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۸‏.‏

 •  مفهوم این آیه:‏ یَهُوَه به کسانی که با ایمان به او دعا می‌کنند نزدیک می‌شود.‏ دعا جنبه‌ای از پرستش است که احترام عمیق ما را به خدا نشان می‌دهد.‏

 •  آنچه باید انجام دهید:‏ مرتباً دعا کنید.‏ (‏۱تِسالونیکیان ۵:‏۱۷‏)‏ در مورد نگرانی‌ها و احساسات خود با خدا صحبت کنید.‏—‏مزمور ۶۲:‏۸‏.‏ c

 ایمان خود را به خدا قوی کنید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «غیرممکن است که بدون ایمان بتوان خدا را خشنود ساخت.‏»—‏عبرانیان ۱۱:‏۶‏.‏

 •  مفهوم آن:‏ برای نزدیک شدن به خدا باید به او ایمان داشته باشیم.‏ طبق کتاب مقدّس،‏ ایمان داشتن تنها این نیست که به وجود خدا باور داشته باشیم.‏ علاوه بر این،‏ ایمان داشتن شامل اعتماد کامل به او از جمله اعتماد به وعده‌ها و درستی معیارهای اوست.‏ اعتماد لازمهٔ یک رابطهٔ خوب است.‏

 •  آنچه باید انجام دهید:‏ ایمان حقیقی بر اساس شناخت حاصل می‌شود.‏ (‏رومیان ۱۰:‏۱۷‏)‏ بنابراین کتاب مقدّس را مطالعه کنید و شخصاً به خود ثابت کنید که می‌توانید به خدا و راهنمایی‌هایش اعتماد داشته باشید.‏ شاهدان یَهُوَه مایلند که با شما کتاب مقدّس را مطالعه کنند.‏ d

 خدا را خشنود سازید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «‏محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم.‏»—‏۱یوحنا ۵:‏۳‏.‏

 •  مفهوم آن:‏ یَهُوَه به کسانی که از روی محبت از فرامینش اطاعت می‌کنند نزدیک می‌شود.‏

 •  آنچه باید انجام دهید:‏ هنگام مطالعهٔ کتاب مقدّس توجه کنید که چه چیزی موجب خشنودی یا ناخشنودی خدا می‌شود‏.‏ از خود بپرسید:‏ «برای خشنود ساختن آفریدگارم چه تغییراتی می‌توانم در خود انجام دهم؟‏»—‏۱تِسالونیکیان ۴:‏۱‏.‏

 با پیروی از راهنمایی‌های خدا از حمایت او برخوردار شوید

 •  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.‏»—‏مزمور ۳۴:‏۸‏.‏

 •  مفهوم آن:‏ خدا می‌خواهد تا شما شخصاً عمق نیکویی او را تجربه کنید.‏ وقتی که محبت و حمایت خدا را در زندگی خود می‌بینید بیشتر تمایل خواهید داشت که به او نزدیک شوید.‏

 •  آنچه باید انجام دهید:‏ حین خواندن کتاب مقدّس راهنمایی‌های خدا را بکار گیرید و فواید آن را تجربه کنید.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ همین طور با نمونه‌های زندگی اشخاصی آشنا شوید که با کمک خدا بر سختی‌هایشان غالب آمده‌اند،‏ کیفیت زندگی خود و خانواده‌شان را بهبود بخشیده‌اند و به شادی واقعی دست یافته‌اند.‏ e

 باورهای نادرست در مورد شناخت خدا

 باور نادرست:‏ خدا قدرتمندتر و والاتر از آن است که بخواهد به ما نزدیک شود.‏

 واقعیت:‏ هر چند که خدا قادر مطلق و والاترین موجود عالم است از ما می‌خواهد که به او نزدیک شویم.‏ کتاب مقدّس پر از نمونه‌های مردان و زنانی است که دوستان نزدیک خدا شدند.‏—‏اعمال ۱۳:‏۲۲؛‏ یعقوب ۲:‏۲۳‏.‏

 باور نادرست:‏ ما نمی‌توانیم خدا را بشناسیم چون موجودی مرموز است.‏

 واقعیت:‏ درک بعضی موضوعات مانند ماهیت روحی خدا کار آسانی نیست.‏ با این وجود هنوز هم می‌توانیم خدا را بشناسیم.‏ در حقیقت کتاب مقدّس می‌گوید برای به دست آوردن زندگی جاودان باید خدا را شناخت.‏ (‏یوحنا ۱۷:‏۳‏)‏ کتاب مقدّس برای معرفی خالقمان،‏ شخصیتش،‏ مقصودش برای انسان‌ها و زمین و معیارهایش واژه‌های آشنا به کار می‌برد.‏ (‏اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸،‏ ۱۹؛‏ ۱تیموتائوس ۲:‏۴‏)‏ همان طور که گفته شد کتاب مقدّس نام خدا را آشکار می‌سازد.‏ (‏مزمور ۸۳:‏۱۸‏)‏ در نتیجه نه تنها با خدا آشنا،‏ بلکه به او نزدیک هم می‌شویم.‏—‏یعقوب ۴:‏۸‏.‏

a برای نمونه‌هایی از حکمت خدا که در آفرینش نمایان است،‏ سری مقالات و ویدیوهای «‏شگفتی‌های طبیعت‏» مشاهده شود.‏

b بسیاری بر این باورند که نام یَهُوَه به معنی «او سبب شدن می‌شود» است.‏ خدا با آشکار ساختن نام خود،‏ در واقع به ما می‌گوید:‏ «من باعث خواهم شد که اراده و خواستم به انجام رسد.‏ من همیشه وعده‌هایم را عملی می‌کنم.‏»‏

c مقالهٔ «‏آیا خدا دعاهای مرا مستجاب می‌کند؟‏‏» مشاهده شود.‏

d برای اطلاعات بیشتر ویدیوی دورهٔ آموزشی تعالیم کتاب مقدّس چگونه برگزار می‌شود؟‏ تماشا شود.‏

e سری مقالات و ویدیوهای «‏کتاب مقدّس زندگی انسان را تغییر می‌دهد‏» مشاهده شود.‏