Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave)

Oversigt over Apostlenes Gerninger

 • A. Forberedelser til et globalt forkyndelsesarbejde (1:1-8)

  • Stilet til Theofilus (1:1, 2)

  • Jesus viser sig for mennesker i løbet af 40 dage og taler om Guds rige (1:3)

  • Jesus siger at apostlene skal blive i Jerusalem og vente på den lovede hellige ånd (1:4, 5)

  • Jesus besvarer apostlenes spørgsmål om hvornår riget vil blive genoprettet for Israel (1:6, 7)

  • Jesus giver apostlene til opgave at vidne om ham til jordens ende (1:8)

 • B. Fra Jesus stiger op til himlen, til udgydelsen af den hellige ånd på pinsedagen i år 33 e.v.t. (1:9 – 2:13)

  • Jesus stiger op til himlen; udtalelsen om at han vil komme på samme måde (1:9-11)

  • Apostlene er forsamlet for at bede, og Jesus’ mor og brødre er også til stede (1:12-14)

  • Matthias udvælges til at erstatte Judas som en af de tolv (1:15-26)

  • Den hellige ånd udgydes over disciplene, der begynder at tale andre sprog (2:1-4)

  • Jøder fra alle dele af Romerriget hører om Guds storslåede gerninger (2:5-13)

 • C. Der forkyndes i Jerusalem (2:14 – 3:26)

  • Peter citerer fra Joels profeti om udgydelsen af den hellige ånd og Jehovas strålende dag (2:14-21)

  • Peter beviser ud fra Skrifterne at Jesus var blevet oprejst og gjort til både Herre og Kristus (2:22-36)

  • Folkemængden reagerer på Peters tale, og omkring 3.000 bliver døbt (2:37-41)

  • Disciplene glæder sig over apostlenes lære og over fællesskabet (2:42-47)

  • Peter helbreder en lam tigger ved den tempelport der kaldes Den Skønne (3:1-10)

  • Peter taler i Salomons Søjlegang (3:11-18)

  • Peter tilskynder folk til at angre og vende om (3:19-26)

 • D. Der forkyndes trods modstand (4:1 – 5:42)

  • Peter og Johannes bliver arresteret; de troende udgør nu omkring 5.000 mænd (4:1-4)

  • Peters forsvar over for Sanhedrinet (4:5-22)

  • Disciplene beder om frimodighed til at blive ved med at tale Guds ord (4:23-31)

  • Disciplene deler det de ejer (4:32-37)

  • Ananias og Safira udfordrer Jehovas ånd (5:1-11)

  • Apostlene gør mange tegn (5:12-16)

  • Apostlene bliver fængslet, men bliver befriet af en engel fra Jehova (5:17-21a)

  • Apostlene bliver ført for Sanhedrinet igen (5:21b-32)

  • Gamaliels råd om ikke at blive nogle der “kæmper mod Gud” (5:33-40)

  • Apostlene forkynder i templet og fra hus til hus (5:41, 42)

 • E. Undervisning i Guds ord må ikke forsømmes (6:1 – 7:1)

  • Klager over uddelingen af mad til enker (6:1)

  • De tolv udvælger syv mænd til at føre tilsyn med uddelingen af mad til enkerne (6:2-7)

  • Stefanus, en af de syv, anklages for blasfemi og bliver stillet for Sanhedrinet (6:8 – 7:1)

 • F. Stefanus forsvarer sin tro over for Sanhedrinet (7:2-60)

  • Giver et tilbageblik på patriarkernes tid (7:2-16)

  • Taler om Moses som ung og som folkets leder og om Israels afgudsdyrkelse (7:17-43)

  • Understreger at Gud ikke bor i templer der er bygget af mennesker (7:44-50)

  • Anklager sine modstandere for at modarbejde den hellige ånd (7:51-53)

  • Ser Jesus og Jehova i et syn; bliver stenet til døde af modstandere (7:54-60)

 • G. Forkyndelsen udbredes til Samaria og egne endnu længere væk; Saulus’ omvendelse (8:1 – 9:43)

  • Der udbryder forfølgelse i Jerusalem; den lokale menighed opløses (8:1-4)

  • Filips tjeneste i Samaria giver resultater (8:5-13)

  • Peter og Johannes sendes til Samaria; samaritanerne modtager hellig ånd (8:14-17)

  • Simon, der tidligere har udøvet magi, forsøger at købe den hellige ånds frie gave (8:18-24)

  • Filip sendes ud for at forkynde for en etiopisk eunuk (8:25-40)

  • Saulus rejser til Damaskus for at forfølge disciplene (9:1, 2)

  • Jesus åbenbarer sig for Saulus i et lys fra himlen (9:3-9)

  • Disciplen Ananias sendes hen for at hjælpe Saulus (9:10-19a)

  • Saulus forkynder om Jesus i Damaskus (9:19b-25)

  • Saulus besøger Jerusalem og taler frimodigt i Jesus’ navn (9:26-30)

  • Menigheden i hele Judæa, Galilæa og Samaria kommer ind i en periode med fred (9:31)

  • Peter forkynder i byerne på kystsletten; helbreder Æneas i Lydda (9:32-35)

  • Peter oprejser den gavmilde Dorkas i Joppe (9:36-43)

 • H. Forkyndelsen når ud til uomskårne ikkejøder i Cæsarea og Antiokia i Syrien (10:1 – 12:25)

  • Officeren Cornelius ser et syn og sender bud efter Peter (10:1-8)

  • Peters syn af dyr der bliver erklæret rene (10:9-16)

  • Peter besøger Cornelius, og Cornelius fortæller om det syn han har set (10:17-33)

  • Peter forkynder den gode nyhed for ikkejøder; ‘Gud gør ikke forskel på nogen’ (10:34-43)

  • Ikkejøder modtager den hellige ånd og bliver døbt (10:44-48)

  • Peter aflægger rapport for apostlene i Jerusalem (11:1-18)

  • Barnabas og Saulus forkynder for de græsktalende i Antiokia i Syrien, hvor disciplene for første gang bliver kaldt kristne (11:19-26)

  • Den kristne profet Agabos forudsiger en hungersnød; der sendes nødhjælp til brødrene i Judæa (11:27-30)

  • Kong Herodes henretter Jakob og sætter Peter i fængsel (12:1-5)

  • En engel fra Jehova befrier Peter fra fængslet (12:6-19)

  • Herodes bliver slået af en engel fra Jehova (12:20-25)

 • I. Paulus’ første missionsrejse (13:1 – 14:28)

  • Barnabas og Saulus bliver sendt ud som missionærer (13:1-3)

  • Tjeneste på Cypern; prokonsulen Sergius Paulus og troldmanden Elymas (13:4-12)

  • Paulus’ tale i Antiokia i Pisidien (13:13-41)

  • En profetisk befaling om at gå til nationerne (13:42-52)

  • Fremgang og modstand i Ikonion (14:1-7)

  • Folk i Lystra tror at Paulus og Barnabas er guder (14:8-18)

  • Paulus overlever at blive stenet i Lystra (14:19, 20)

  • Paulus og Barnabas styrker menighederne (14:21-23)

  • Paulus og Barnabas rejser tilbage til Antiokia i Syrien (14:24-28)

 • J. Mødet i Jerusalem angående omskærelse (15:1-35)

  • Diskussionen i Antiokia angående omskærelse fremlægges i Jerusalem (15:1-5)

  • Apostlene og de ældste i Jerusalem samles; Peter, Paulus og Barnabas aflægger beretning (15:6-12)

  • Jakobs forslag baseret på Skrifterne (15:13-21)

  • Brev fra det styrende råd i Jerusalem (15:22-29)

  • Menighederne bliver opmuntret af brevet (15:30-35)

 • K. Paulus’ anden missionsrejse (15:36 – 18:22)

  • Paulus og Barnabas går hver til sit (15:36-41)

  • Paulus udvælger Timotheus som rejsefælle (16:1-5)

  • Synet af den makedoniske mand; forkyndelsen kommer til Europa (16:6-10)

  • Lydia bliver omvendt i Filippi (16:11-15)

  • Paulus og Silas bliver fængslet i Filippi (16:16-24)

  • Fangevogteren og hans husstand bliver døbt (16:25-34)

  • Paulus beder om en officiel undskyldning (16:35-40)

  • Paulus og Silas i Thessalonika (17:1-9)

  • Paulus og Silas i Berøa (17:10-15)

  • Paulus i Athen (17:16-22a)

  • Paulus’ tale på Areopagos (17:22b-31)

  • Forskellige reaktioner på Paulus’ tale; nogle får tro (17:32-34)

  • Paulus’ tjeneste i Korinth (18:1-17)

  • Paulus vender tilbage til Antiokia i Syrien via Efesos (18:18-22)

 • L. Paulus’ tredje missionsrejse (18:23 – 21:17)

  • Paulus tager til Galatien og Frygien (18:23)

  • Den veltalende Apollos bliver hjulpet af Priskilla og Akvila; rejser til Akaja (18:24-28)

  • Paulus ankommer til Efesos; nogle disciple bliver døbt i Jesus’ navn (19:1-7)

  • Paulus underviser i Efesos (19:8-10)

  • Jehovas ord virker med større og større kraft til trods for dæmonisme i Efesos (19:11-20)

  • Uroligheder i Efesos; folkemængden stormer ind i teatret (19:21-34)

  • Byskriveren i Efesos beroliger folkemængden (19:35-41)

  • Paulus i Makedonien og Grækenland (20:1-6)

  • Eutykos bliver oprejst i Troas (20:7-12)

  • Paulus tager fra Troas til Milet (20:13-16)

  • Paulus tilskynder de ældste fra Efesos til at være opmærksomme på sig selv og på Guds hjord (20:17-38)

  • På vej til Jerusalem (21:1-14)

  • Kommer til Jerusalem (21:15-17)

 • M. Paulus sidder fængslet i Jerusalem (21:18 – 23:35)

  • Paulus følger de ældstes råd (21:18-26)

  • Uroligheder i templet; Paulus bliver arresteret af romerne (21:27-36)

  • Paulus får lov at tale til folkemængden (21:37-40)

  • Paulus forsvarer sig foran folket; fortæller om sin egen omvendelse (22:1-21)

  • Paulus benytter sig af sin romerske borgerret (22:22-29)

  • Sanhedrinet samles (22:30)

  • Paulus taler foran Sanhedrinet (23:1-10)

  • Paulus styrkes af Herren (23:11)

  • Sammensværgelse om at dræbe Paulus (23:12-22)

  • Paulus bliver overført til Cæsarea af romerske soldater (23:23-35)

 • N. Paulus sidder fængslet i Cæsarea (24:1 – 26:32)

  • Anklagerne mod Paulus forelægges (24:1-9)

  • Paulus’ forsvar foran Felix (24:10-21)

  • Paulus’ sag bliver udsat i to år (24:22-27)

  • Paulus’ retssag foran Festus; “Jeg appellerer til kejseren!” (25:1-12)

  • Festus spørger kong Agrippa til råds (25:13-22)

  • Paulus’ forsvar foran Agrippa (25:23 – 26:11)

  • Paulus fortæller Agrippa om sin omvendelse (26:12-23)

  • Festus’ og Agrippas reaktion (26:24-32)

 • O. Paulus’ rejse til Rom (27:1 – 28:16)

  • Paulus sejler fra Cæsarea mod Rom på et skib fra Adramyttion (27:1-12)

  • Skibet rammes af en storm (27:13-38)

  • Skibbrud (27:39-44)

  • I land på Malta; Paulus overlever et slangebid (28:1-6)

  • Paulus helbreder Publius’ far og andre (28:7-10)

  • Videre mod Rom via Syrakus, Regium og Puteoli (28:11-16)

 • P. Paulus i Rom (28:17-31)

  • Paulus taler med jødernes førende mænd i Rom (28:17-29)

  • Paulus forkynder frimodigt i to år (28:30, 31)