Přejít k článku

Co bylo prvotním hříchem?

Co bylo prvotním hříchem?

Co říká Bible

 Adam a Eva byli prvními lidmi, kteří zhřešili. Neposlechli Boha a jedli ze „stromu poznání dobrého a špatného“ a tím se dopustili takzvaného prvotního hříchu. a (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:6; Římanům 5:19) Adam s Evou měli z toho stromu zakázáno jíst, protože představoval Boží právo určovat lidem, co je dobré a co špatné. Tím, že ze stromu jedli, dali najevo, že si o tom chtějí rozhodovat sami. Odmítli tak skutečnost, že Bůh má právo lidem vládnout.

 Jak ovlivnil prvotní hřích život Adama a Evy?

 Kvůli tomu, že Adam s Evou zhřešili, zestárli a nakonec zemřeli. Zničili svoje přátelství s Bohem a ztratili možnost být stále zdraví a žít na zemi věčně. (1. Mojžíšova 3:19)

 Jaký vliv má prvotní hřích na náš život?

 Adam s Evou svoji hříšnost přenesli i na své potomky. Je to podobné, jako když děti zdědí od svých rodičů nějakou genetickou nemoc. (Římanům 5:12) V důsledku toho se všichni lidé rodí „v hříchu“ b, tedy nedokonalí a s vrozeným sklonem dělat špatné věci. (Žalm 51:7, Kralická bible; Efezanům 2:3)

 Kvůli zděděné hříšnosti neboli nedokonalosti jsme nemocní, stárneme a umíráme. (Římanům 6:23) Všichni také děláme chyby, za které musíme nést následky. (Kazatel 8:9; Jakub 3:2)

 Můžeme se nějak osvobodit od následků prvotního hříchu?

 Ano. Bible říká, že Ježíš zemřel „jako usmiřující oběť za naše hříchy“. (1. Jana 4:10) Ježíšova oběť nás může osvobodit od následků zděděné hříšnosti a umožní nám získat to, co Adam s Evou ztratili – možnost být stále zdraví a žít věčně. (Jan 3:16) c

 Rozšířené mýty o prvotním hříchu

 Mýtus: Prvotní hřích nám natrvalo znemožnil mít k Bohu blízký vztah.

 Fakt: Bůh nám nevyčítá to, co udělal Adam s Evou. Chápe, že jsme nedokonalí a neočekává od nás víc, než jsme schopni dělat. (Žalm 103:14) Přestože trpíme následky zděděné hříšnosti, můžeme mít s Bohem blízký vztah. (Přísloví 3:32)

 Mýtus: Křest snímá z člověka prvotní hřích, a proto je potřeba dítě pokřtít hned po narození.

 Fakt: Křest je sice nezbytný krok k naší záchraně, ale pouze víra v Ježíšovu oběť může člověka očistit od hříchu. (1. Petra 3:21; 1. Jana 1:7) Skutečnou víru získáme až na základě studia Bible, a tak není možné, aby ji měl novorozenec. Proto Bible neučí, že by se měli křtít novorozenci. Ani křesťané v prvním století nekřtili miminka, ale „muže i ženy“, kteří uvěřili Božímu slovu. (Skutky 2:41; 8:12)

 Mýtus: Bůh proklel ženy, protože Eva jedla zakázané ovoce jako první.

 Fakt: Bůh neproklel ženy, ale „prahada, který se nazývá Ďábel a Satan“, protože právě on navedl Evu k hříchu. (Zjevení 12:9; 1. Mojžíšova 3:14) Bůh navíc volal k odpovědnosti za prvotní hřích Adama, ne jeho ženu. (Římanům 5:12)

 Proč Bůh řekl, že Adam bude nad svojí ženou panovat? (1. Mojžíšova 3:16) Neznamenalo to, že Bůh takové jednání schvaluje. Jen předpověděl, jaké špatné následky bude mít hřích na vztah mezi mužem a ženou. Bůh od muže očekává, že bude svou manželku milovat a že se i k ostatním ženám bude chovat s úctou. (Efezanům 5:25; 1. Petra 3:7)

 Mýtus: Prvotním hříchem byl pohlavní styk.

 Fakt: Prvotním hříchem nemohl být pohlavní styk, a to z následujících důvodů:

  •   V době, kdy Bůh Adamovi zakázal jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a špatného, Adam ještě ženu neměl. (1. Mojžíšova 2:17, 18)

  •   Bůh Adamovi a Evě řekl: „Buďte plodní a množte se.“ To znamená, že měli mít děti. (1. Mojžíšova 1:28) Od Boha by bylo kruté, kdyby potrestal první dvojici za to, že udělali něco, co jim přikázal.

  •   Adam a Eva nezhřešili oba najednou – nejdřív ovoce jedla Eva a teprve pak její manžel. (1. Mojžíšova 3:6)

  •   Pohlavní styk mezi manželem a manželkou Bible dovoluje. (Přísloví 5:18, 19; 1. Korinťanům 7:3)

a Výraz „prvotní hřích“ v Bibli nenajdeme. Ve skutečnosti první hřích, o kterém se v Bibli píše, je situace, kdy Satan klamal Evu a bezostyšně jí lhal. (1. Mojžíšova 3:4, 5; Jan 8:44)

b Slovo „hřích“ se v Bibli vztahuje nejen na špatné činy, ale také na nedokonalost či hříšnost, kterou jsme zdědili.

c Více o Ježíšově oběti a o tom, jaký z ní můžeme mít prospěch, se dozvíte v článku „Jak nás Ježíš zachraňuje?“.