Přejít k článku

Existuje „sedm smrtelných hříchů“?

Existuje „sedm smrtelných hříchů“?

Co říká Bible

 Bible se o „sedmi smrtelných hříších“ konkrétně nezmiňuje. Píše se v ní ale, že když se člověk dopouští vážných hříchů, nedosáhne spásy. Bible například uvádí takové závažné hříchy, jako je sexuální nemravnost, modlářství, spiritismus, výbuchy hněvu a opilství, a nazývá je „skutky těla“. Pak dodává: „Ti, kdo provádějí takové věci, nezdědí Boží království.“ (Galaťanům 5:19–21) a

Copak Bible nevyjmenovává sedm věcí, které jsou Bohu odporné?

 Vyjmenovává. V Příslovích 6:16 se píše: „Je šest věcí, které Jehova skutečně nenávidí; ano, je sedm věcí odporných jeho duši.“ Jenže výčet hříchů, který následuje v 17. až 19. verši, není vyčerpávající. Spíš popisuje základní kategorie, které zahrnují všechny druhy špatného jednání, tedy špatné myšlenky, slova i skutky. b

Co se myslí výrazem „smrtelný hřích“?

 Některé překlady Bible používají tento výraz v 1. Jana 5:16. Například v The New American Bible se píše: „Existuje taková věc, jako je smrtelný hřích.“ Výraz přeložený jako „smrtelný hřích“ se dá přeložit také jako „hřích, který působí smrt“. Jaký je rozdíl mezi „hříchem, který působí smrt“ a „hříchem, který nepůsobí smrt“? (1. Jana 5:16)

 Bible ukazuje, že všechny hříchy mají za následek smrt. Z hříchu a smrti ale můžeme být osvobozeni na základě výkupní oběti Ježíše Krista. (Římanům 5:12; 6:23) Na „hřích, který působí smrt“ se však Kristovo výkupné nevztahuje. Člověk, který se tohoto hříchu dopouští, je natolik odhodlaný setrvat ve špatném jednání, že svůj postoj ani chování nikdy nezmění. Bible o takovém hříchu říká, že nebude odpuštěn. (Matouš 12:31; Lukáš 12:10)

a Výčet 15 vážných hříchů v Galaťanům 5:19–21 není úplný, protože po něm následují slova „a podobné věci“. Tím je ponecháno na čtenáři, aby se sám snažil rozpoznat věci, které sice ve výčtu nejsou, ale patří mezi ty „podobné“.

bPříslovích 6:16 je použit hebrejský idiom, který zdůrazňuje druhé číslo tím, že ho dává do kontrastu s tím prvním. Tento jazykový prostředek se v Bibli vyskytuje víckrát. (Job 5:19; Přísloví 30:15, 18, 21)