跳到内容

跳到目录

沉思耶和华始终如一的爱

沉思耶和华始终如一的爱

yào沉思chénsīsuǒzuòde一切yíqiè。——诗篇Shīpiān77:12

唱诗Chàngshī18,61shǒu

1,2.Jiǎ为什么wèi shénme坚信jiānxìn耶和华Yēhéhuá深爱shēnʼàide子民zǐmín?(耶和华Yēhéhuárén创造chuàngzàochéngyǒu什么shénme需要xūyào

 耶和华Yēhéhuá深爱shēnʼàide子民zǐmín为什么wèi shénmeduìzhèdiǎn深信shēnxìnneZài回答huídá这个zhège问题wèntí之前zhīqiánqǐng看看kànkan以下yǐxià弟兄dìxiong姊妹zǐmèide经历jīnglì塔伦Tǎlún好几hǎojǐniánlái一直yìzhícóng弟兄dìxiong姊妹zǐmèi得到dédào仁慈réncíde鼓励gǔlìquàn不要búyàoduì自己zìjǐ要求yāoqiúguògāoshuō:“如果Rúguǒ耶和华Yēhéhuáàijiùhuì一直yìzhí得到dédào这些zhèxiē劝告quàngàole。”布丽吉特Bùlìjítèzài丈夫zhàngfuhòu独自dúzì抚养fǔyǎngliǎng孩子háizishuō:“Zài撒但Sādànde世界shìjièli抚养fǔyǎng孩子háizi非常fēicháng容易róngyìDuì单亲dānqīn父母fùmǔláishuōgèngshì这样zhèyàngDàn深信shēnxìn耶和华Yēhéhuá十分shífēnài因为Yīnwèi无论wúlùndào什么shénme困难kùnnanhuò痛苦tòngkǔdōu一直yìzhí指引zhǐyǐn而且Érqiěcóng没有méiyǒuràng经历jīnglì忍受rěnshòubuliǎode考验kǎoyàn。”(哥林多前书Gēlínduō Qiánshū10:13桑德拉Sāngdélāhuànlenéngzhìhǎode重病zhòngbìngZài区域qūyù大会dàhuìlidào姊妹zǐmèi这个zhège姊妹zǐmèi特别tèbié关心guānxīn桑德拉Sāngdélāde丈夫zhàngfushuō:“虽然Suīrán我们wǒmen以前yǐqián认识rènshi这个zhège姊妹zǐmèidàn深切shēnqiède关怀guānhuái使shǐ我们wǒmen内心nèixīn充满chōngmǎn喜乐xǐlè弟兄Dìxiong姊妹zǐmèi一两yì-liǎng简单jiǎndāndehuàhuò一些yìxiē温馨wēnxīnde举动jǔdòngdōuràngkànchū耶和华Yēhéhuáshì多么duōmeài我们wǒmen。”

2 耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàorénràngrényǒu需要xūyàoài别人biérén需要xūyào感受gǎnshòu别人biéréndeài但是Dànshì如果rúguǒ我们wǒmen生病shēngbìngyǒu经济jīngjì难题nántíhuò传道chuándào工作gōngzuò没有méiyǒu什么shénme明显míngxiǎnde成果chéngguǒjiùhěn容易róngyì感到gǎndào灰心huīxīn如果Rúguǒ我们wǒmen觉得juéde耶和华Yēhéhuázàiài我们wǒmenjiùgāi提醒tíxǐng自己zìjǐzài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōng我们wǒmenshìhěn宝贵bǎoguìde我们wǒmentóngzài好像hǎoxiàngzhù我们wǒmende右手yòushǒugěi我们wǒmen帮助bāngzhù如果Rúguǒ我们wǒmen忠于zhōngyújiùjuéhuì忘记wàngjì我们wǒmen。(以赛亚书Yǐsàiyàshū41:13;49:15

3.我们Wǒmen怎样zěnyàngzuòjiùnéng加强jiāqiáng自己zìjǐde信心xìnxīn深信shēnxìn耶和华Yēhéhuá始终如一shǐzhōng-rúyīdeài我们wǒmen

3 上文Shàngwéndàode耶和华见证人Yēhéhuá Jiànzhèngréndōu深信shēnxìnzài他们tāmen经历jīnglì困难kùnnande时候shíhou上帝Shàngdì一直yìzhí他们tāmentóngzài我们Wǒmen可以kěyǐyǒu同样tóngyàngde信心xìnxīn深信shēnxìn上帝Shàngdì一直yìzhízài我们wǒmen身边shēnbiān帮助bāngzhù我们wǒmen。(诗篇Shīpiān118:6,7Běnpiān课文kèwénhuì谈谈tántan耶和华Yēhéhuágěi我们wǒmende恩赐ēncì显示xiǎnshì深爱shēnʼài我们wǒmen:(1)耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàode万物wànwù,(2)圣经Shèngjīng,(3)祷告dǎogào,(4)赎价shújià我们Wǒmen沉思chénsī耶和华Yēhéhuásuǒzuòde美事měishìjiùhuìgèng感激gǎnjī始终如一shǐzhōng-rúyīdeài我们wǒmenQǐng诗篇Shīpiān77:11,12

沉思Chénsī耶和华Yēhéhuásuǒ创造chuàngzàode万物wànwù

4.Cóng耶和华Yēhéhuásuǒ创造chuàngzàode万物wànwù我们wǒmen可以kěyǐkànchū什么shénme

4 我们Wǒmen看看kànkan耶和华Yēhéhuásuǒ创造chuàngzàode万物wànwùjiùnéngkànchūshì多么duōmeài我们wǒmen。(罗马书Luómǎshū1:20比方Bǐfangshuō耶和华Yēhéhuá精心jīngxīn设计shèjìle地球dìqiú使shǐ我们wǒmen只是zhǐshìhuózheháinéng享受xiǎngshòu生活shēnghuó我们Wǒmenyǒu食物shíwùjiùnéng生存shēngcúndàn耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàole各种各样gèzhǒng-gèyàngde食物shíwù所以suǒyǐ进食jìnshíshìjiàn可以kěyǐràngrén享受xiǎngshòude美事měishì!(传道书Chuándàoshū9:7wèi叫做jiàozuò凯瑟琳Kǎisèlínde姊妹zǐmèi非常fēicháng喜欢xǐhuan观察guānchá大自然dàzìrán而且érqiě特别tèbié喜爱xǐʼài加拿大Jiānádàde春天chūntiānshuō:“大地Dàdìchónghuò生机shēngjīzhèzhēndehěn奇妙qímiào花朵Huāduǒ纷纷fēnfēn绽放zhànfàng候鸟hòuniǎodōu回来huíláileháiyǒu小小xiǎoxiǎode蜂鸟fēngniǎofēidào厨房chúfángchuāngwàide喂食器wèishíqìpáng耶和华Yēhéhuágěi我们wǒmen这么zhème美好měihǎode大自然dàzìrán一定yídìnghěnài我们wǒmen。”我们Wǒmende天父Tiānfù非常fēicháng喜爱xǐʼàisuǒ创造chuàngzàode万物wànwùxiǎngyào我们wǒmen享受xiǎngshòuzhè一切yíqiè。(使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn14:16,17

5.耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàng创造chuàngzàorénràng我们wǒmenkànchū非常fēichángàirén

5 耶和华Yēhéhuá创造chuàngzàorénràngrényǒu能力nénglìzuòyǒu意义yìyìde工作gōngzuòbìngzài其中qízhōng。(传道书Chuándàoshū2:24de旨意zhǐyìshìrényào遍满biànmǎn地面dìmiàn开拓kāituò大地dàdìbìng管理guǎnlǐhǎilidetiānshangde飞禽fēiqínshangyàngde生物shēngwù。(创世记Chuàngshìjì1:26-28赋予fùyǔrén美好měihǎode特质tèzhìràng我们wǒmennéng效法xiàofǎ不断búduàn进步jìnbù。(以弗所书Yǐfúsuǒshū5:1

感谢Gǎnxiè上帝Shàngdìxià宝贵bǎoguìde圣经Shèngjīng

6.为什么Wèi shénme我们wǒmen应该yīnggāi感激gǎnjī上帝Shàngdìgěi我们wǒmen圣经Shèngjīng

6 因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá深爱shēnʼài我们wǒmen所以suǒyǐgěi我们wǒmen圣经Shèngjīng我们Wǒmen阅读yuèdú圣经Shèngjīngjiùnéng学习xuéxí上帝Shàngdìde知识zhīshi知道zhīdào怎样zěnyàng看待kàndàirén例如Lìrú以色列人Yǐsèlièrén经常jīngcháng反叛fǎnpàn上帝Shàngdì圣经Shèngjīng告诉gàosu我们wǒmenyǒu什么shénme感受gǎnshòu诗篇Shīpiān78:38shuō:“上帝Shàngdìshì慈悲cíbēide遮盖zhēgài罪过zuìguo消灭xiāomiè他们tāmen屡次lǚcì抑制yìzhì怒气nùqìjìn烈怒liènù。”我们Wǒmen仔细zǐxì想想xiǎngxiangzhèjié经文jīngwén沉思chénsī耶和华Yēhéhuáshì怎样zěnyàngde上帝Shàngdìjiùnéngkànchū多么duōmeài我们wǒmen这些zhèxiē不完美bùwánměiderén我们Wǒmen可以kěyǐ确信quèxìn耶和华Yēhéhuá非常fēicháng关心guānxīn我们wǒmenQǐng彼得前书Bǐdé Qiánshū5:6,7

7.为什么Wèi shénme我们wǒmen应该yīnggāi珍视zhēnshì圣经Shèngjīng

7 我们Wǒmen应该yīnggāi十分shífēn珍视zhēnshì圣经Shèngjīng为什么Wèi shénmene因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá通过tōngguòde话语huàyǔ圣经Shèngjīnggēn我们wǒmen沟通gōutōng如果Rúguǒ父母fùmǔ孩子háiziyǒu良好liánghǎode沟通gōutōng他们tāmenjiùnéng加深jiāshēn彼此bǐcǐjiāndeài信任xìnrèn耶和华Yēhéhuáshì我们wǒmen慈爱cíʼàide天父Tiānfù虽然Suīrán我们wǒmencóng没有méiyǒu亲眼qīnyǎnjiànguohuò亲耳qīnʼěrtīngdào说话shuōhuàde声音shēngyīndàn通过tōngguò圣经Shèngjīng我们wǒmenjiù好像hǎoxiàngtīngdào说话shuōhuà一样yíyàng我们Wǒmen应该yīnggāi经常jīngcháng聆听língtīng通过tōngguò圣经Shèngjīngduì我们wǒmenshuōdehuà!(以赛亚书Yǐsàiyàshū30:20,21我们Wǒmen阅读yuèdú圣经Shèngjīngjiùhuì认识rènshizhèwèi指引zhǐyǐn保护bǎohù我们wǒmende天父Tiānfù而且érqiě信赖xìnlàiQǐng诗篇Shīpiān19:7-11;箴言Zhēnyán1:33

耶和华Yēhéhuápài耶户Yēhù责备zébèi约沙法Yuēshāfǎdàn没有méiyǒu忘记wàngjì约沙法Yuēshāfǎháiyǒu善行shànxíng”(Jiàn8,9duàn

8,9.耶和华Yēhéhuáxiǎngyào我们wǒmen明白míngbai什么shénmeQǐngyòng圣经Shèngjīngde例子lìzilái解释jiěshì

8 耶和华Yēhéhuáxiǎngyào我们wǒmen明白míngbai深爱shēnʼài我们wǒmen总是zǒngshì留意liúyì我们wǒmende优点yōudiǎnér不仅仅bùjǐnjǐnshì不完美bùwánměide地方dìfang。(历代志下Lìdàizhì Xià16:9Ràng我们wǒmen看看kànkan耶和华Yēhéhuá怎样zěnyàngyòng积极jījíde眼光yǎnguānglái看待kàndài犹大王Yóudàwáng约沙法Yuēshāfǎ约沙法Yuēshāfǎzuòle错误cuòwùde决定juédìng选择xuǎnzé支持zhīchí以色列王Yǐsèlièwáng亚哈Yàhā基列Jīliède拉末Lāmò攻打gōngdǎ叙利亚人Xùlìyàrén。400假先知jiǎ-xiānzhī告诉gàosu邪恶xiéʼède亚哈Yàhāhuì胜仗shèngzhàngDàn耶和华Yēhéhuádezhēn先知xiānzhī米该雅Mǐgāiyǎquè告诉gàosu约沙法Yuēshāfǎ亚哈Yàhā他们tāmen一定yídìnghuì战败zhànbài后来Hòulái事情shìqing果真guǒzhēnshì这样zhèyàng亚哈Yàhā阵亡zhènwáng约沙法Yuēshāfǎ死里逃生sǐlǐtáoshēng战争Zhànzhēng结束jiéshùhòu耶和华Yēhéhuápài耶户Yēhùjiàn约沙法Yuēshāfǎzhǐchūde错误cuòwù虽然Suīrán这样zhèyàng耶户Yēhù告诉gàosu约沙法Yuēshāfǎ上帝Shàngdì没有méiyǒu忘记wàngjìháiyǒu善行shànxíng”。(历代志下Lìdàizhì Xià18:4,5,18-22,33,34;19:1-3

9 Zài约沙法Yuēshāfǎ统治tǒngzhì初期chūqīpài人民rénmínde领袖lǐngxiù利未人Lìwèirén祭司jìsī犹大Yóudàchéng教导jiàodǎo人民rénmín上帝Shàngdìde律法lǜfǎ他们Tāmen非常fēicháng成功chénggōnglián一些yìxiē其他qítā国族guózúderén开始kāishǐ敬畏jìngwèi耶和华Yēhéhuá。(历代志下Lìdàizhì Xià17:3-10虽然Suīrán约沙法Yuēshāfǎ后来hòuláizuòle错误cuòwùde决定juédìngdàn耶和华Yēhéhuábìng没有méiyǒu忘记wàngjì之前zhīqián怎样zěnyàng热心rèxīn事奉shìfèng上帝Shàngdì这个Zhège记载jìzǎiràng我们wǒmen感到gǎndào安心ānxīn虽然Suīrán有时yǒushí我们wǒmenhuì犯错fàncuòdàn只要zhǐyào我们wǒmen继续jìxù尽力jìnlì事奉shìfèng耶和华Yēhéhuájiùhuì始终如一shǐzhōng-rúyīdeài我们wǒmen一定yídìnghuì忘记wàngjì我们wǒmenwèizuòguodeshì

珍视Zhēnshì祷告dǎogào这个zhège福分fúfen

10,11.Jiǎ为什么Wèi shénmeshuō祷告dǎogàoshì来自láizì耶和华Yēhéhuáde特别tèbié恩赐ēncì?(上帝Shàngdìhuì怎样zěnyàng回应huíyìng我们wǒmende祷告dǎogào?(Jiàn课文kèwén开头kāitóude图片túpiàn

10 Dāng孩子háizixiǎngyàogēn父亲fùqīn说话shuōhuàde时候shíhou仁爱rénʼàide父亲fùqīnhuìhuā时间shíjiān聆听língtīng非常fēicháng关心guānxīn孩子háizi所以suǒyǐxiǎng知道zhīdào孩子háizide想法xiǎngfǎ感受gǎnshòu我们Wǒmende仁爱rénʼài天父Tiānfù耶和华Yēhéhuá一样yíyànghuì倾听qīngtīng我们wǒmende祷告dǎogào能够Nénggòuxiàng天父Tiānfù说话shuōhuà的确díquèshìhěn宝贵bǎoguìde福分fúfen

11 我们Wǒmen随时suíshídōu可以kěyǐxiàng耶和华Yēhéhuá祷告dǎogàoshì我们wǒmende亲密qīnmì朋友péngyou随时suíshídōu愿意yuànyì聆听língtīngZài上文shàngwéndàode塔伦Tǎlúnshuō:“什么Shénmeshìdōu可以kěyǐgēnshuō。”我们Wǒmen告诉gàosu耶和华Yēhéhuá内心nèixīn深处shēnchùde想法xiǎngfǎ感受gǎnshòujiùhuì回应huíyìng我们wǒmen也许yěxǔshì通过tōngguòduàn经文jīngwén我们wǒmen出版chūbǎnde杂志zázhìlide文章wénzhānghuò弟兄dìxiong姊妹zǐmèigěi我们wǒmende鼓励gǔlì耶和华Yēhéhuáhuì垂听chuítīng我们wǒmen恳切kěnqiède祈求qíqiú而且érqiě就算jiùsuàn没有méiyǒu任何rènhérén理解lǐjiě我们wǒmen完全wánquán明白míngbai我们wǒmende感受gǎnshòu回应huíyìng我们wǒmende祷告dǎogàozhèzhèng表明biǎomíngduì我们wǒmendeàishì始终如一shǐzhōng-rúyīde

12.为什么Wèi shénme我们wǒmenyào细心xìxīn研读yándú圣经Shèngjīnglide祷告dǎogàoQǐngyòng例子lìzi说明shuōmíng

12 圣经Shèngjīngli记载jìzǎide祷告dǎogào可以kěyǐràng我们wǒmenxuédàohěnduō我们Wǒmenzài家庭jiātíng崇拜chóngbàishí可以kěyǐ谈谈tántan这些zhèxiē祷告dǎogào我们Wǒmen沉思chénsī上帝Shàngdì古代gǔdài忠仆zhōngpúde恳切kěnqiè祷告dǎogàojiùnéng提高tígāo自己zìjǐ祷告dǎogàode素质sùzhì例如Lìrú我们wǒmen可以kěyǐ读读dúdu约拿Yuēnázài大鱼dàyúde肚子dùzili怎样zěnyàng谦卑qiānbēidexiàng上帝Shàngdì呼求hūqiú。(约拿书Yuēnáshū1:17-2:10可以kěyǐ看看kànkan所罗门Suǒluóménzài圣殿shèngdiànde落成luòchéng典礼diǎnlǐshangsuǒzuòde恳切kěnqiè祷告dǎogào。(列王纪上Lièwángjì Shàng8:22-53Hái可以kěyǐ仔细zǐxì想想xiǎngxiang耶稣Yēsūde模范mófàn祷告dǎogào。(马太福音Mǎtài Fúyīn6:9-13Zuì重要zhòngyàodeshìyào经常jīngcháng自己zìjǐsuǒ请求qǐngqiúde告诉gàosu上帝Shàngdì这样Zhèyàng上帝Shàngdìjiù我们wǒmen平安píngʼān超越chāoyuèrénsuǒnéng理解lǐjiědeZhèzhǒng平安píngʼān……可以kěyǐ守护shǒuhù我们wǒmende内心nèixīn头脑tóunǎo”。我们Wǒmenhuì越来越yuèláiyuè感激gǎnjī耶和华Yēhéhuáduì我们wǒmen表现biǎoxiàn长久chángjiǔdeài。(腓立比书Féilìbǐshū4:6,7

Yào表明biǎomíng感激gǎnjī赎价shújiàde安排ānpái

13.因为Yīnwèi赎价shújiàde安排ānpái我们wǒmen享有xiǎngyǒu什么shénme福分fúfen

13 耶和华Yēhéhuágěi我们wǒmen赎价shújià我们wǒmencái可以kěyǐ生命shēngmìng。(约翰一书Yuēhàn Yīshū4:9Tándào上帝Shàngdì通过tōngguò赎价shújiàduìrén表现biǎoxiàn伟大wěidàdeài使徒shǐtú保罗Bǎoluóshuō:“基督Jīdūjiùzài指定zhǐdìngde时候shíhouwèi不敬虔bú jìngqiánderénWèi正义zhèngyìderénhěnshǎorénkěnzuòwèi良善liángshànderén也许yěxǔyǒuréngǎnwéiDàn我们wǒmen还是háishi罪人zuìrénde时候shíhou基督Jīdū已经yǐjīngwèi我们wǒmenér上帝Shàngdìpíngjiùxiàng我们wǒmen显明xiǎnmíng自己zìjǐdeài。”(罗马书Luómǎshū5:6-8赎价Shújià就是jiùshì上帝Shàngdìài我们wǒmendezuì有力yǒulìde证据zhèngjù因为Yīnwèiyǒu赎价shújiàde安排ānpáiréncái可以kěyǐ亲近qīnjìn上帝Shàngdì

14,15.Jiǎ因为Yīnwèiyǒu赎价shújià受膏shòugāo基督徒Jīdūtú享有xiǎngyǒu什么shénme福分fúfen?(因为Yīnwèiyǒu赎价shújià那些nàxiēyǒu希望xīwàngzàishangxiǎng永生yǒngshēngderénnéng得到dédào什么shénme福分fúfen

14 xiǎoqún基督徒Jīdūtúnéng特殊tèshūde方式fāngshì感受gǎnshòudào耶和华Yēhéhuá永恒yǒnghéngdeài。(约翰福音Yuēhàn Fúyīn1:12,13;3:5-7耶和华Yēhéhuáyòng圣灵shènglíng膏立gāolì这些zhèxiē基督徒Jīdūtú所以suǒyǐ他们tāmenshì上帝Shàngdìde孩子háizi。(罗马书Luómǎshū8:15,16保罗Bǎoluóshuō受膏shòugāo基督徒Jīdūtú已经yǐjīnggēn基督Jīdū耶稣Yēsū联合liánhé一同yìtóng复活fùhuódōuzàitiānshangyǒu席位xíwèi”。dehuàshì什么shénme意思yìsine?(以弗所书Yǐfúsuǒshū2:6Zhè就是jiùshìshuō耶和华Yēhéhuágěile他们tāmentiānshang得享déxiǎng永生yǒngshēngde希望xīwàng。(以弗所书Yǐfúsuǒshū1:13,14;歌罗西书Gēluóxīshū1:5

15 那些Nàxiē没有méiyǒushòu圣灵shènglíng膏立gāolìderén如果rúguǒduì赎价shújià表现biǎoxiàn信心xìnxīn他们tāmen可以kěyǐ成为chéngwéi上帝Shàngdìde朋友péngyou最后zuìhòuyǒu机会jīhuì成为chéngwéi上帝Shàngdìde儿女érnǚbìngzàishangde乐园lèyuánlixiǎng永生yǒngshēng赎价Shújiàde安排ānpái上帝Shàngdìduì人类rénlèideài显明xiǎnmíng出来chūlái。(约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:16如果Rúguǒ我们wǒmen忠心zhōngxīn事奉shìfèng上帝Shàngdìjiùhuìràng我们wǒmenzài新世界xīn-shìjièli享有xiǎngyǒuzuìhǎode生活shēnghuózhèràng我们wǒmen多么duōme兴奋xīngfèn所以Suǒyǐ赎价shújià确实quèshíshì耶和华Yēhéhuáài我们wǒmendezuì明显míngxiǎn证据zhèngjù表明biǎomíngdeài长存chángcúnbiàn赎价Shújiàzhēnshì宝贵bǎoguì

Yòng我们wǒmendeài回报huíbào耶和华Yēhéhuádeài

16.我们Wǒmen仔细zǐxì想想xiǎngxiang上帝Shàngdìdeàijiùhuì怎么zěnmezuò

16 我们Wǒmen可能kěnéng耶和华Yēhéhuáduìrén表达biǎodáàide方式fāngshì全都quándōu列举lièjǔ出来chūlái大卫Dàwèiwángshuō:“上帝Shàngdìade思想sīxiǎngduì何等héděng宝贵bǎoguìduōde不可胜数bùkě-shèngshǔ要是yàoshi数点shǔdiǎnde思想sīxiǎngshāháiduō。”(诗篇Shīpiān139:17,18耶和华Yēhéhuá通过tōngguòhěnduō方式fāngshìduì我们wǒmen表现biǎoxiàndeài我们wǒmen仔细zǐxì沉思chénsījiùhuìshòudào推动tuīdònghěnxiǎngyòng自己zìjǐdeàilái回报huíbào尽力jìnlì事奉shìfèng

17,18.我们Wǒmen可以kěyǐ通过tōngguò哪些nǎxiē方式fāngshìlái表明biǎomíng自己zìjǐài上帝Shàngdì

17 我们Wǒmen可以kěyǐ通过tōngguòhěnduō方式fāngshìxiàng耶和华Yēhéhuá表明biǎomíng我们wǒmenài例如Lìrú我们wǒmen可以kěyǐ热心rèxīn传讲chuánjiǎng上帝Shàngdì王国Wángguóde好消息hǎo xiāoxi。(马太福音Mǎtài Fúyīn24:14;28:19,20信心Xìnxīnshòudào考验kǎoyànshí我们wǒmen忠于zhōngyú耶和华Yēhéhuá保持bǎochí忍耐rěnnàizhèshìàide表现biǎoxiànQǐng诗篇Shīpiān84:11;雅各书Yǎgèshū1:2-5即使Jíshǐ考验kǎoyàn非常fēicháng严峻yánjùn我们wǒmen可以kěyǐ确信quèxìn耶和华Yēhéhuá珍爱zhēnʼài我们wǒmen所以suǒyǐhuì关注guānzhù我们wǒmende苦况kǔkuàngbìng帮助bāngzhù我们wǒmen。(诗篇Shīpiān56:8

18 Duì耶和华Yēhéhuádeài推动tuīdòng我们wǒmen仔细zǐxì沉思chénsīsuǒ创造chuàngzàode奇妙qímiào万物wànwù我们Wǒmen认真rènzhēn学习xuéxí圣经Shèngjīngzhèshìài珍视zhēnshì话语huàyǔde表现biǎoxiàn另外Lìngwài我们wǒmenài耶和华Yēhéhuá所以suǒyǐ经常jīngchángxiàng祷告dǎogàoxiǎng巩固gǒnggùgēnde关系guānxì我们Wǒmen沉思chénsī赎价shújià这个zhège宝贵bǎoguìde恩赐ēncìhuì越来越yuèláiyuèài。(约翰一书Yuēhàn Yīshū2:1,2为了Wèile回报huíbào耶和华Yēhéhuádeài我们wǒmen可以kěyǐzuòde只是zhǐshì这些zhèxiē我们Wǒmenyào继续jìxù表明biǎomíng自己zìjǐ珍视zhēnshì耶和华Yēhéhuá始终如一shǐzhōng-rúyīdeài