歌罗西书 1:1-29

1  shì保罗Bǎoluó按照ànzhào上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzuò基督Jīdū耶稣Yēsūde使徒shǐtú*gēn我们wǒmende弟兄dìxiong提摩太Tímótài+  一起yìqǐxiěxìngěi歌罗西Gēluóxī*de圣民shèngmín就是jiùshìgēn基督Jīdū联合liánhéde忠信zhōngxìn弟兄dìxiong* Yuàn上帝Shàngdì我们wǒmende父亲fùqīnràng你们nǐmen享有xiǎngyǒu分外fènwài恩典ēndiǎn安宁ānníng*  Měi我们wǒmenwèi你们nǐmen祷告dǎogào总是zǒngshì感谢gǎnxiè上帝Shàngdì就是jiùshì我们wǒmendezhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūde父亲fùqīn  因为yīnwèi我们wǒmen听说tīngshuō你们nǐmenduì基督Jīdū耶稣Yēsūyǒu信心xìnxīnduì所有suǒyǒu圣民shèngmínyǒu爱心àixīn  你们Nǐmenyǒu这样zhèyàngde信心xìnxīn爱心àixīnshì因为yīnwèiyǒu希望xīwàng得到dédàowèi你们nǐmenzàitiānshang保留bǎoliúde福分fúfen+你们Nǐmen以前yǐqiántīngdào这个zhège希望xīwàngshì因为yīnwèiyǒurénxiàng你们nǐmen传讲chuánjiǎng好消息hǎo xiāoxi宣扬xuānyáng真理zhēnlǐ  这个Zhège好消息hǎo xiāoxizàiquán世界shìjièjiēchū果实guǒshí成果chéngguǒ越来越yuèláiyuèduō+自从Zìcóng你们nǐmentīngdào而且érqiě确切quèqiè认识rènshi上帝Shàngdìde分外fènwài恩典ēndiǎn好消息hǎo xiāoxizài你们nǐmen当中dāngzhōng蓬勃péngbó发展fāzhǎn  你们Nǐmenshìcóng以巴弗Yǐbāfú+那里nàlǐxuédào这个zhège恩典ēndiǎndeshìgēn我们wǒmen一起yìqǐ工作gōngzuò*de亲爱qīnʼài伙伴huǒbànshì基督Jīdūde忠心zhōngxīn仆人púrén代替dàitì我们wǒmen服务fúwù  告诉gàosu我们wǒmen你们nǐmenyīn神圣力量shénshèng lìliàngér充满chōngmǎn爱心àixīn  所以Suǒyǐcóngtīngdào你们nǐmen情况qíngkuàngdetiān我们wǒmenjiù不断búduànwèi你们nǐmen祷告dǎogào+qiú上帝Shàngdì使shǐ你们nǐmenduìde旨意zhǐyì充满chōngmǎn确切quèqiède知识zhīshi+yǒu充足chōngzúde智慧zhìhuì并且bìngqiěyīn神圣力量shénshèng lìliàngéryǒu理解力lǐjiělì+ 10  这样Zhèyàng你们nǐmen行事xíngshì为人wéirénjiùnéng对得起duìdeqǐ耶和华Yēhéhuá*事事shìshìràng喜悦xǐyuèzàizhǒng善行shànxíng*shang不断búduànjiēchū果实guǒshí不断búduàn增加zēngjiā关于guānyú上帝Shàngdìde确切quèqiè知识zhīshi+ 11  我们Wǒmen祈求qíqiú你们nǐmen按照ànzhào荣耀róngyàode大能dànéng得到dédàosuǒde一切yíqiè力量lìliàng能够nénggòu坚强jiānqiáng起来qǐlái+这样Zhèyàng你们nǐmenjiùnéng怀huáizhe耐心nàixīn喜乐xǐlè事事shìshì忍耐rěnnài 12  并且bìngqiě感谢gǎnxiè天父Tiānfù因为yīnwèi使shǐ你们nǐmenyǒu资格zīgégēn光明guāngmínglide圣民shèngmín一起yìqǐ得到dédào产业chǎnyè+ 13  jiù我们wǒmen脱离tuōlíle黑暗hēiʼànde权势quánshì+我们wǒmen迁移qiānyídào爱子àizǐde王国wángguóli 14  Jièzhezhèwèi儿子érzi我们wǒmenpíngzhe赎价shújià获得huòdé释放shìfàngzuì得到dédào宽恕kuānshù+ 15  Zhèwèi儿子érzishìrénkànbujiànde上帝Shàngdìde形象xíngxiàng+Zàishòuzàode万物wànwùzhōngshì头生子tóushēngzǐ+ 16  因为yīnwèitiānshangdeshangdekàndejiàndekànbujiànde无论wúlùnshì在位zàiwèide统治tǒngzhìde执政zhízhèngde当权dāngquánde全都quándōushì通过tōngguò创造chuàngzàode+其余Qíyúde万物wànwùdōushì通过tōngguò为了wèileér创造chuàngzàode+ 17  其余qíyúde万物wànwùxiān存在cúnzài +其余qíyúde万物wànwùdōushìjièzhecái存在cúnzàide 18  shì身体shēntǐdetóuzhè身体shēntǐ就是jiùshì会众huìzhòng+shì开始kāishǐshì死人sǐrénzhōngtóu复活fùhuóde*+所以suǒyǐnéngzài万物wànwùzhōng居于jūyú首位shǒuwèi 19  上帝Shàngdì按照ànzhào自己zìjǐde意思yìsi使shǐ儿子érzi里面lǐmiànháo欠缺qiànquē应有尽有yīngyǒu-jìnyǒu+ 20  并且bìngqiějièzhezài苦刑柱kǔxíngzhù*shangliúchūdexuè+促成cùchéng和睦hémùràng其余qíyúde一切yíqiè无论wúlùnshìshangde还是háishitiānshangdedōu可以kěyǐ通过tōngguògēn上帝Shàngdì和好héhǎo+ 21  以前Yǐqián你们nǐmenyuǎn上帝Shàngdìshìde敌人dírén因为yīnwèixiǎngdedōushì恶事èshì 22  可是Kěshì现在xiànzài上帝Shàngdì已经yǐjīngjièzhe基督Jīdūde肉身ròushēn通过tōngguò基督Jīdūde使shǐ你们nǐmengēn上帝Shàngdì和好héhǎo这样Zhèyàng上帝Shàngdìjiùnéng你们nǐmendàidào自己zìjǐ面前miànqiánshì圣洁shèngjié无瑕wúxiá无可指责wúkězhǐzéde+ 23  当然Dāngrán你们nǐmen必须bìxūliúzài信仰xìnyǎngli+zài根基gēnjīshang坚定不移jiāndìng-bùyí放弃fàngqì*好消息hǎo xiāoxidàiláide希望xīwàng+你们Nǐmentīngdàode好消息hǎo xiāoxi已经yǐjīngchuánbiàn天下tiānxiàràngshòuzào众生zhòngshēngdōu知道zhīdàole+保罗Bǎoluózhèngshì宣扬xuānyáng这个zhège好消息hǎo xiāoxide仆人púrén+ 24  现在Xiànzàiwèi你们nǐmen受苦shòukǔ反而fǎnʼér觉得juéde高兴gāoxìng+为了Wèile基督Jīdūde身体shēntǐ就是jiùshì会众huìzhòng+现在xiànzài身受shēnshòu基督Jīdūsuǒshòude患难huànnàn只是zhǐshìshòude患难huànnànhái不够búgòu+ 25  上帝Shàngdì为了wèile你们nǐmen管家guǎnjiāde职分zhífèngěijiùchéngle仆人púrénwèi会众huìzhòng服务fúwù+彻底chèdǐ传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde话语huàyǔ 26  传讲chuánjiǎng神圣shénshèng秘密mìmì+以往Yǐwǎngzài历代lìdài制度zhìdù*li这个zhège秘密mìmì一直yìzhí隐藏yǐncángzhe+现在xiànzàiquèxiàng上帝Shàngdìde圣民shèngmín揭示jiēshì出来chūláile+ 27  上帝Shàngdì乐意lèyìràng来自láizì列国lièguóde圣民shèngmín知道zhīdào这个zhège秘密mìmì蕴含yùnhánzhe什么shénme荣耀róngyàode财富cáifù*+这个Zhège秘密mìmì就是jiùshì基督Jīdūgēn你们nǐmen联合liánhé使shǐ你们nǐmenyǒu希望xīwàng得享déxiǎngde荣耀róngyào+ 28  我们Wǒmen传扬chuányángde就是jiùshì我们Wǒmen劝诫quànjièměirényòng充足chōngzúde智慧zhìhuì教导jiàodǎoměirén这样Zhèyàng我们wǒmen呈献chéngxiàngěi上帝Shàngdìderénjiùdōuhuìgēn基督Jīdū完全wánquán联合liánhé+ 29  wèi辛勤xīnqín工作gōngzuòkàozhe上帝Shàngdìzài身上shēnshang发挥fāhuīde强大qiángdà力量lìliàng竭力jiélì奋斗fèndòu+

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
Yòu科洛塞Kēluòsài”。
Zài圣经Shèngjīngli,“弟兄dìxiong有时yǒushízhǐ所有suǒyǒu基督徒Jīdūtú包括bāokuò男女nánnǚ
Yòu和睦hémù”。
Yòuzuò奴隶núlì”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“良善Liángshàn”。
直译Zhíyì死人sǐrénzhōngde头生子tóushēngzǐ”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“苦刑柱Kǔxíngzhù”。
Yòu不要búyàobèi动摇dòngyáoér偏离piānlí”。
Yòu时代shídài”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“制度Zhìdù”。
Yòu福分fúfen”。

注释

多媒体资料