Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 6

Deved i No Fraet

Deved i No Fraet

?Yu yu mekem wanem taem yu fraet?— Maet yu go luk papa mo mama blong yu blong tufala i givhan long yu. Be i gat wan narafala man tu we i save givhan long yu. Hem i strong moa i bitim ol narafala man. ?Hu ya man ya? ?Yu save hem?— Yes, hem i Jehova God. Bambae yumi tokbaot wan yangfala man long Baebol. Nem blong yangfala ya Deved. Deved i save se Jehova bambae i givhan long hem oltaem, taswe hem i no fraet.

Stat long taem we Deved i bebi, papa mo mama blong hem tufala i tijim hem blong i lavem Jehova. Samting ya i halpem Deved blong i no fraet, nating se sam samting i hapen we i save mekem hem i fraet. Deved i save se Jehova i fren blong hem, mo se bambae Jehova i givhan long hem. Wan taem, Deved i stap lukaot long ol sipsip, ale wan bigfala laeon i kam, i holemtaet wan sipsip long maot blong hem, mo i ronwe wetem. ?Yu ting se Deved i mekem wanem? Hem i ronem laeon ya, mo i kilim i ded wetem han blong hem nomo. !Mo biaen, taem wan bea i ronem ol sipsip, Deved i kilim hem tu i ded! ?Yu ting se hu i givhan long Deved?— Yes, hemia Jehova.

I gat wan narafala taem we Deved i soemaot se hem i gat strong tingting we i no fraet nating. Long taem ya, ol man Isrel oli stap faet agensem ol soldia blong ol man Filistia. !Wan long ol soldia ya i wan bigfala man mo i longfala we i longfala! Nem blong hem Golaeat. Man ya i stap jikim Jehova mo ol soldia blong Isrel. Golaeat i talem se sipos ol soldia blong ol man Isrel oli naf, oli traem kam faet wetem hem. Be evri man Isrel oli fraet tumas long hem, ale oli no wantem go faet wetem hem. Taem Deved i harem samting ya, hem i talem long Golaeat se: ‘!Mi bambae mi faet wetem yu! !Jehova bambae i givhan long mi, mo bambae mi mi kilim yu yu ded!’ ?Yu ting se Deved i fraet?— Nogat, hem i no fraet nating. ?Yu yu wantem save nekis samting we hem i mekem?

Deved i tekem sling blong hem wetem faef ston we oli raon gud, mo i go blong mekem faet long Golaeat. !Taem Golaeat i luk se Deved i wan yangfala boe nomo, hem i jikim Deved! Be Deved i talem long hem se: ‘Yu yu kam blong faet long mi long naef blong faet blong yu, be mi mi kam blong faet long yu long nem blong Jehova.’ Biaen, hem i putum wan ston long sling blong hem, i ron i go stret long Golaeat, nao i slingim ston ya i go stret long hem. !Ston ya i go faerap long fored blong Golaeat, stret long medel blong tufala ae blong hem!  !Bigfala man ya i ded nao i foldaon i go long graon! Taem ol man Filistia oli luk samting ya, oli fraet we oli fraet, nao olgeta evriwan oli ronwe. ?From wanem wan yangfala boe olsem Deved, i naf blong winim wan bigfala man olsem?— Jehova i givhan long hem. !Yes, Jehova i strong moa i bitim bigfala man ya!

Deved i no fraet from we hem i save se Jehova bambae i givhan long hem

?Yu yu lanem wanem long stori blong Golaeat?— Jehova i gat moa paoa i bitim ol narafala man. Mo hem i fren blong yu. !Taswe, nekis taem we yu harem se yu fraet, yu mas tingbaot se Jehova i save givhan long yu blong yu no fraet!

YU RIDIM LONG BAEBOL