Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 13

Timoti i Wantem Givhan Long Ol Man

Timoti i Wantem Givhan Long Ol Man

Timoti i wan yangfala man we i glad blong givhan long ol man. Hem i go long plante ples blong givhan long ol narafala. From samting ya, plante gudfala samting i hapen long laef blong hem. ?Yu yu wantem harem stori blong hem?—

Mama mo bubu woman blong Timoti tufala i tijim hem blong hem i save Jehova

Taem Timoti i smol, hem i stap long wan taon we nem blong hem Listra. Bubu woman mo mama blong Timoti, Loes mo Yunis, tufala i tijim Timoti stat taem hem i smol, blong hem i save Jehova. Taem Timoti i stap kam bigwan, hem i wantem givhan long ol narafala blong olgeta tu oli save Jehova.

Taem Timoti i yangfala yet, Pol i askem long hem sipos hem i wantem go wetem hem, blong prij long ol man long ol narafala ples. Timoti i ansa se: ‘!Yes!’ Timoti i rere blong go mo givhan long ol man.

 Timoti mo Pol tufala i go long Masedonia, ale tufala i go long wan taon we nem blong hem Tesalonaeka. Blong go long ples ya, tufala i mas wokbaot longwe mo biaen, tufala i mas tekem bot. Taem tufala i kasem taon ya, tufala i givhan long plante man blong oli save Jehova. Be sam man oli kros, ale oli traem blong mekem i nogud long tufala. Taswe Pol mo Timoti tufala i mas lego taon ya mo go prij long narafala ples.

Plante gudfala samting i hapen long laef blong Timoti

Sam manis afta, Pol i askem long Timoti blong hem i gobak long Tesalonaeka, mo luk sipos ol brata long ples ya oli oraet. !Timoti i mas gat strong tingting sipos hem i wantem gobak long taon ya! Be hem i gobak from we hem i wari long ol brata long Tesalonaeka. Taem hem i kambak long Pol, hem i karem gudfala nius i kam. !Ol brata long Tesalonaeka oli stap gohed gud long trutok!

Timoti i wok plante yia wetem Pol. Wan taem, Pol i raetem se Timoti i beswan man we hem i save sanem blong givhan long ol kongregesen. Timoti i lavem Jehova mo i lavem ol man.

?Yu yu lavem ol man mo yu wantem givhan long olgeta blong oli save Jehova?— !Sipos yu lavem ol man mo yu wantem givhan long olgeta blong oli save Jehova, bambae yu gat wan gudfala laef mo bambae yu glad tumas, olsem Timoti!