Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 5

Samuel i Stap Mekem Samting We i Stret

Samuel i Stap Mekem Samting We i Stret

Taem samuel i wan smol pikinini yet, hem i laef long haos blong God mo i wok long ples ya. Ol man oli kam long haos ya blong wosipim Jehova. ?Yu yu save se wanem nao i mekem se Samuel i go stap long haos blong God? Fastaem, i gud yumi tokbaot stori blong mama blong Samuel, we nem blong hem Hana.

Hana i wantem pikinini longtaem finis, be hem i no save gat bebi. Ale, hem i prea mo i askem long Jehova blong i givhan long hem. Hana i promes se sipos hem i gat wan pikinini boe, bambae hem i sanem boe ya i go laef long haos blong God blong i mekem wok blong God long ples ya. Jehova i ansa long prea blong hem, ale hem i gat wan pikinini boe. Hana i putum nem blong hem se Samuel. Hana i holem promes blong hem. Taem Samuel i gat tri no fo yia, Hana i tekem hem i go long haos blong God blong i mekem wok blong God long ples ya.

Long haos blong God, i gat wan hae pris i stap we nem blong hem Ilae. Tufala boe blong hem tu i wok long ples ya. Yu mas tingbaot se haos blong God i ples blong wosipim God, mo ol man we oli stap long haos ya, oli mas mekem samting we i gud. Be tufala boe blong Ilae tufala i mekem samting we i nogud we i nogud. ?Be olsem wanem long Samuel? ?Hem tu i mekem samting we i nogud olsem tufala boe blong Ilae?— Nogat. Hem i stap mekem samting we i stret, olsem we papa mo mama blong hem, tufala i tijim hem blong mekem.

?Yu ting se Ilae i mas mekem wanem long tufala boe blong hem?— Hem i mas panisim tufala. Hem i mas blokem tufala blong tufala i no moa wok long haos blong God. Be Ilae i no mekem olsem. Ale Jehova i kros long hem mo long tufala boe blong hem, mo i wantem panisim olgeta.

Samuel i talemaot toktok blong Jehova long Ilae

Wan naet, taem Samuel i stap slip, hem i harem wan man i singaot hem se: ‘!Samuel!’ Ale, hem i resis i go luk Ilae, be Ilae i talem long hem se: ‘Mi no singaot yu.’ Tu taem bakegen, Samuel i harem se wan man i singaot hem, ale hem i ron i go luk Ilae. Long namba tri taem, Ilae i talem long hem  se sipos hem i harem voes ya bakegen, hem i mas ansa se: ‘Plis Jehova, yu toktok. Mi stap harem yu ya.’ Ale, Samuel i mekem olsem. Biaen, Jehova i talem long Samuel se: ‘Yu talem long Ilae se bambae mi panisim famle blong hem from ol rabis samting we oli mekem.’ ?Yu ting se i isi long Samuel blong i go pasem toktok ya long Ilae?— Nogat, i no isi. Be nating se Samuel i fraet, hem i mekem samting we Jehova i talem long hem. Samting we Jehova i talem i kamtru. Ol man oli kilim i ded tufala boe blong Ilae, mo Ilae tu i ded.

Samuel i soemaot wan gudfala eksampol long yumi. Hem i mekem samting we i stret, nating we hem i luk se ol narafala oli stap mekem samting we i nogud. ?Olsem wanem long yu? ?Bambae yu mekem olsem Samuel mo yu mekem samting we i stret? Sipos yu mekem olsem, bambae yu mekem Jehova wetem papa mo mama blong yu, oli glad.

YU RIDIM LONG BAEBOL