Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 4

Hem i mekem Jehova mo papa blong hem, tufala i glad

Hem i mekem Jehova mo papa blong hem, tufala i glad

?Jeftaha i mekem wanem promes long Jehova?

Nating se i no isi, be gel blong Jeftaha i mekem samting we papa blong hem i promes long Jehova

?Yu luk smol gel long pija ya?— Hem i gel blong wan man we nem blong hem Jeftaha. Baebol i no talem nem blong gel ya, be yumi save se hem i mekem Jehova mo papa blong hem, tufala i glad. I gud yumi ridim stori blong hem mo papa blong hem.

Jeftaha i wan gudfala man mo hem i spenem plante taem blong tijim gel blong hem long saed blong Jehova. Mo tu, hem i wan strong man mo i wan gudfala lida. Taswe ol man Isrel oli askem long hem blong i lidim olgeta, taem oli go faet agensem ol enemi blong olgeta.

Jeftaha i promes long Jehova se sipos hem i winim faet, nao hem i gobak long haos, fas man we bambae i kamaot blong luk hem, bambae hem i givim man ya i go long Jehova. Man ya bambae i laef mo i wok oltaem long haos blong God. Ol man long taem ya,  oli stap go long haos ya blong mekem wosip long Jehova. !Be afta, Jeftaha i winim faet! Taem hem i gobak long haos, ?yu ting se hu ya fas man we i kamaot long haos blong hem?—

!Yes, gel blong Jeftaha! Jeftaha i gat wan pikinini ya nomo, mo naoia hem i mas sanem hem i go. Samting ya i mekem Jeftaha i harem nogud tumas. Be yu mas tingbaot se hem i mekem wan promes ya. Kwiktaem nomo, gel ya i talem long papa blong hem se: ‘Papa, sipos yu yu mekem promes finis, yu mas holem promes blong yu.’

Evri yia, ol fren blong gel blong Jeftaha oli go luk hem

Gel blong Jeftaha tu i harem nogud. Sipos hem i go stap long haos blong God, bambae hem i no save mared mo i no save gat pikinini. Be hem i wantem tumas blong holem promes blong papa blong hem mo blong mekem Jehova i glad. Hemia i impoten moa long hem, i bitim we hem i mared mo gat pikinini. Taswe, hem i aot long haos blong hem mo i go laef long haos blong God long ful laef blong hem.

?Yu ting se Jehova mo papa blong hem, tufala i glad long samting we hem i mekem?— !Yes, tufala i glad! Sipos yu obei mo yu lavem Jehova olsem gel blong Jeftaha, bambae yu tu yu mekem papa mo mama blong yu i glad, mo yu mekem Jehova i glad tumas.