Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 12

Pikinini Blong Sista Blong Pol i No Fraet

Pikinini Blong Sista Blong Pol i No Fraet

I gud yumi save moa long stori blong wan yangfala man we i sevem laef blong angkel blong hem. Angkel blong yangfala man ya hem i aposol Pol. Yumi no save nem blong yangfala man ya, be yumi save se hem i mekem wan samting we i soemaot se hem i no fraet. ?Yu yu wantem save samting we hem i mekem?—

Pol i stap long kalabus long Jerusalem. Ol man oli holemtaet hem from we hem i stap prij mo i talemaot Jisas. Sam rabis man oli no laekem Pol nating, ale oli mekem wan rabis plan. Oli talem se: ‘Yumi askem long komanda blong ami, blong hem i talem long ol soldia blong hem blong oli tekem Pol i go long kot. Bambae yumi haed long rod, mo taem Pol i pas, bambae yumi kilim hem i ded.’

Pikinini blong sista blong Pol i talemaot plan blong ol rabis man long Pol, mo long komanda blong ol ami.

Pikinini blong sista blong Pol i harem plan blong ol rabis man ya. ?Bambae hem i mekem wanem? Hem i go long kalabus mo i talemaot samting ya long Pol. Kwiktaem nomo, Pol i talem se hem i mas go talemaot rabis plan ya long Komanda blong ol ami. ?Yu ting se i isi blong yangfala man ya i go toktok long komanda ya?— Nogat. I no isi from we komanda ya i wan haeman. Be boe ya i mekem tingting blong hem i strong, ale hem i go toktok long komanda.

Taem komanda i harem samting ya, hem i save samting we bambae hem i mekem. !Hem i hivimap klosap 500 soldia blong oli lukaot long Pol! Mo hem i talem long ol soldia ya se long naet ya nomo, oli mas tekem Pol i go long Sisaria. ?Yu ting se Pol i laef no i ded?— !Yes, hem i laef! !Ol rabis man ya oli no save kilim hem! Plan blong olgeta i no wok.

?Yu yu lanem wanem long stori ya?— Yu tu yu save mekem tingting blong yu i strong olsem pikinini blong sista blong Pol. Yumi no mas fraet taem yumi tokbaot Jehova long ol narafala man. ?Bambae yu yu no fraet mo yu gohed blong talemaot Jehova long ol man?— Sipos yu mekem olsem, maet yu save sevem laef blong wan man.