Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 2

Rebeka i Wantem Mekem Jehova i Glad

Rebeka i Wantem Mekem Jehova i Glad

Rebeka i wan woman we i lavem Jehova. Nem blong man blong hem, Aesak. Hem tu i lavem Jehova. ?Rebeka i save Aesak olsem wanem? ?Hem i soemaot olsem wanem se hem i wantem mekem Jehova i glad? I gud yumi save moa long stori blong hem.

Ebraham mo Sera tufala i papa mo mama blong Aesak. Olgeta oli stap long kantri blong Kenan. Ol man Kenan oli no wosipim Jehova. Be Ebraham i wantem se boe blong hem i mared long wan woman we i wosipim Jehova. Ale, Ebraham i singaot wan man blong wok blong hem i kam, blong i toktok long hem. Maet man ya hem i Eliesa. Ebraham i talem long Eliesa se hem i mas go faenem woman blong Aesak long wan ples we sam famle blong Ebraham i stap long hem. Nem blong ples ya Haran.

Rebeka i wok strong blong kasem wota blong ol kamel

Eliesa i go wetem sam narafala man blong wok blong Ebraham. Oli mas wokbaot i go longwe. Oli tekem ten kamel we i karem ol kakae mo ol presen. Eliesa i mas jusum wan woman blong i kam woman blong Aesak. ?Be bambae hem i luksave olsem wanem se woman ya nao i stret blong Aesak? Taem oli kasem ples ya Haran, oli go spel klosap long wan wel, from we Eliesa i save se i no longtaem bambae sam woman oli kam kasem wota. Ale Eliesa i prea long Jehova i se: ‘Sipos mi askem long wan yang gel blong hem i givim wota long mi blong mi dring, ale hem i givim wota long mi mo i givim long ol kamel blong mi tu, bambae mi save se woman ya nao we yu yu jusumaot se i blong Aesak.’

 Biaen, wan yang gel i kam long wel. Gel ya, nem blong hem Rebeka. Baebol i talem se hem i naes we i naes. Eliesa i askem long hem blong i givim wota blong hem i dring, mo Rebeka i talem se: ‘Ale yu dring, mo bambae mi go tekem wota blong ol kamel blong yu tu.’ !Yu traem tingbaot! Taem ol kamel oli tosta, oli mas dring plante plante wota. Taswe, Rebeka i mas resis i gobak long wel, i fulumap wota long botel blong hem, i karem i kam, i kafsaedem, mo i mas resis i gobak blong kasem sam moa. Hem i mas mekem olsem gogo kasem we ol kamel ya oli fulap gud. ?Yu yu luk long pija ya se Rebeka i wok strong?— Eliesa i sapraes tumas long ansa blong Jehova long prea blong hem.

Eliesa i givim plante naesfala presen long Rebeka. Ale Rebeka i singaot Eliesa mo ol narafala man blong wok blong Ebraham, blong oli go long haos blong famle blong hem. Eliesa i talemaot long olgeta from wanem Ebraham i sanem hem i kam long ples ya, mo olsem wanem Jehova i ansa long prea blong hem. Ol famle blong Rebeka oli letem Rebeka i go mared long Aesak.

Rebeka i go long Kenan wetem Eliesa mo i maredem Aesak

?Be yu ting se Rebeka i wantem mared long Aesak?— Rebeka i save se Jehova nao i sanem Eliesa. Taswe, taem ol famle blong hem oli askem sipos hem i wantem go long Kenan blong mared long Aesak, hem i talem se: ‘Yes, mi wantem go.’ Long stret taem ya, hem i lego olgeta mo i folem Eliesa. Taem oli kasem Kenan, hem mo Aesak tufala i mared.

From we Rebeka i mekem samting we Jehova i wantem, Jehova i mekem i gud long hem. !Plante yia afta, Jisas i kamaot long laen blong hem! Sipos yu mekem olsem Rebeka, mo yu mekem Jehova i glad, bambae Jehova i mekem i gud long yu tu.

YU RIDIM LONG BAEBOL