Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 11

Oli Raetem Stori Blong Jisas

Oli Raetem Stori Blong Jisas

?Yu yu luk ol man long pija ya?— Hemia Matiu, Mak, Luk, Jon, Pita, Jemes, Jud, mo Pol. Evri man ya oli laef long taem blong Jisas, mo oli raetem stori blong Jisas. I gud yumi save moa long stori blong olgeta.

?Yu yu save wanem long saed blong ol man ya?

Tri long olgeta oli ol aposol we oli bin stap prij wetem Jisas. ?Yu yu save nem blong trifala ya?— Matiu, Jon, mo Pita. Aposol Matiu mo aposol Jon tufala i save gud Jisas, mo tufala wanwan i raetem wan buk we i tokbaot laef blong Jisas. Mo  tu, aposol Jon i raetem wan narafala buk we nem blong hem Revelesen. Mo hem i raetem tri leta bakegen we nem blong trifala, Fas Jon, Seken Jon, mo Namba Tri Jon. Aposol Pita i raetem tu leta we oli stap long Baebol. Nem blong tufala leta ya hemia Fas Pita mo Seken Pita. Long Seken Pita, hem i tokbaot taem ya we Jehova i stap long heven mo i toktok i kam, i talem long saed blong Jisas se: ‘Hemia pikinini blong mi. Mi lavem hem, mo mi praod from hem.’

Ol narafala man tu we oli stap long pija ya oli raetem ol buk. Mo ol tok we oli raetem oli tijim yumi long saed blong Jisas. Wan long olgeta, hemia Mak. Maet hem i stap taem ol man oli kam holemtaet Jisas, mo hem i luk evri samting we i hapen. Wan narawan, hemia Luk. Hem i wan dokta, mo i luk olsem se hem i kam Kristin afta we Jisas i ded.

Tu narafala man we yu luk long pija ya, tufala i smol brata blong Jisas. ?Yu yu save nem blong tufala?— Nem blong tufala, Jemes mo Jud. Fastaem tufala i no bilif long Jisas. Mo tufala i ting se Jisas i stap lusum hed. Be biaen, tufala i bilif long Jisas mo tufala i kam Kristin.

Laswan man blong raetem Baebol we yu luk long pija ya, hemia Pol. Taem hem i no kam Kristin yet, nem blong hem Sol. Long taem ya, hem i no laekem nating ol Kristin mo hem i mekem i nogud long olgeta. ?Yu yu save wanem samting i mekem se Pol i kam Kristin?— Wan dei, Pol i stap long rod, ale wantaem nomo, hem i harem wan man long heven i toktok long hem. !Hemia Jisas ya! Hem i askem long Pol se: ‘?From wanem yu yu stap mekem nogud long ol man we oli bilif long mi?’ Afta long samting ya, Pol i jenisim fasin blong hem mo i kam wan Kristin. Pol i raetem 14 buk long Baebol, hemia buk blong Rom go kasem buk blong Hibrus.

Yumi ridim Baebol evri dei, ?i tru?— Taem yumi ridim Baebol, yumi lanem plante samting long saed blong Jisas. ?Yu yu wantem lanem moa long saed blong Jisas?—