Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 14

Wan Kingdom We Bambae i Rul Long Fulwol

Wan Kingdom We Bambae i Rul Long Fulwol

?Yu yu save wanem Kingdom ya we yumi stap tokbaot?— Yes, hemia Kingdom blong God. Kingdom ya bambae i mekem olgeta ples long wol i kam paradaes. ?Yu yu wantem save moa long Kingdom ya?—

Evri Kingdom i gat wan king. Mo king ya i rul long olgeta man we oli stap long ples blong hem. ?Yu yu save se hu i king long Kingdom blong God?— Hemia Jisas Kraes. Hem i stap long heven. !Hem i King mo klosap nao bambae hem i rul long evri man long wol! ?Yu ting se bambae yumi glad taem Jisas i rul long fulwol?—

?Yu yu wantem luk wanem long Paradaes?

!Bambae yumi glad we yumi glad! Long Paradaes, ol man bambae oli no moa faet. Evri man bambae oli lavlavem olgeta. Bambae ol man oli no moa sik mo oli no moa ded. Ol man we oli blaen bambae oli save lukluk, olgeta we sora blong olgeta i fas bambae oli save harem samting, mo olgeta we leg blong olgeta i nogud, bambae oli save resis mo jamjam. Bambae i gat kakae blong evri man. Mo ol anamol bambae oli fren gud wetem ol narafala anamol mo wetem yumi ol man. Ol man we oli ded finis bambae oli laef bakegen. !Plante man mo woman tu we yu lanem stori blong olgeta long buk ya, olsem Rebeka, Rehab, Deved, mo Elaeja, bambae  oli laef bakegen! ?Yu yu wantem luk olgeta taem oli laef bakegen?—

Jehova i lavem yu, mo hem i wantem se yu glad. !Sipos yu gohed blong save moa long Jehova mo yu obei long hem, bambae yu save laef olwe long wan naesfala paradaes! ?Hemia nao samting we yu yu wantem?—