Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 LESEN 7

Elaeja i Harem Se Hem i Stap Hem Wan Mo i Fraet

Elaeja i Harem Se Hem i Stap Hem Wan Mo i Fraet

Yu luk smol boe long pija ya. I luk olsem se hem i stap hem wan nomo mo i fraet. ?Samtaem yu tu yu harem olsem?— Yumi evriwan i harem olsem samtaem. Baebol i tokbaot sam fren blong Jehova we olgeta tu oli fraet, from we oli harem se oli stap olgeta wan nomo. Wan long olgeta, hemia Elaeja. I gud yumi save moa long stori blong hem.

Jesebel i wantem kilim Elaeja

Elaeja i laef long Isrel plante yia bifo we Jisas i bon long wol ya. King blong Isrel we nem blong hem Ehab, hem i no wosipim tru God ya Jehova. Ehab mo woman blong hem Jesebel, tufala i wosipim giaman god ya Bal. Ale, bighaf blong ol man Isrel tu oli wosipim Bal. Kwin Jesebel hem i wan rabis woman, mo hem i wantem kilim i ded olgeta man we oli wosipim Jehova. !Hem i wantem kilim i ded Elaeja tu! ?Yu yu save samting we Elaeja i mekem?—

!Elaeja i ronwe! Hem i go long draeples mo i go haed long wan hol blong ston. ?Yu  ting se from wanem hem i mekem olsem?— Yes, hem i fraet. Be Elaeja i no nid blong fraet. ?From wanem? From we hem i save finis se Jehova i save givhan long hem. Wan taem finis, Jehova i soemaot paoa blong hem long Elaeja. Long taem ya, hem i ansa long prea blong Elaeja, ale hem i sanem faea i kamaot long heven i kamdaon. !Taswe, Jehova i save givhan long Elaeja yet!

?Jehova i givhan long Elaeja olsem wanem?

Taem Elaeja i stap long hol blong ston, Jehova i toktok long hem mo i askem se: ‘!Elaeja! ?Yu stap mekem wanem long ples ya?’ Elaeja i ansa se: ‘Mi nomo mi stap wosipim yu yet. Mi wan nomo mi stap, mo mi fraet se olgeta bambae oli kilim mi mi ded.’ Elaeja i ting se evri narafala man we oli wosipim Jehova, oli ded finis. Be Jehova i talem long Elaeja se: ‘No, hemia i no tru. I gat 7,000 narafala man we oli stap wosipim mi yet. Yu no fraet. !Mi wantem se yu go mekem sam moa wok blong mi!’ ?Yu ting se Elaeja i glad taem hem i harem toktok ya?—

?Yu yu lanem wanem long stori blong Elaeja?— Yu no mas harem se yu stap yu wan mo yu no mas fraet. Yu gat plante fren we oli lavem Jehova mo oli lavem yu. !Mo tu, Jehova i gat bigfala paoa, mo bambae hem i givhan long yu oltaem! ?Yu yu glad blong save se yu no stap yu wan nomo?—