Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 15:1-29

15  Kabili alitwalilile ukuikuulila amayanda+ yakwe mu Musumba wa kwa Davidi; kabili alepekanya ne cifulo+ apa kwikala icipao ca kwa Lesa wa cine no kucipangila itenti.  E lyo Davidi atile: “Takuli uufwile ukusenda icipao ca kwa Lesa wa cine kano abena Lebi, pantu e bo Yehova asala ukulasenda icipao ca kwa Yehova+ no kulamubombela+ umuyayaya.”  E lyo Davidi alonganike abena Israele bonse mu Yerusalemu+ pa kuti kube ukutwala icipao+ ca kwa Yehova ku cifulo ca ciko ico acipekanishishe.  Kabili Davidi alonganike abana ba kwa Aarone+ na bena Lebi;  mu bana ba kwa Kohati, Uriele+ intungulushi na bamunyina, bali umwanda umo na makumi yabili (120);  mu bana ba kwa Merari,+ ni Asaya+ intungulushi na bamunyina, imyanda ibili na makumi yabili (220);  mu bana ba kwa Gershomu,+ Yoele+ intungulushi na bamunyina, umwanda umo na makumi yatatu (130);  mu bana ba kwa Elisafani,+ Shemaya+ intungulushi na bamunyina, imyanda ibili (200);  mu bana ba kwa Hebrone, Eliele intungulushi na bamunyina, amakumi cinekonsekonse (80); 10  mu bana ba kwa Usiele,+ Aminadabu intungulushi na bamunyina, umwanda umo ne kumi na babili (112). 11  Kabili, Davidi aitile bashimapepo, Sadoke+ na Abiatari,+ na bena Lebi, Uriele,+ Asaya+ na Yoele,+ Shemaya+ na Eliele+ na Aminadabu, 12  kabili abebele ati: “Imwe muli bakalamba+ ba mikowa ya bena Lebi. Isangululeni,+ imwe na bamunyinenwe, kabili mulete icipao ca kwa Yehova Lesa wa kwa Israele ku cifulo ico ncipekanishishe. 13  Pa mulandu wa kuti tamwacitile+ ifi pa kubala, Yehova Lesa wesu alitukalipile,+ pantu tatwamufwaile ukulingana no lutambi.”+ 14  E ico bashimapepo na bena Lebi bali-isangulwile+ pa kuti balete icipao ca kwa Yehova Lesa wa kwa Israele. 15  Kabili abana ba bena Lebi basendele+ icipao ca kwa Lesa wa cine pa mabeya yabo ku mitembo, nge fyo Mose alandile ukulingana na mashiwi ya kwa Yehova.+ 16  Davidi nomba aebele intungulushi sha bena Lebi ukusala bamunyinabo aba kwimba+ ne filimba fya nyimbo,+ ifilimba fya nsale+ na bansango+ na malimba,+ baleimbisha pa kulenga ukusekelela ukumfwika sana. 17  Awe abena Lebi basalile Hemani+ mwana Yoele, kabili pali bamunyina, basalilepo Asafi+ mwana Berekia; kabili mu bana ba kwa Merari, bamunyinabo, Etani+ mwana Kushaya; 18  kabili pamo na bo bamunyinabo aba mwi bumba lya bubili,+ Sekaria,+ Beni na Yaasiele na Shemiramote na Yehiele na Uni, Eliabu na Benaya na Maaseya na Matitia na Elifelehu na Mikneya, na Obedi-edomu+ na Yeiele abalelinda impongolo, 19  kabili abaleimba ni Hemani,+ Asafi+ na Etani, abakwete amalimba ya mukuba ayo balelisha nga nshi;+ 20  kabili Sekaria na Asiele+ na Shemiramote na Yehiele na Uni na Eliabu na Maaseya na Benaya bena bakwete ifilimba fya nsale ifya pali Alamote,+ 21  kabili Matitia+ na Elifelehu na Mikneya na Obedi-edomu na Yeiele na Asasia bakwete bansango+ aba pali Sheminiti,+ e bali ing’omba nkalamba; 22  kabili Kenania+ uwaleangalila abena Lebi mu kusenda icipao, e walesambilisha ifya kusenda icipao, pantu ali uwacenjela;+ 23  na Berekia na Elkana abalelinda+ Icipao; 24  na Shebania na Yoshafati na Netanele na Amasai na Sekaria na Benaya na Eliesere bashimapepo balelisha nga nshi amapenga+ ku ntanshi ya cipao ca kwa Lesa wa cine, kabili Obedi-edomu na Yehia e balelinda Icipao. 25  Kabili Davidi+ na bakalamba ba mu Israele+ ne ntungulushi+ sha bantu amakana e bale-enda ku mbali ya cipao ca cipangano ica kwa Yehova ilyo balecisenda ukufuma ku ng’anda ya kwa Obedi-edomu+ ninshi balesekelela.+ 26  Nomba ilyo Lesa wa cine ayafwile+ abena Lebi abasendele icipao ca cipangano ica kwa Yehova, batuulile ilambo lya ng’ombe cinelubali (7) na basukusuku cinelubali.+ 27  Kabili Davidi afwele ica kufwala cabula amaboko icapangwa ne nsalu iisuma, na bena Lebi bonse abasendele Icipao na baleimba na Kenania+ uwaleangalila bakemba+ abalebomba umulimo wa kusenda ifipe; kabili Davidi afwele efode+ wapangilwa ku nsalu ya kolokondwe. 28  Kabili abena Israele bonse baletwala icipao ca cipangano ica kwa Yehova ninshi baleaula+ no kulisha intandala+ na mapenga+ na malimba,+ balelisha nga nshi pa filimba fya nsale na pali bansango.+ 29  Nomba ilyo icipao ca cipangano+ ica kwa Yehova cafikile ku Musumba wa kwa Davidi, Mikali,+ umwana mwanakashi wa kwa Shauli, alengeele pe windo no kumona Imfumu Davidi iletolauka no kusefya;+ ali-isuulile+ mu mutima wakwe.

Amafutunoti