Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 1:1-54

1  Adamu,+Sete,+Enoshe,+  Kenani,+Mahalalele,+Yarede,+  Enoke,+Metusela,+Lameke,+  Noa,+Shemu,+ Hamu,+ na Yafete.+  Abana ba kwa Yafete bali ni Gomere na Magoge+ na Madai+ na Yabani+ na Tubali na Mesheke+ na Tirasi.+  Na bana ba kwa Gomere bali ni Ashikenasi+ na Rifati+ na Togarma.+  Na bana ba kwa Yabani bali ni Elisha+ na Tarshishi,+ Kitimu+ na Rodanimu.+  Abana ba kwa Hamu bali ni Kushi+ na Misraimu,+ Puti+ na Kanaani.+  Na bana ba kwa Kushi bali ni Seba+ na Habila na Sabta+ na Raama+ na Sabteka.+ Kabili abana ba kwa Raama bali ni Sheba na Dedani.+ 10  Kabili Kushi e wafyele Nimrode.+ E wali uwa ntanshi ukuba uwa maka pe sonde.+ 11  Misraimu ena afyele Ludimu+ na Anamimu na Lehabimu na Nafituhimu+ 12  na Patrusimu+ na Kasluhimu+ (umwafumine abaPelishiti)+ na Kaftorimu.+ 13  Kanaani ena afyele Sidone+ ibeli na Hete+ 14  no mwina Yebusi+ no mwina Amore+ no mwina Gegashi+ 15  no mwina Hibi+ no mwina Arki no mwina Sini+ 16  no mwina Aavadi+ no mwina Semari+ no mwina Hamati.+ 17  Abana ba kwa Shemu+ bali ni Elamu+ na Ashuri+ na Arpakishadi+ na Ludi+ na Aramu, Na Usi na Huli na Getere na Mashi.+ 18  Arpakishadi ena afyele Shela, na Shela+ afyele Ebere.+ 19  Kabili Ebere afyele abana baume babili. Umo ni Pelege,+ pantu mu nshiku shakwe abantu pano isonde balisalangene; ne shina lya kwa munyina ni Yoktani. 20  Yoktani ena afyele Almodadi na Shelefu na Hasarimabete na Yera+ 21  na Hadoramu na Usali na Dikla+ 22  na Obali na Abimaele na Sheba+ 23  na Ofiri+ na Habila+ na Yobabu;+ bonse aba e bali abana ba kwa Yoktani. 24  Shemu,+Arpakishadi,+Shela,+ 25  Ebere,+Pelege,+Reu,+ 26  Serugi,+Nahore,+Tera,+ 27  Abramu,+ e kutila, Abrahamu.+ 28  Abana ba kwa Abrahamu bali ni Isaki+ na Ishmaele.+ 29  Aba e bana babo: Ibeli lya kwa Ishmaele ni Nebayote+ na Kedari+ na Adbeele na Mibsamu,+ 30  Mishma na Duma,+ Masa, Hadadi+ na Tema, 31  Yeturi, Nafishi na Kedema.+ Aba e bali abana ba kwa Ishmaele. 32  Kabili abana ba kwa Ketura,+ kanakashi+ wa kwa Abrahamu, bali ni Simrani na Yokshani na Medani+ na Midiani+ na Ishbaki+ na Shua.+ E lyo abana ba kwa Yokshani bali ni Sheba na Dedani.+ 33  Na bana ba kwa Midiani bali ni Efa+ na Efere na Hanoke na Abida na Eldaa.+ Aba bonse e bali abana ba kwa Ketura. 34  Kabili Abrahamu afyele Isaki.+ Abana ba kwa Isaki bali ni Esau+ na Israele.+ 35  Abana ba kwa Esau bali ni Elifasi, Reuele+ na Yeushi na Yalamu na Kora.+ 36  Abana ba kwa Elifasi bali ni Temani+ na Omari, Sefo na Gatami, Kenasi+ na Timna+ na Amaleke.+ 37  Abana ba kwa Reuele bali ni Nahati, Sera, Shama na Misa.+ 38  Kabili abana ba kwa Seiri+ bali ni Lotani na Shobali na Sibeone na Ana+ na Dishone na Esere na Dishani.+ 39  Kabili abana ba kwa Lotani bali ni Hori na Homamu. Na nkashi ya kwa Lotani ali ni Timna.+ 40  Abana ba kwa Shobali bali ni Albani na Manahati na Ebali, Shefo na Onamu.+ Na bana ba kwa Sibeone bali ni Aya na Ana.+ 41  Umwana* wa kwa Ana ali ni Dishone.+ E lyo abana ba kwa Dishone bali ni Hemdani na Eshbani na Itrani na Kerani.+ 42  Abana ba kwa Esere+ bali ni Bilhani na Saabani na Akani.+ Abana ba kwa Dishani bali ni Usi na Arani.+ 43  Kabili ishi e mfumu ishatekele mu calo ca Edomu+ ilyo takulaba imfumu+ nangu imo iya kuteka abena Israele: Bela mwana Beore, ne shina lya musumba aleteka ni Dinhaba.+ 44  Umuya inshiku Bela alifwile, na Yobabu mwana Sera+ uwa ku Bosera+ e wamupyene pa bufumu. 45  Umuya inshiku Yobabu alifwile, na Hushamu+ umwina Temani+ e wamupyene pa bufumu. 46  Awe umuya inshiku Hushamu alifwile, na Hadadi+ mwana Bedadi, uwacimfishe Midiani+ mu calo ca Moabu, e wamupyene pa bufumu. Ne shina lya musumba wakwe ni Abiti.+ 47  Umuya inshiku Hadadi na o alifwile, na Samla uwa ku Masreka+ e wamupyene pa bufumu. 48  Samla na o asukile afwa, e lyo Shaulu uwa ku musumba wa Rehobote+ uwali mupepi no Mumana e wamupyene pa bufumu. 49  Umuya inshiku Shaulu na o alifwile, na Baali-hanani mwana Akbore+ e wamupyene pa bufumu. 50  Umuya inshiku Baali-hanani na o alifwile, na Hadadi alimupyene no kutendeka ukuteka; no musumba wakwe balewita ati Pau, e lyo ishina lya mukashi wakwe ni Mehetabele, umwana mwanakashi wa kwa Matrede, umwana mwanakashi wa kwa Mesahabu.+ 51  Awe umuya inshiku Hadadi na o alifwile. Imfumu sha mu Edomu shali ni: imfumu Timna, imfumu Albani, imfumu Yetete,+ 52  imfumu Oholibama, imfumu Ela, imfumu Pinone,+ 53  imfumu Kenasi, imfumu Temani, imfumu Mibsari,+ 54  imfumu Magdiele, imfumu Iramu.+ Ishi e shali imfumu+ ishaleteka mu Edomu.

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati “abana ba kwa Ana.”