Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 5:1-26

5  Kabili abana ba kwa Rubene+ ibeli lya kwa Israele—pantu e wali ibeli;+ lelo pa mulandu wa kuti akoweshe ubusanshi bwa kwa wishi,+ ububeli bwakwe bwapeelwe ku bana ba kwa Yosefe+ mwana Israele, ica kuti talembelwe mu mutande wa fikolwe ukuti e beli.  Yuda+ ena alicilile bamunyina, kabili ni muli ena e mwafumine ne ntungulushi;+ lelo ububeli bwali bwa kwa Yosefe+  abana ba kwa Rubene ibeli lya kwa Israele bali ni Hanoke+ na Palu,+ Hesrone na Karmi.+  Umwana wa kwa Yoele ni Shemaya, umwana wa kwa Shemaya ni Goge, e lyo umwana wa kwa Goge ni Shimei,  umwana wa kwa Shimei ni Mika, umwana wa kwa Mika ni Reaya, umwana wa kwa Reaya ni Baali,  umwana wa kwa Baali ni Beera, uo Tilgati-pilnesere+ imfumu ya ku Asiria asendele muli bunkole, uwali intungulushi ya bena Rubene.  Kabili bamunyina mu ndupwa shabo mu kulembwa intuntuko+ shabo bali ni Yeiele, uwali umukalamba, na Sekaria,  e lyo na Bela mwana Asasi mwana Shema mwana Yoele+—aleikala mu musumba wa Aroere+ kabili ukufika ku Nebo+ na Baali-meone.+  Baikele ku kabanga mupepi na pa kwingilila mu mumana wa Yufrate,+ pantu ifitekwa fyabo fyalifulile mu calo ca Gileadi.+ 10  Kabili mu nshiku sha kwa Shauli balwile na bena Hagari,+ no kubacimfya; e lyo batampile no kwikala mu matenti yabo mu calo conse ica ku kabanga ka Gileadi. 11  Abana ba kwa Gadi+ abalungatene na bo, bena baikele mu calo ca Bashani+ ukufika ku Saleka.+ 12  Yoele e wali umukalamba, Shafamu e wali uwa bubili, e lyo e Yanai na Shafati mu Bashani. 13  Na bamunyinabo aba mu ng’anda ya bashibo bali ni Mikaele na Meshulamu na Sheba na Yorai na Yakani na Sia na Ebere, bonse pamo bali cinelubali (7). 14  Aba e bali abana ba kwa Abihaile mwana Huri, mwana Yoroa, mwana Gileadi, mwana Mikaele, mwana Yeshishai, mwana Yaado, mwana Busi; 15  Ahi mwana Abdiele, mwana Guni, umukalamba wa ba mu lupwa lwabo. 16  Baikele mu Gileadi,+ mu Bashani+ na mu mishi iyalimo+ na mu mpanga sha mulemfwe shonse isha Sharone ukufika uko shapelelele. 17  Bonse balilembelwe intuntuko shabo mu nshiku sha kwa Yotamu+ imfumu ya Yuda na mu nshiku sha kwa Yeroboamu+ imfumu ya Israele. 18  Abana ba kwa Rubene bena na bena Gadi na hafu wa mukowa wa kwa Manase; abali aba maka,+ abaume abalesenda inkwela no lupanga kabili abaishibe ukubomfya ubuta kabili abasambilile ubulwi, bali amakana amakumi yane na makana yane ne myanda cinelubali na makumi mutanda (44,760) abalembelwe ubushilika.+ 19  Kabili balwile na bena Hagari,+ na bena Yeturi+ na bena Nafishi+ e lyo na bena Nobabu. 20  Kabili balibafwilishe ukulwa na bo, ica kuti abena Hagari na bonse abali na bo babapeele mu minwe yabo, pantu ni kuli Lesa balilile+ ilyo balelwa ubulwi, kabili aumfwile ukupapaata kwabo pantu balimutetekele.+ 21  Kabili basendele ifitekwa fyabo,+ ingamila amakana amakumi yasano (50,000) ne mpaanga amakana imyanda ibili na makana amakumi yasano (250,000), ne mpunda amakana yabili (2,000), na bantu amakana umwanda umo (100,000).+ 22  Pantu kwali abengi abafwile, ico bwali bulwi bwa kwa Lesa wa cine.+ Kabili baleikala fye mu ncende yabo ukufika ne nshiku ilyo basendelwe muli bunkole.+ 23  Hafu wa mukowa wa kwa Manase+ bena baikele mu calo icatendekele pa Bashani+ ukufika ku Baali-hermone+ na Seniri+ no Lupili lwa Hermone.+ Bena balifulile. 24  Kabili aba e bali abakalamba ba mu mukowa wabo: Efere na Ishi na Eliele na Asriele na Yeremia na Hodabiya na Yaadiele, abaume impalume, aba maka, abalumbuka, abakalamba ba mu mukowa. 25  Nomba bapondokele Lesa wa fikolwe fyabo kabili batendeke ukucita ubulalelale+ na balesa+ ba bantu ba mu calo, abo Lesa aonawile ku cinso cabo. 26  E ico Lesa wa kwa Israele acincishe umutima+ wa kwa Puli+ imfumu ya ku Asiria+ no mutima wa kwa Tilgati-pilnesere+ imfumu ya Asiria, ica kuti asendele muli bunkole+ bamo pa bena Rubene na bena Gadi na ba muli hafu wa mukowa wa kwa Manase no kubaleta ku Hala+ na ku Habore na ku Hara na ku mumana wa Gosani kabili baba kulya ukufika na lelo.

Amafutunoti