Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 26:1-32

26  Kabili ifi e fyo abalelinda impongolo+ babaakenye: Pa bana ba kwa Kora,+ pali Meshelemia+ mwana Kore uwa mu bana ba kwa Asafi.  Kabili Meshelemia alikwete abana, amashina yabo ni: Sekaria ibeli, Yediaele uwalenga babili, Sebadia uwalenga batatu, Yatniele uwalenga bane,  Elamu uwalenga basano, Yehohanani uwalenga mutanda (6), Elihoenai uwalenga cinelubali (7).  Kabili Obedi-edomu+ alikwete abana, na mashina yabo ni aya: Shemaya ibeli, Yehosabadi uwalenga babili, Yoa uwalenga batatu na Sakari uwalenga bane na Netanele uwalenga basano,  Amiele uwalenga mutanda (6), Isakari uwalenga cinelubali (7), Peuletai uwalenga cinekonsekonse (8); pantu Lesa alimupaalile.+  Kabili kuli Shemaya umwana wakwe kwafyelwe abana abali bakateka ba ba mu ng’anda ya kwa shibo, pantu bali baume bafikapo, impalume.  Abana ba kwa Shemaya, ni Otni na Refaele na Obedi, Elsabadi, abo bamunyinabo bali baume bafikapo, Elihu na Semakia.  Bonse aba bali bana ba kwa Obede-edomu, bena na bana babo na bamunyinabo, abaume bafikapo abali na maka ya kubomba, bali amakumi mutanda na babili (62) aba muli Obede-edomu.  Kabili Meshelemia+ akwete abana na bamunyina, abaume bafikapo, ikumi na cinekonsekonse (18). 10  Kabili Hosa uwa mu bana ba kwa Merari alikwete abana. Shimri e wali intungulushi, nangu ca kuti tali ibeli,+ lelo wishi amusontele ukuba intungulushi;+ 11  Hilkia uwalenga babili, Tebalia uwalenga batatu, Sekaria uwalenga bane. Abana ba kwa Hosa na bamunyina bonse pamo bali ikumi na batatu (13). 12  Pali aba abalelinda impongolo, bonse abakalamba na bamunyinabo balikwete imilimo,+ pa kuti babombele pa ng’anda ya kwa Yehova. 13  E ico balipendwile+ pa banono na pa bakalamba ukulingana na mayanda ya bashibo,+ pa mpongolo shalekanalekana. 14  Kabili icipendwilo ca ku kabanga caponene pali Shelemia.+ Bapendwile na pali Sekaria+ umwana wakwe, impanda mano+ iyacenjela, kabili icipendwilo cakwe cawilile ku kapinda ka ku kuso.+ 15  Ica kwa Obedi-edomu cawilile ku kapinda ka ku kulyo, kabili abana+ bakwe bali na matala.+ 16  Ica kwa Shupimu na Hosa+ cawilile ku masamba mupepi ne Mpongolo ya Shalekete lwa ku musebo uwaya pa muulu, ibumba lya balinshi+ ukulungatana ne bumba lya balinshi;+ 17  ku kabanga kwali abena Lebi mutanda (6); ku kapinda ka ku kuso kwaleba bane cila bushiku; ku kapinda ka ku kulyo kwaleba bane cila bushiku;+ ku matala+ kwaleba babili babili; 18  ku lukungu lwa ku masamba, kwaleba babili mu musebo,+ babili pa lukungu. 19  Ifi e fyo bayakenye abalelinda impongolo pa bana ba kwa Kora+ na bana ba kwa Merari.+ 20  Ku bena Lebi, Ahiya e waleangalila ifyuma+ fya ng’anda ya kwa Lesa wa cine no mwalesungilwa ifya mushilo.+ 21  Abana ba kwa Ladani,+ e kutila abana ba mwina Gershone uwa muli Ladani; abakalamba ba mu ndupwa sha kwa Ladani umwina Gershone, Yehiele.+ 22  Abana ba kwa Yehiele, Setamu na Yoele+ munyina, baleangalila ifyuma+ fya ng’anda ya kwa Yehova. 23  Ku bena Amramu, abena Isari, abena Hebrone, abena Usiele,+ 24  Shebuele+ mwana Gershomu mwana Mose e waleangalila amatala. 25  Kumfwa bamunyina, muli Eliesere,+ Eliesere afyele Rehabia,+ Rehabia afyele Yeshaya, Yeshaya na o afyele Yoramu, Yoramu na o afyele Sikri, Sikri na o afyele Shelomote. 26  Uyu Shelomote na bamunyina baleangalila umwalesungilwa ifya mushilo,+ ifyo Davidi+ imfumu na bakalamba ba ndupwa shabo,+ na bakalamba ba bantu amakana na bantu imyanda, na bakalamba ba bashilika basangulwile. 27  Ifyafumine mu bulwi+ ne fyo bapokolwele+ bafilengele ukuba ifya mushilo pa kuti bawamye ing’anda ya kwa Yehova. 28  Kabili ukubikako fye na fyonse ifyo Samwele uwalemona ifimonwa+ na Shauli mwana Kishi na Abnere+ mwana Nere na Yoabu+ mwana Seruya+ balengele ukuba ifya mushilo. Conse ico umuntu alengele ukuba ica mushilo caleangalilwa na Shelomite na bamunyina. 29  Pa bena Isari,+ Kenania na bana bakwe balebomba umulimo wa ku nse+ ukuba abakalamba kabili abapingushi+ pali Israele. 30  Pa bena Hebrone,+ Hashabia na bamunyina, abaume bafikapo,+ ikana ne myanda cinelubali (1,700), baleangalila abena Israele mu citungu ca Yordani ku masamba no mulimo onse uwa kwa Yehova kabili no mulimo wa mfumu. 31  Pa bena Hebrone, Yeriya+ ali intungulushi ya bena Hebrone ukulingana ne nkulo ya fikolwe fyabo. Mu mwaka walenga amakumi yane (40)+ uwa kuteka kwa kwa Davidi bafwaile no kusanga abaume impalume kabili aba maka pali bena mu Yasere+ mu Gileadi.+ 32  Kabili bamunyina, abaume bafikapo,+ bali amakana yabili ne myanda cinelubali (2,700) intungulushi sha ndupwa shabo.+ E ico imfumu Davidi yabasontele ukulatungulula abena Rubene na bena Gadi na hafu wa mukowa wa bena Manase,+ ukumona umulandu onse uwa kwa Lesa wa cine no mulandu+ wa mfumu.

Amafutunoti