Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 3:1-24

3  Kabili aba e bana baume abo Davidi+ afyele ilyo ali mu Hebrone:+ ibeli ni Amnone+ muli Ahinoamu+ umwina Yesreele,+ uwa bubili ni Daniele muli Abigaili+ umwina Karmele,+  uwalenga batatu ni Absalomu+ mwana Maaka+ umwana mwanakashi wa kwa Talmai+ imfumu ya ku Geshuri,+ uwalenga bane ni Adoniya+ mwana Hagiti,+  uwalenga basano ni Shefatia muli Abitali,+ uwalenga mutanda (6) ni Itreamu muli Egla+ umukashi wakwe.  Afyele abana mutanda (6) mu Hebrone; kabili atekele muli uyu musumba imyaka cinelubali (7) ne myeshi mutanda, kabili atekele mu Yerusalemu imyaka amakumi yatatu na itatu (33).+  E lyo aba e bo afyalile mu Yerusalemu:+ Shimea+ na Shobabu+ na Natani+ na Solomone,+ abana bane aba muli Bati-sheba+ umwana wa kwa Amiele,+  na Ibhari+ na Elishama+ na Elifelete,+  na Noga na Nefege na Yafia,+  na Elishama+ na Eliada na Elifelete,+ bonse pamo bali pabula (9),  bonse abana ba kwa Davidi, ukufumyako abana ba bakanakashi bakwe, kabili Tamari+ ali e nkashi yabo. 10  Kabili umwana wa kwa Solomone ali ni Rehoboamu,+ no mwana wa kwa Rehoboamu ali ni Abiya,+ no mwana wa kwa Abiya ali ni Asa,+ no mwana wa kwa Asa ali ni Yehoshafati,+ 11  no mwana wa kwa Yehoshafati ali ni Yehoramu,+ no mwana wa kwa Yehoramu ali ni Ahasia,+ no mwana wa kwa Ahasia ali ni Yehoashi,+ 12  no mwana wa kwa Yehoashi ali ni Amasia,+ no mwana wa kwa Amasia ali ni Asaria,+ no mwana wa kwa Asaria ali ni Yotamu,+ 13  no mwana wa kwa Yotamu ali ni Ahasi,+ no mwana wa kwa Ahasi ali ni Hisekia,+ no mwana wa kwa Hisekia ali ni Manase,+ 14  no mwana wa kwa Manase ali ni Amone,+ no mwana wa kwa Amone ali ni Yoshia.+ 15  Kabili abana ba kwa Yoshia ni Yohanani e beli, Yehoyakimu+ ni cikonkebeli, Sidekia+ e walenga batatu, Shalumu e walenga bane. 16  E lyo umwana* wa kwa Yehoyakimu ni Yekonia,+ no mwana wa kwa Yekonia ni Sidekia. 17  Na bana ba kwa Yekonia ilyo ali mu cifungo bali ni Shealtiele+ umwana wakwe 18  na Malkiramu na Pedaya na Shenasari, Yekamia, Hoshama na Nedabia. 19  Kabili abana ba kwa Pedaya ni Serubabele+ na Shimei; na bana ba kwa Serubabele ni Meshulamu na Hanania (na Shelomiti e nkashi yabo); 20  na Hashuba na Ohele na Berekia na Hasadia, na Yushabu-hesede, bonse pamo basano. 21  Kabili abana ba kwa Hanania ni Pelatia+ na Yeshaya, e lyo abana ba kwa Yeshaya ni Refaya, abana ba kwa Refaya ni Arnani, abana ba kwa Arnani ni Obadia, abana ba kwa Obadia ni Shekania; 22  e lyo abana ba kwa Shekania, ni Shemaya, na bana ba kwa Shemaya, ni Hatushi na Igali na Beria na Nearia na Shafati, bonse pamo bali mutanda (6). 23  Kabili abana ba kwa Nearia ni Elioenai na Hisekia na Asrikamu, bonse pamo bali batatu. 24  E lyo abana ba kwa Elioenai ni Hodabiya na Eliashibu na Pelaya na Akubu na Yohanani na Delaya na Anani, bonse pamo bali cinelubali (7).

Amafutunoti

Mu ciHebere paba ati, “abana ba kwa Yehoyakimu.”