1 Imilandu 23:1-32

23  Kabili Davidi alikotele+ no kwikala inshiku ishingi, e ico abikile Solomone+ umwana wakwe ukuba imfumu ya Israele.  Kabili alonganike bacilolo+ bonse aba kwa Israele na bashimapepo+ na bena Lebi.+  Awe abena Lebi balibapendele ukufuma pa bali ne myaka amakumi yatatu (30) no kucilapo;+ kabili impendwa yabo, ukupenda umo umo, umuntu no muntu, bali amakana amakumi yatatu na makana cinekonsekonse (38,000).  Pali aba pali amakana amakumi yabili na yane (24,000) abaleangalila umulimo pa ng’anda ya kwa Yehova; kabili bamushika+ na bapingushi+ ba milandu bali amakana mutanda (6,000);  na balinshi ba mpongolo+ amakana yane (4,000) na makana yane abalelumbanya+ Yehova pa filimba+ ifyo Davidi atile, “nafipangiile ukulumbanishishako.”  Kabili Davidi abaakenye mu mabumba+ ku bana ba kwa Lebi,+ kuli Gershone, Kohati na Merari.  Ku bena Gershone ni Ladani na Shimei.  Abana ba kwa Ladani bali ni Yehiele+ umukalamba na Setani na Yoele,+ batatu.  Abana ba kwa Shimei bali ni Shelomote na Hasiele na Harani, batatu. Aba e bali abakalamba ba mu lupwa lwa kwa Ladani. 10  Kabili abana ba kwa Shimei bali ni Yahati, Sina na Yeushi na Beria. Aba bane e bali abana ba kwa Shimei. 11  Kabili Yahati e wali umukalamba, na Sisa e walengele bubili. Yeushi na Beria bena, tabakwete abana baume abengi; e ico baishileba ing’anda ya bashibo+ iya balaashikwa. 12  Abana ba kwa Kohati+ bali ni Amramu, Isari,+ Hebrone+ na Usiele,+ bane. 13  Abana ba kwa Amramu bali ni Aarone+ na Mose.+ Lelo Aarone alipaatwilwe+ pa kuti asangulule Umuputule wa Mushilo Nga Nshi,+ ena na bana bakwe umuyayaya, pa kuti baleoca icushi ce lambo+ kuli Yehova, pa kuti balemubombela+ no kupaalila+ mwi shina lyakwe umuyayaya. 14  Lelo Mose umuntu wa kwa Lesa wa cine,+ ena abana bakwe balependelwa mu mukowa wa bena Lebi.+ 15  Abana ba kwa Mose bali ni Gershomu+ na Eliesere.+ 16  Abana ba kwa Gershomu bali ni Shebuele+ uwali umukalamba. 17  Kabili abana ba kwa Eliesere bali ni Rehabia+ uwali umukalamba; kabili Eliesere takwete abana baume bambi, lelo abana baume aba kwa Rehabia balifulile nga nshi. 18  Abana ba kwa Isari+ bali ni Shelomiti+ uwali umukalamba. 19  Abana ba kwa Hebrone bali ni Yeria uwali umukalamba, Amaria uwa bubili, Yahasiele uwa butatu na Yekameamu+ uwalenga bane. 20  Abana ba kwa Usiele+ bali ni Mika uwali umukalamba na Ishia uwa bubili. 21  Abana ba kwa Merari+ bali ni Maali na Mushi.+ Abana ba kwa Maali bali ni Eleasari+ na Kishi. 22  Lelo Eleasari alifwile; kabili takwete abana abaume lelo akwete fye abana abanakashi. E ico abana ba kwa Kishi bamunyinabo baliboopile.+ 23  Abana ba kwa Mushi bali ni Maali na Edere na Yeremote,+ batatu. 24  Aba e bali abana ba kwa Lebi ukulingana ne ndupwa shabo,+ intungulushi sha ba mu ndupwa shabo, ukulingana na balaashikwe pali bena, ifyo bapendelwe mu mashina yabo, cila ntungulushi pali bena, abalebomba umulimo+ pa ng’anda ya kwa Yehova, ukutula pa bali ne myaka amakumi yabili (20) no kucilapo.+ 25  Pantu Davidi atile: “Yehova Lesa wa kwa Israele alipeela ukutuusha ku bantu bakwe,+ kabili akekala mu Yerusalemu umuyayaya.+ 26  Kabili na bena Lebi tabakulasenda icikuulwa ca mushilo nangu ifipe fyonse ifya kubomfya mu kupepa.”+ 27  Pantu ukulingana na mashiwi+ ya kulekelesha aya kwa Davidi iyi e yali impendwa ya bana ba kwa Lebi ukufuma pa bali ne myaka amakumi yabili (20) no kucilapo. 28  Pantu mu mulimo wabo baletungululwa na bana ba kwa Aarone+ pa kuti babombe umulimo wa pa ng’anda ya kwa Yehova na pa mansa+ na mu miputule ya kuliilamo+ na pa kusangulula ica mushilo conse+ no mulimo wa mu nga’nda ya kwa Lesa wa cine, 29  no kusakamana umukate+ wa kutuntikanya no buunga+ bwapeleka ubwa mutuulo wa ngano ne fipapaatu+ ifya mukate ushatutumuka no mukate+ bapangile mu fipe+ no mufuba uo basakanyamo+ amafuta ne fipimo fyonse ifya kupiminako ukufina no bukulu;+ 30  no kwiminina+ cila lucelo+ ku kutasha+ no kulumbanya+ Yehova, no kucita cimo cine icungulo; 31  na pa mutuulo onse uwa malambo ya koca kuli Yehova pa masabata,+ pa myeshi ipya+ na pa nshita ya mitebeto+ lyonse ku cinso ca kwa Yehova, ukulingana ne mpendwa kabili ukulingana na mafunde yabakumine. 32  Kabili balelinda+ icikuulwa ca kukumaninako no kulinda umuputule wa mushilo+ no kulinda abana ba kwa Aarone bamunyinabo mu mulimo wa ng’anda ya kwa Yehova.+

Amafutunoti