1 Imilandu 25:1-31

25  Kabili Davidi na bakalamba+ ba mabumba+ ya babomfi basalilemo bamo aba kubomba pa bana ba kwa Asafi, Hemani+ na Yedutuni+ abalesesema na bansango,+ ne filimba fya nsale+ na malimba.+ Kabili abo balaashile pa mulimo wabo bafumine muli bena.  Aba mu bana ba kwa Asafi, ni Sakuri na Yosefe+ na Netania na Asharela,+ abana ba kwa Asafi abaletungululwa na Asafi+ uwalesesema ukulingana ne fyo imfumu yalanda.  Aba muli Yedutuni:+ abana ba kwa Yedutuni bali ni Gedalia+ na Seri+ na Yeshaya,+ na Shimei, Hashabia na Matitia,+ bali mutanda (6), kabili baletungululwa na shibo Yedutuni, uwalesesema na nsango pa kutasha no kulumbanya Yehova.+  Aba muli Hemani:+ abana ba kwa Hemani bali ni Bukia,+ Matania,+ Usiele,+ Shebuele na Yerimote, Hanania,+ Hanani, Eliata,+ Gidalti+ na Romamti-esere,+ Yoshbekasha,+ Maloti,+ Hotiri,+ Mahasiote.  Aba bonse bali bana ba kwa Hemani, uwalemwena imfumu ifimonwa+ fya kwa Lesa wa cine pa kuti emye ulusengo* lwakwe; e ico Lesa wa cine apeele Hemani abana baume ikumi na bane (14) na bana banakashi batatu.+  Aba bonse baletungululwa na shibo mu kwimba pa ng’anda ya kwa Yehova, na malimba,+ ifilimba fya nsale+ na bansango+ mu mulimo wa mu ng’anda ya kwa Lesa wa cine. Abaletungululwa ne mfumu bali ni Asafi na Yedutuni na Hemani.+  Kabili bonse pamo na bamunyinabo abo basambilishe ukwimbila Yehova,+ bonse abacenjela,+ bali imyanda ibili na makumi cinekonsekonse na cinekonsekonse (288).  E ico abacindami+ na balanda, na baishiba+ na basambi, balipendwile+ pa kuti beshibe ifyali no kucitwa.  Kabili ifi e fyo bapendwile: icipendwilo ca kubalilapo kuli Asafi caponene pali Yosefe,+ icalenga bubili caponene pali Gedalia+ (ena na bamunyina na bana bakwe bali ikumi na babili [12]); 10  icalenga butatu caponene pali Sakuri,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 11  icalenga bune caponene pali Isri,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 12  icalenga busano caponene pali Netania,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 13  icalenga mutanda (6) caponene pali Bukia, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 14  icalenga cinelubali (7) caponene pali Yesharela,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 15  icalenga cinekonsekonse (8) caponene pali Yeshaya, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 16  icalenga pabula (9) caponene pali Matania, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 17  icalenga ikumi (10) caponene pali Shimei, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 18  icalenga ikumi na cimo (11) caponene pali Asarele,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 19  icalenga ikumi na fibili caponene pali Hashabia, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 20  icalenga ikumi na fitatu (13) caponene pali Shubaele,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 21  icalenga ikumi na fine (14) caponene pali Matitia, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 22  icalenga ikumi na fisano (15) caponene pali Yeremote, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 23  icalenga ikumi na mutanda (16) caponene pali Hanania, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 24  icalenga ikumi na cinelubali (17) caponene pali Yoshbekasha, abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili; 25  icalenga ikumi na cinekonsekonse (18) caponene pali Hanani, abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 26  icalenga ikumi na pabula (19) caponene pali Maloti, abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 27  icalenga amakumi yabili (20) caponene pali Eliata, abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 28  icalenga amakumi yabili na cimo (21) caponene pali Hotiri, abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 29  icalenga amakumi yabili na fibili (22) caponene pali Gidalti, abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 30  icalenga amakumi yabili na fitatu (23) caponene pali Mahasiote,+ abana bakwe na bamunyina ikumi na babili; 31  icalenga amakumi yabili na fine (24) caponene pali Romamti-esere,+ abana bakwe na bamunyina, ikumi na babili.

Amafutunoti

Ulusengo lwa nama mu Baibolo lwimininako ukukosa, amaka, nelyo amaka ya kutungulula.