Tinikeni pa kuti muye ku filimo

Tinikeni pa kuti mumone imitwe iilimo

Inte sha kwa Yehova

Saleni ululimi Cibemba

1 Imilandu 14:1-17

14  Kabili Hiramu+ imfumu ya Turi+ atumine inkombe kuli Davidi no kumutumina ifimuti+ fya mikedari na ba kukuula ifibumba na bakabasa aba kumukuulila ing’anda.+  E lyo Davidi aishibe ukuti Yehova nakosha+ ubufumu bwakwe pali Israele, pantu ukuteka kwakwe kwalisansabikwe pa mulandu wa bantu bakwe abena Israele.+  Kabili Davidi aupile abanakashi+ na bambi mu Yerusalemu, kabili Davidi afyele abana na bambi abaume na banakashi.+  Kabili amashina ya bana abo afyalile mu Yerusalemu ni aya: Shamua+ na Shobabu,+ Natani+ na Solomone,+  na Ibhari+ na Elishua na Elipelete,+  na Noga na Nefege+ na Yafia,  na Elishama+ na Beeliada na Elifelete.+  Na baPelishiti balyumfwile ukuti nabasuba Davidi ukuba imfumu ya bena Israele+ bonse. E lyo abaPelishiti bonse baile ku kufwaya Davidi.+ Ilyo Davidi aumfwile, alile pa kuti ayelwa na bo.  Na baPelishiti balishile no kulasansa mu mpanga yabatama iya Refaimu.+ 10  Kabili Davidi aipwishe Lesa,+ ati: “Bushe njelwisha abaPelishiti, kabili bushe mulebapeela mu minwe yandi?” Na o Yehova atile kuli ena: “Kabiye, kabili nkabapeela mu minwe yobe.” 11  Awe Davidi aile ku Baali-perasimu+ no kubepaya. E lyo Davidi atile: “Lesa wa cine nampeela amaka ya kupongola abalwani bandi kwati menshi.” E co bainikile ilya ncende+ ati Baali-perasimu. 12  E ico bashile tulesa twabo palya pene.+ Kabili Davidi e pa kweba abantu, na bo e pa kutooca mu mulilo.+ 13  Pa numa abaPelishiti baishilesansa na kabili mu mpanga yabatama.+ 14  E lyo Davidi abwekeshepo ukwipusha+ kuli Lesa, kabili Lesa wa cine na o amwebele ati: “Wiya ku kulwa na bo. Pitila ku numa yabo, kabili ubasanshile ku ntanshi ya fimpusa fya bakha.+ 15  Nomba, ilyo walaumfwa inshindo pa muulu wa fimpusa fya bakha,+ e lyo uye ubalwishe,+ pantu Lesa wa cine ninshi natangila pa ntanshi yobe+ ku kusansa inkambi ya baPelishiti.” 16  E ico Davidi acitile nge fyo Lesa wa cine amwebele,+ kabili baipeye abashilika ba baPelishiti ukufuma ku Gibeone+ ukuyafika na ku Gesere.+ 17  Kabili ululumbi+ lwa kwa Davidi lwaile mu fyalo fyonse, kabili Yehova alengele inko shonse ukumutiina.+

Amafutunoti