Skip to content

Skip to table of contents

Makani Aantalisyo Achipaanzi 10

Makani Aantalisyo Achipaanzi 10

Jehova Mwaami wazintu zyoonse. Nguwe weendelezya zintu zyoonse alimwi unoozyeendelezya kukabe kutamani. Muchikozyano, wakafutula Jeremiya kuzwa mumugodi mulamfu. Wakavuna Shadirekki, Mishekki aAbbedinego mumulilo alimwi wakavuna Daniyele kuti atalumwi abalavu. Jehova wakakwabilila Esita kuchitila kuti Esita avune chisi chamaJuda. Takalekeli bubi kuti kabuliwo kukabe kutamani. Businsimi bwachibumbwa chipati abwamunsamu mupati butondeezya kuti lino-lino Bwaami bwaJehova buyoomaninsya mapenzi woonse alimwi buyooyendelezya nyika.

MUCHIPAANZI EECHI

Jehova Wakatuma Jeremiya Kuti Akakambawuke

Zyakaambwa aJeremiya wakachili muniini, zyakanyemya baalumi bapati bamumuunzi waJuda.

Muunzi waJerusalemu Wakanyonyoonwa

MaJuda bakali kukomba baleza bakubeja, nkinkaako Jehova wakaleka kubavuna.

Balombe Bane Bakaswiilila Jehova

Balombe bakali maJuda bakalibambilide kuswiilila Jehova nikuba kuti bakali mung’anda yamwaami kuBbabbiloni.

Bwaami Buyookkala Kukabe Kutamani

Daniyele wakapandulula chiloto chamwaami Nebbukkadinezari chakali kuyoosya.

Bakakaka Kukotamina Chikozyano

Shadirekki, Mishekki aAbbedinego bakakaka kukomba chikozyano changolida chamwaami wakuBbabbiloni.

Bwaami Bukozyanisigwa Amunsamu Mupati

Chiloto chaNebbukkadinezari chakali kwaamba zyakali kuyoomuchitikila kunembo.

Mabala Kumuduli

Ndiilili nikwakaboneka mabala aaya agambya alimwi akali kwaambaanzi?

Daniyele Uli Mudindi Lyabalavu

Komba kuli Jehova mazuba oonse mbuli kwakachita Daniyele!

Esita Wakavuna Bantu Bakulimbabo

Nikuba kuti wakali muzwakule alimwi kalimuchaala, pesi wakaba mukayintu wamwaami.

Ezra Wakayiisya Mulawu waLeza

MaIsrayeli nibakamvwa zyakali kubalwa aEzra bakachita chisyomezyo kuli Leza.

Miduli Yamuunzi waJerusalemu

Nehemiya wakabona kuti basinkondonyina bakali kuyanda kubalwana. Nkamboonzi naakatayoowa?