Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 51

Mupati Wabasilumamba Akasimbi

Mupati Wabasilumamba Akasimbi

Kuchisi chaSiriya, kwakali kasimbi kachiIsrayeli kakali kukkala kule akulimbabo. Kakatolwa kubuzike abasilumamba babanaSiriya alimwi kakali kubelekela mukayintu wamupati wabasilumamba uutegwa Naamani. Kasimbi aaka kakali kukomba Jehova, nikuba kuti kakali kukkala abantu batamukombi pe.

Naamani wakali azilonda mubili woonse alimwi zyakali kumuchisa chiindi choonse. Kasimbi aaka kakali kuyanda kumugwasya. Kakabuzya mukayintu waNaamani kuti: ‘Kulimuntu ngundizi uukonzya kuponia mulumaanu. Muchisi chaIsrayeli kuli musinsimi waJehova utegwa Elisha. Ulakonzya kumuponia mulumaanu.’

Mukayintu waNaamani wakabuzya mulumaakwe nzyakabuzigwa akasimbi aaka. Naamani wakali kuyanda kuchita kufumbwa chintu, nkinkaako, wakayinka kuIsrayeli kung’anda yaElisha. Naamani wakali kuyeeyela kuti Elisha wakali kuyoomutambula mbuli muntu uulemekwa. Elisha taakaambuulaawe pe, pesi wakatuma mubelesi  wakwe kuti akajuzye Naamani akuti akamubuzye kuti: ‘Koya ukasambe ziindi zili musanu azibili muMulonga waJordani. Mpawo, uyoopona.’

Naamani wakabijilwa loko. Mpawo wakati: ‘Ndali kuyeeya kuti musinsimi ulandiponia kwiinda mukukwiilila zina lyaLeza wakwe akundiguma ajanza lyakwe mumutwe. Pesi wandibuzya kuti ndikasambe kumulonga uli muIsrayeli. Kulindiswe kuSiriya, kuli milonga iyinda yamuchisi chaIsrayeli. Ndilabweeda kulindiswe ndikasambe nkuko.’ Naamani wakanyema, mpawo wakazwa kung’anda yaElisha.

Babelesi baNaamani bakamugwasya kuti ayeeye kabotu. Bakamubuzya kuti: ‘Kaansinga walayililwa kuchita imwi milimu mipati, teewanooyichita na kuchitila kuti upone? Musinsimi wakwaambila kuti uchite chintu chitakataazyi pe. Yinka ukachichite.’ Naamani wakabaswiilila. Wakayinka kuMulonga waJordani, mpawo wakali waalila kwaziindi zili musanu azibili. Naamani naakali waalila kwaziindi zili musanu azibili, wakazwa kaponede. Wakabotelwa loko alimwi wakabweeda kuti akalumbe Elisha. Mpawo Naamani wakati: ‘Lino ndaziba kuti Jehova nguLeza wakasimpe.’ Ubonaanga kasimbi kachiIsrayeli kakamvwa biyeni chiindi Naamani naakaboola kaponede?

“Kuzwa kumilomo yatwana atunyonka wakalondola lutembulo.”—Matayo 21:16