Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 38

Jehova Wakapa Samsoni Manguzu Miingi

Jehova Wakapa Samsoni Manguzu Miingi

MaIsrayeli miingi akatalika lubo kukomba baleza bakubeja, eezi zyakapa kuti Jehova azumizye maFilisti kuti abapenzye. Pesi amwi maIsrayeli akali kuchita ziyandwa aJehova. Umwi wakali Manowa. Manowa amukayintu wakwe teebakalikwe bana pe. Bumwi buzuba Jehova wakatuma mungelo wakwe kuti akaswaye mukayintu waManowa. Mungelo ooyo wakabuzya mukayintu waManowa kuti: ‘Uyooba amwana. Mwana ooyo uyoovuna maIsrayeli kuzwa kumaFilisti. Uyooba Munaziri.’ Ulizi na kuti Manaziri bakali bantu bali biyeni? Bakali bantu bakali kulisalila kuba babelesi baJehova bayandikana. Manaziri taakali kuzumizigwa pe kugela masusu.

Mumazuba, Manowa wakaba amwana alimwi wakamuuzika kuti Samsoni. Samsoni naakakomena, Jehova wakamupa manguzu miingi loko. Wakali kukonzya kujaya mulavu katajisi chintu mumaboko. Chimwi chiindi, Samsoni wakajaya maFilisti aali 30 kali alikke. Eezi zyakapa kuti maFilisti bamusulayike Samsoni alimwi bakali kuyanduula nzila zyakumujaya. Bumwi buzuba mansiku kalede kuGaza, maFilisti bakamulinda kugedi lyamuunzi kuchitila kuti bamujaye kuseeni. Pesi nikwakaba akati kamansiku, Samsoni wakabuka, wayinka kugedi lyamuunzi mpawo wakalinyukula amiduli yamuunzi. Mpawo wakalipikula gedi eelyo wakulisisya ajulu achilundu chili afwiifwi akuHebroni!

Kuzwa waawo, maFilisti bakaya kumusimbi ngwaakali kuyandana awe, utegwa Delila, mpawo bakati kuli nguwe: ‘Tulakupa mali nyingi ikuti watubuzya kuti Samsoni uwajana kuli manguzu. Nkaambo tuyanda kumujata akumubikka muntolongo.’ Delila wakazumina nkaambo wakali kuyanda mali. Kumasaangunino, Samsoni wakali kukaka kubuzya Delila kuti manguzu wakali kwaajana kuli. Pesi Delila wakamubuzisisya kusikila Samsoni waamba nsiswa yakwe. Wakabuzya Delila kuti: ‘Ndili Munaziri nkaambo kuzwa nindakazyaligwa tandinagelwa pe.’ Ikuti ndagelwa, manguzu aangu alamana.’ Samsoni taakeelede kubuzya Delila makani aaya.

 Chakufwambaana, Delila wakabuzya maFilisti kuti: ‘Ndayiziba nsiswa yakwe!’ Kuzwa waawo, Delila wakabutika Samsoni azibelo zyakwe mpawo wakayita umwi muntu kuti amugele masusu. Mpawo Delila wakoompolola kati: ‘Samsoni, maFilisti bakuzida!’ Pesi naakabuka, manguzu aakwe akali amana. Kuzwa waawo, maFilisti bakamujata akumugwisya meso alimwi bakamubikka muntolongo.

Bumwi buzuba maFilisti miingi akali bungene mutempele lyaleza wabo Dagoni alimwi akali koompolola kaati: ‘Leza wesu waaba Samsoni mumaanza eesu! Amumwiite Samsoni! Atusobanine.’ Bakamwiimikizya akati kaminseme yang’anda iibili alimwi bakatalisya kumuseka. Mpawo Samsoni wakakwiilila Jehova kati: ‘O Jehova ndakumbila undipe nguzu chiindi chomwe.’ Muchiindi eecho, masusu aSamsoni akali alampa. Wakatonta minsemu yatempele amanguzu aakwe oonse. Mpawo ng’anda yoonse yakawa akujaya bantu boonse bakali mukati kuswaanizya anguwe Samsoni.

“Zintu zyoonse buyo ndazikonzya nkaambo kanguzu nzimpedwe kuli-Kristo.”—BaFilipi 4:13