Skip to content

Skip to table of contents

Makani Aantalisyo Achipaanzi 11

Makani Aantalisyo Achipaanzi 11

Chipaanzi eechi chitusisya kuMagwalo achiKristu achiGrikki. Jesu wakazyalilwa mumpuli yakatakwe zintu zyiingi alimwi bakali kukkala mumuunzi muniini. Wakali kuchita mulimu wakubeza amwi awisi. Jesu nguwe wakali kuyoofutula bantu. Alubo Jehova wakasala nguwe kuti abe Mwaami waBwaami bwakujulu. Ikuti kuli muzyali, gwasya mwanaako abone Jehova mbaakatondezya kubikkila maanu kwiinda mukusala kuti Jesu akomenene mumpuli yakali kuyanda Leza alimwi yakali kubotelwa. Bona Jehova mbaakakwabilila Jesu kuti atajayigwi aHerodi, zitondeezya kuti taakwe chintu chikonzya kukasya makanze aaJehova kuti azuzikizigwe. Yiya atala Jehova mbaakapa Johane mulimu  wakuti abambile Jesu nzila. Mugwasye abone Jesu mbaakatondeezya kuti wakali kuyandisya mulawu waJehova kuzwa kubukubusi.

MUCHIPAANZI EECHI

Elizabbeti Wakazooba Amwana

Nkamboonzi mulumi waElizabbeti naakabuzigwa kuti wakali kuyooba chimuumu kusikila mwana akazyalwe?

Gabriyeli Wakaswaya Mariya

Wakamubuzya mulumbe wakachincha buumi bwakwe.

Bangelo Bakaambilizya Kuzyalwa kwaJesu

Beembezi bakabuzigwa atala akuzyalwa kwaJesu bakatola ntaamu chakufwambaana.

Jehova Wakakwabilila Jesu

Mwaami mubi wakali kuyanda kujaya Jesu.

Jesu Kachili Mukubusi

Niinzi chakagambya bayiisi chiindi Jesu naakali mutempele?

Johane Wakabambila Jesu Nzila

Naakakomena Johane wakaba musinsimi. Wakayiisya bantu atala akusika kwaMesiya. Bantu bakawutambula biyeni mulumbe wakwe?