Skip to content

“LYOONSE AMUKONDWE”!

Muswaangano Wabbooma Wabakamboni Bajehova Wamu2020

Tulamutamba amaanza aabili kuti muzooyebele muswaangano ooyu wabbooma wamazuba aatatu wakabambwa aaBakamboni baJehova. Akaambo kakazunda kacorona (COVID-19), munyaka uuno muswaangano wabbooma unoojanika aawebbusayiti iitegwa jw.org. Pulogilamu yamuswaangano ooyu yakarekkodwa izoogwisigwa muzipanzi alubo inoojanika mumweezi waJuly a-August

NZWISA YAZINTU NZIMUYOOMVWA

  • Muli Bwasanu: Uyoobona zyeelede kuchitwa aabaalumi, banakazi, bazyali abana kuti bakonzye kubotelwa mumpuli. Uyoobona zintu zyakalengwa mbuzitondeezya kuti Leza uyanda kuti katubotelwa.

  • MuMugibelo: Tuyoobona kuti nkamboonzi Bakamboni baJehova nibaambilizya mulumbe wamuBbayibbele munyika yoonse? Munkani zitakapegwe uyoobona mavidiyo ambuzisisyo zitondeezya kuti nkamboonzi nitutobelezya mulawu wamuBbayibbele wakukambawuka akuyiisya.

  • MuNsondo: Tuyoomvwa nkani iitondeezya kuti chilongezyo “icizwa kuli Jehova ncecivwubya, alimwi tayungizyi macise kulincico pe.” (Tusimpi 10:22) Tuyoomvwa nkani yabantu boonse ilaamutwe utii, “Kujana Twabujana Kuli Bunoti Butapi Kuti Tumvwe Machise?” alubo tuyoobona twaambo tupa kuti tusyome chisyomezyo eechi.

  • Chisobano: Kujana twachitobelezya biyeni chikozyano chamuBbayibbele chaNehemiya chakuba aachibindi abusungu? MuMugibelo amuNsondo tuyooyebela chisobano chamuBbayibbele chazipanzi zibili chili aamutwe utii, “Lukkomano lwa Jehova Ndolumuyumya.”Nehemiya 8:10.

KUNJILWA MAHALA

TAAKWE NIKWEENDELEZEGWA NDIDO YAMALI PE

Kuti ubone pulogilamu yamiswaangano yesu, yebela mavidiyo aali aansi aamutwe utii, Conventions.

Watch the Convention