Skip to content

Skip to table of contents

Makani Aantalisyo Achipaanzi 12

Makani Aantalisyo Achipaanzi 12

Jesu wakayiisya bantu atala aBwaami bwakujulu. Alubo, wakabayiisya kuti bakombele kuti zina lyaLeza lisalazigwe, Bwaami bwaLeza busike akuti kuyanda kwaLeza kuchitwe anyika. Ikuti kuli muzyali, gwasya mwanaako amvwisisisye kuti nkombyo eeyi ituyiisyaanzi. Jesu taakazumizya kuti Saatani amulesye kusyomeka. Jesu wakasala baapostolo bakwe kuti akeendelezye ambabo muBwaami alimwi bakali amulimu uuyandikana. Tondeezya Jesu mbaakasungwaalila bukombi bwakasimpe. Jesu wakali kuyanda kugwasya bantu, nkinkaako wakaponia bakali kuchiswa, wakasanina bantu akubusya bakafwide. Malele ngaakachita akatondeezya nzibuyoochitila bantu Bwaami.

MUCHIPAANZI EECHI

Jesu Wakaba Mesiya

Johane wakali kwaambaanzi naakati Jesu Mwanaambelele waLeza?

Dyabbulosi Wakasunka Jesu

Dyabbulosi wakasunka Jesu kwaziindi zitatu. Ngaali masunko aatatu ngaakabelesya Dyabbulosi? Jesu wakasandula biyeni?

Jesu Wakasalazya Tempele

Nkamboonzi Jesu naakatandila banyama anze lyatempele akupindimuna matebbulu abasikuchincha mali?

Mukayintu Wakali Kuchikala

Nkamboonzi mukayintu wakuSamariya naakagamba chiindi Jesu nakaambuulaawe? Ngaali makani Jesu ngaakamubuzya, ngaakatayinabuzya muntu?

Jesu Wakakambawuka Atala aBwaami

Jesu wakatamba bamwi basikuzuba nswi bakazooba basikwiiya bakwe kuti babe “basikuzuba bantu.” Mukuya kwachiindi, wakasala basikwiiya bali 70 alimwi wakabatuma kuti bakakambawuke makani mabotu.

Jesu Wakachita Malele Miingi

Kufumbwa nkwaakabede bantu bachiswa bakali kusika kulinguwe kuti abagwasye alimwi wakali kubaponia. Alubo wakabusya kasimbi kakafwide.

Jesu Wakasala Baapostolo Bali 12

Jesu wakabasalila kuti bachiteenzi? Uchiwayeeyede na mazinaabo?

Nkambawuko Yakuchilundu

Jesu wakayiisya zintu ziyandikana kubantu bakabungene.

Jesu Wakayiisya Basikwiiya Bakwe Kukomba

Nziizili zintu Jesu nzyakabuzya batobeli bakwe kuti bazikumbile?

Jesu Wakasanina Bantu Biingi

Malele aaya atuyiisyaanzi atala aJesu aJehova?

Jesu Wakeenda Atala Amaanzi

Ubonaanga baapostolo bakamvwa biyeni nibakabona malele aaya?

Jesu Wakaponia Muntu Mubuzuba bwaSabata

Nkamboonzi bamwi bantu nibakatazibotelelwa zyakachitwa aJesu?

Jesu Wakabusya Lazaro

Jesu wakalila naakabona Mariya naakali kulila. Pesi bakaleka kulila akutalika kubotelwa.