Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 76

Jesu Wakasalazya Tempele

Jesu Wakasalazya Tempele

Mumunyaka wa30 C.E., mumweezi waApril, Jesu wakayinka kuJerusalemu. Bantu biingi bakalinkuko kuti bazoosekelele Pasika. Kupobwe eeli, bantu bakali kutuula zipayizyo mutempele. Bamwi bakaza abanyama kuzwa kumyuunzi yabo, pesi bamwi bakabawula kuJerusalemu.

Jesu naakasika kutempele, wakajana bantu kabali kuuzya banyama mutempele. Bakali kuuzizyana zintu mung’anda yaJehova yakukombela! Jesu wakachita biyeni? Wakoosa chimboko mpawo wakatanda ng’ombe ambelele zyakali mutempele. Wakapindimuna matebbulu abasikuchincha mali akwiitilila ansi. Jesu wakabuzya  basikuuzya nziba kuti: ‘Amuzigwisye zintu eezi! Mutawuzizyi zintu zyanu mung’anda yaTaata.’

Bantu bakali mutempele bakagamba azintu zyakachitwa aJesu. Basikwiiya bakwe bakayeeya businsimi bwakali atala aMesiya bwakuti: ‘Ndiyooba abusungu bwang’anda yaJehova.’

Mumunyaka wa33 C.E., Jesu wakasalazya tempele kachibili. Taakali kuyanda pe kuti bantu batalemeki ng’anda yaWisi.

‘Tamukonzyi kubelekela Leza milimo antoomwe alubono.’—Luka 16:13