Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 28

Mbong’olo yaBbalamu Yakaambuula

Mbong’olo yaBbalamu Yakaambuula

MaIsrayeli bakakkala minyaka iili 40 munkanda. Bakazunda myuunzi myiingi. Muchiindi eecho, bakali kukkala mumabuwa akuMowabbu kujwe aMulonga waJordani alimwi bakali baba afwiifwi kunjila Munyika Yachisyomezyo. Mwaami wakuMowabbu Bbalaki, wakali kuyoowa kuti bayoomutolela nyika yakwe. Nkinkaako, wakayeeya kuti atambe mwaalumi uutegwa Bbalamu kuMowabbu kuti azoosampawule maIsrayeli.

Pesi Jehova wakabuzya Bbalamu kuti: ‘Utabasampawuli pe maIsrayeli.’ Nkinkaako, Bbalamu wakakaka kuya kuMowabbu. Pesi mwaami Bbalaki wakamutamba lubo alimwi wakamusyomezya kuti ulamupa kufumbwa nchayanda. Bbalamu wakakaka lubo. Kuzwa waawo, Leza wakabuzya Bbalamu kuti: ‘Ulakonzya kwiinka, pesi ukaambe majwi nginditakubuzye luzutu.’

Bbalamu wakatanta mbong’olo yakwe akuya kuMowabbu. Nikuba kuti Jehova wakamubuzizye kuti atasampawuli maIsrayeli, pesi wakayeeya kubasampawula. Mungelo waJehova wakaboneka munzila kwaziindi zitatu. Bbalamu taakali kumubona pe mungelo, pesi mbong’olo yakwe njiyo yakali kumubona. Mbong’olo niyakamubona mungelo kakusaanguna, yakaleya munzila yayendela mumasokwe. Kuzwa waawo, mbong’olo yakali kuyabukumbulula muduli wamabwe eezi zyakapa kuti isyanikizye kuulu kwaBbalamu kumuduli wamabwe. Kumamanino, mbong’olo yakalala akati kanzila. Chiindi choonse, niyakali kuchita oobo, Bbalamu wakali kwiiwuma ankoli yakwe.

Nizyakachitika kwachiindi chatatu, Jehova wakapa kuti mbong’olo yaambuule. Mbong’olo yakabuzya Bbalamu kuti: ‘Unduminaanzi?’ Bbalamu wakati: ‘Nkaambo wandifubaazya. Ndalikunookujaya kaansinga ndali apanga.’ Mpawo mbong’olo yakati: ‘Wakali kundibelesya kuzwa chiindi, kuli nindakakuchitilide oobu na?’

Kuzwa waawo, Jehova wakachita kuti Bbalamu abone mungelo. Mungelo wakamubuzya kuti: ‘Jehova wakakuchenjezya kuti utabasampawuli  pe maIsrayeli.’ Mpawo Bbalamu wakati: ‘Ndabisya. Ndilabweeda.’ Pesi mungelo wakamubuzya kuti: ‘Ulakonzya kwiinka kuMowabbu, pesi ukaambe majwi Jehova ngatakubuzye luzutu.’

Kuli nzyakayiya na Bbalamu kuzintu zyakamuchitikila? Peepe. Kwaziindi zitatu, Bbalamu wakeezya kusampawula maIsrayeli, pesi Jehova wakachita kuti Bbalamu alongezye maIsrayeli. Kumamanino, maIsrayeli bakazunda chisi chaMowabbu alimwi Bbalamu wakajayigwa. Taakali kuyoofutuka na Bbalamu kaansinga wakaswiilila Jehova?

“Amucenjele, amulilesye kukulikumbuzya koonse, nkaambo buumi bwamuntu tabuzwi kukuvuba kwazintu nzyajisi.”—Luka 12:15