Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 10

Amuyeeye Mukayintu waLoti

Amuyeeye Mukayintu waLoti

Loti wakali kukkala awisilenzi, Abrahamu munyika yaKanana. Mukuya kwachiindi, Abrahamu aLoti bakaba alubono lwiingi zyakuti busena bwakuchezeezya lubono bwakacheya. Abrahamu wakabuzya Loti kuti: ‘Tazichichiti pe kuti tukkale antoomwe. Sala busena nkuyanda kuyookkala ambebo ndilayinka kuli bumwi busena.’ Eezi tazitondeezyi na kuti Abrahamu wakali amoyo mubotu?

Loti wakabona busena bwakali bubotu loko afwiifwi amuunzi waSodoma. Busena oobo bwakali amaanzi miingi abusena bwakuchezeezya lubono. Wakasala busena oobo bwakali afwiifwi amuunzi waSodoma, akuyookkala nkuko ampuli yakwe.

Bantu bakuSodoma abakuGomora bakali kuchita zintu zibi loko. Nzibakali kuchita zyakapa kuti Jehova ayeeye kwiinyonyoona myuunzi eeyi. Pesi Leza wakali kuyanda kufutula Loti ampuli yakwe, nkinkaako wakatuma bangelo babili kuti bakamubuzye kuti: ‘Fwambaana! Uzwe mumuunzi ooyu! Nkaambo Jehova uyanda kuunyonyoona.’

Loti taakeenda pe mpawaawo. Wakachili kuchita zimwi. Bangelo bakatola Loti, mukayintu wakwe abana bakwe babili basimbi akubagwisya aanze aamuunzi, mpawo bakababuzya kuti: ‘Amuchije kuti mutafwi! Mutachebi pe. Ikuti mwacheba mulafwa!’

Nibakasika kubusena butegwa Zowari, Jehova wakapa kuti muunzi waSodoma aGomora unyonyoonwe amulilo asulufa zyakazwa  kujulu. Myuunzi eeyi iibili yakanyonyoonwa chakumaninina. Mukayintu waLoti taakaswiilila Jehova mpawo wakacheba musule akuba chuulu chamunyo! Pesi Loti abana bakwe basimbi bakafutuka nkaambo bakaswiilila Jehova. Kweelede kuti zyakabachisa kuti mukayintu waLoti taakaswiilila pe. Eezi zituyiisya kuti tweelede kuswiilila malayilile ngitubuzigwa aJehova.

‘Amuyeeye mukayintu waLoti.’—Luka 17:32