Skip to content

Skip to table of contents

 CHIIYO 25

Tente Lyakukombela

Tente Lyakukombela

Chiindi Musa naakali aChilundu chaSinayi, Jehova wakamubuzya kuti ayake tente lyakali kuyoobelesegwa amaIsrayeli mukukombela Leza litegwa nchikombelo naa Tente lyakukombela. Tente eeli bakeelede kulinyampula kuti balonga.

Jehova wakabuzya Musa kuti: ‘Buzya bantu kuti bape zipo zyakugwasilizya kuti kuyakwe tente lyakukombela.’ MaIsrayeli bakapa ngolida, nsiliva, nsimbi amabwe mayandisi. Alubo, bakapa masani asiyene-siyene, zikumba zyabanyama azimwi zintu zyiingi. Bakapa amoyo woonse zyakuti Musa wakababuzya kuti: ‘Kwakkwana! Mutayeti zimbi pe.’

Baalumi abanakazi bakali aluzibo bakagwasilizya mukuyaka tente lyakukombela. Jehova wakabapa busongo. Bamwi bakali koosa ntambo, kusuma milembo akwiibotya. Bamwi bakali kubambanisya mabwe, kupanga zintu zyangolida akubeza.

Bantu bakayaka tente lyakukombela kweendelana ambaakabalayilide Jehova. Bakasuma mulembo mubotu wakali kusiyanisya Busena Busalala aBusena Busalalisya. Mubusena Busalalisya, kwakali bbokesi lyachizuminano, lyakapangidwe azisamu zyamuunga angolida. Mubusena Busalala, kwakabikkwa chiimikilo chalampi changolida, tebulu achipayililo chakuumpila banyama bakutuuzya. Mulubuwa lwatente lyakukombela, kwakabikkwa chisambilo chansimbi achipayililo chipati. Bbokesi lyachizuminano lyakali kuyeezya maIsrayeli atala achisyomezyo chabo chakuswiilila Jehova. Ulizi na kuti chizuminano niinzi? Nchisyomezyo chiyandikana.

 Jehova wakasala bana baAroni kuti babeleke kabali bapayizi kutente lyakukombela. Bakeelede kulangania tente lyakukombela akuumpa zituuzyo kuli Jehova. Mupayizi mupati Aroni, nguwe alikke wakali kuzumizigwa kunjila Mubusena Busalalisya. Wakali kunjila mubusena oobu kamwi amunyaka, kapa chituuzyo chazibi zyakwe, zyampuli yakwe azyachisi choonse chamaIsrayeli.

MaIsrayeli bakamaninsya kuyaka tente lyakukombela nikwakiinda munyaka kuzwa nibakazwa kuEgepita. Kumamanino, bakaba abusena bwakukombela Jehova.

Jehova wakatondeezya kuti wakali kuliyanda tente lyakukombela alimwi wakachita kuti kakuboneka joba ajulu atente lyakukombela. Kufumbwa chiindi joba nilyakali ajulu atente lyakukombela, maIsrayeli taakali kulonga pe. Pesi bakali kulonga kuti joba lyazwa. Bakali kunyampula tente lyakukombela akutobela joba nkulyaya.

“Elyo ndakamvwa ijwi ipati lizwa kucuuno cabwami, lyakati, Amubone, bukalo bwa-Leza mpubuli akati kabantu, uzookala akati kabo. Bazooba bantu bakwe, alakwe Leza mwini uzookala kulimbabo, azoobe Leza wabo.”—Ciyubunuzyo 21:3