Skip to content

Kabbuku Kamuswaangano waBuumi Bwesu bwachiKristu Amulimu Wesu

Kabbuku Kamuswaangano waBuumi Amulimu Wesu kalaapulogilamu yamiswaangano yakubalwa kwaBbayibbele kuchitwa akati kamviki apulogilamu yamiswaangano iichitwaa Bakamboni baJehova mviki amviki.

 

LANGA

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

KABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI BWESU BWACHIKRISTU AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

AJANIKA MAKANI AKABBUKU KAMUSWAANGANO WABUUMI AMULIMU WESU

MALAYILILE