Skip to content

Zilongezyo Zitamani Zizwa Kuli Leza Siluyando

Ziba zisyomezyo eezyo, ubone kuti nkamboonzi nweelede kuzisyoma ambuzikonzya kukugwasya.

Yiiya Zyiingi

Bona mavidiyo, nyimbo, amakani mapya aakazwa lino lino.

Langa kuti nziizili Zipya

Kumbila Kuswayigwa

Mwaambuule atala amubuzyo wamuBbayibbili, naakuti yiya zyiingi atala aBakamboni baJehova.

Njila Miswaangano

Ziba zyiingi atala amiswaangano yesu. Jana ndawu iinjililwa miswaangano ili afwiifwi ankukkala.

Bakamboni baJehova—Ndiswe Bani?

Tuzwa munyika zisiyene-siyene alubo twaambuula milaka iisiyene-siyene pesi, tulijisini nkaambo makanze eesu ngamwi. Kwiinda zyoonse tuyanda kupa bulemu kuli Jehova, Leza munaa Bbayibbele, mulengi wazintu zyoonse. Tuleezya anzila zyoonse kutobela Jesu Kkristu alubo tulalidunda kwiitwa kuti tuli MaKkristu. Umwi awumwi wesu ngawalipa chiindi chakugwasya bamwi kuti bayiye Bbayibbele akwiiya atala aBwaami bwaLeza. Nkaambo tupa bumboni, naakuti kwaambuula, atala Jehova Leza aBwaami bwakwe, tuzibidwe kuti ndiswe Bakamboni baJehova.

Njila awebbusayiti yesu. Bala Bbayibbele a-Intaneti. Yiya zyiingi atala andiswe anzitusyoma.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.